Adresaci konkursu MAESTRO 3


Przejdź do:

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować następujące podmioty wskazane w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615, z późn. zm.):

 1. jednostka naukowa,
 2. konsorcjum naukowe,

3a. sieć naukowa,

3b. jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną/p>

 1. centrum naukowo-przemysłowe,
 2. centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk,

5a. centrum naukowe uczelni,

5b. centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni,

 1. biblioteka naukowa,
 2. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.),
 3. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1–8.

Kierownik projektu może występować jako osoba fizyczna lub z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Przez osobę fizyczną rozumieć należy osobę, która w momencie składania wniosku nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów, które będą realizowane w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa (w tym podmioty sektora publicznego ubiegające się o pomoc publiczną), konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni (za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot. Osoby fizyczne wskazują we wniosku jednostkę, w której będzie realizowany projekt.

Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi realizującemu projekt i zatrudniającemu kierownika projektu. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną, warunkiem finansowania projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę-zlecenie).  NCN zawiera umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i zatrudniającym go podmiotem.

Warunki, które musi spełniać wnioskodawca i projekt badawczy

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, które mają na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:

 1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych;
 2. kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  • opublikowała co najmniej jedną monografię,
  • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  • zdobyła międzynarodową nagrodę lub wyróżnienie,
  • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  • ma inne istotne osiągnięcia w nauce;

a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki – osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Projekty badawcze są realizowane przez zespoły badawcze lub jednoosobowo przez kierownika projektu. W skład zespołu badawczego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Ocenie w toku konkursu podlega dorobek kierownika projektu, który wypełnia ankietę dorobku naukowego (obowiązek ten nie dotyczy pozostałych wykonawców).  

Badania objęte wnioskiem nie muszą być prowadzone na terytorium Polski. Kierownik projektu oraz ewentualni wykonawcy projektu muszą być natomiast zatrudnieni (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane środki finansowe.

Każda z osób wchodzących w skład zespołu badawczego musi oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części „Zbliżone zadania badawcze” zbliżone tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł (w tym z NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Przedstawienie tych projektów ma na celu wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem a innymi projektami. Wniosek podlegający ocenie w niezakończonym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej.

Projekt badawczy musi dotyczyć badań podstawowych. Wnioskodawca jest proszony o przedstawienie uzasadnienia spełniania kryterium badań podstawowych w proponowanym projekcie. Wniosek musi dotyczyć dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale zatwierdzonym przez Radę NCN i zostać złożony do właściwego panelu odpowiadającego tematyce wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Zgłoszony wniosek musi być kompletny. Kompletność wniosku można na bieżąco sprawdzać w systemie OSF za pomocą opcji „Sprawdź kompletność”.

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może przekraczać 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy dokonana przez Zespół Ekspertów.

Podmiot wnioskujący (z wyjątkiem osoby fizycznej), który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje dodatkowe informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach, wraz z wykazem publikacji pracowników oraz posiadanej aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych. W przypadku uczelni niepublicznych powyższe dane należy przedstawić w odniesieniu do wydziału. Jeśli podmiot wnioskujący nie realizował dotychczas badań naukowych, ani nie posiada aparatury naukowo-badawczej, powinien dołączyć plik z taką informacją.

Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł – wymagane jest oświadczenie podmiotu przystępującego do konkursu o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł. Celem tego oświadczenia jest wykluczenie podwójnego finansowania, czyli zapewnienie, że wydatki ponoszone w ramach projektu finansowanego przez NCN nie były, nie są i nie będą pokrywane z innych źródeł.

Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać kwoty odpowiednio 500 000 zł dla paneli ST oraz NZ i 150 000 zł dla paneli HS.

Wysokość finansowania musi mieścić się w przedziale 500 tys.-3 mln zł dla paneli HS, zaś dla paneli NZ oraz ST w przedziale 1-3 mln zł.

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.

Wnioskodawca deklaruje we wniosku, czy odpowiednia zgoda (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych) jest konieczna dla przeprowadzenia planowanych badań, a deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów. Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń wnioskodawca ma obowiązek wraz z wnioskiem złożyć kopię wymaganych zgód, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w formacie PDF.