Procedura oceny wniosków w konkursie MAESTRO 3


Przejdź do:

Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. NCN zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawartych w harmonogramie. Informacje o ogłoszonych konkursach publikowane są w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej NCN, na stronie internetowej NCN i MNiSW oraz są udostępniane w siedzibie NCN i MNiSW.

Zamknięcie naboru wniosków następuje w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (w szczególnych przypadkach, terminy składania wniosków mogą zostać przedłużone w stosunku do terminu zawartego w ogłoszeniu o konkursie). Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronie internetowej NCN informacji o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania i następuje nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Ocena wniosków przebiega w następujących etapach:

 • Ocena formalna jest pierwszym etapem analizy wniosków, podczas którego wnioski są oceniane formalnie przez Koordynatorów Dyscyplin.
 • I etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. Oceny następnie są uzgadniane podczas pierwszego posiedzenia tego Zespołu. Na tym etapie oceniany jest skrócony opis projektu badawczego.
 • II etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez ekspertów zewnętrznych, którzy nie są członkami Zespołu Ekspertów i ustaleniu ostatecznych ocen podczas drugiego posiedzenia Zespołu. Na tym etapie oceniany jest szczegółowy opis projektu badawczego.

Szczegółowe informacje o konkursie są sprecyzowane w następujących dokumentach:

 • Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN, wraz z załącznikami:
  1. załącznik nr 1 - panele NCN,
  2. załącznik nr 2  - zakres danych przedstawianych we wniosku przez podmiot określony w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem: przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni,
  3. załącznik nr 2a  - zakres danych przedstawianych we wniosku przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe PAN oraz centra naukowe uczelni;
  4. załącznik nr 3 – regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów  (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 9 z dnia 12.03.2012 r.).