Termin i procedura składania wniosków w konkursie MAESTRO 3


Przejdź do:

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez Centrum. Konkurs jest ogłaszany dwa razy do roku: w edycji czerwcowej (otwarcie 15 czerwca 2012 r., termin składania wniosków do 15 września 2012 r.) oraz grudniowej (otwarcie 15 grudnia 2012 r., termin składania wniosków do 15 marca 2013 r.).

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – poprzez system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie te wnioski, które zostały poprawnie wypełnione i w złożone terminie, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Procedura składania wniosku przebiega w następujących etapach:

 1. Rejestracja wnioskodawcy w systemie OSF:
  • Osoby, które nie posiadają konta w systemie OSF muszą dokonać rejestracji. W tym celu należy wybrać opcję „Zarejestruj się jako redaktor wniosków” i wypełnić wymagane pola.
  • Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło być aktywowane.
  • Osoby posiadające już konto w systemie OSF mogą złożyć wniosek, korzystając z konta wcześniej założonego w systemie. W tym celu należy wybrać opcję „Loguj” oraz podać dane dostępu (login i hasło). Jeżeli użytkownik systemu zapomniał hasła, można je przywrócić poprzez opcję „Nie pamiętasz hasła?” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Osoby posiadające konto z uprawnieniami innymi niż uprawnienia redaktora wniosku podczas logowania powinny wybrać opcję „chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów OSF”.
  • Po zalogowaniu hasło można zmienić w zakładce „Moje dane”.
 2. Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku w systemie i dodanie załączników przygotowanych w formie elektronicznej
  • Po zalogowaniu się do systemu OSF należy wybrać zakładkę po lewej stronie „Nowy wniosek”, następnie w tabeli „Wnioski obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki” wybrać „Wniosek o finansowanie projektu badawczego MAESTRO, mającego na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe, realizowanego przez doświadczonego naukowca”. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie tytułu projektu w języku polskim  i wybór z rozwijanej listy paneli właściwego panelu dyscyplin, do którego będzie składany wniosek. Ewentualna zmiana tytułu i docelowego panelu jest później możliwa z poziomu zakładki „Informacje ogólne”.
  • Każdy założony wniosek uzyskuje numer identyfikacyjny (rubryka „ID”). Właściwy numer rejestracyjny (rubryka „Nr rej.”) nadawany jest po formalnym przyjęciu wniosku przez NCN. Oba powyższe numery mogą być stosowane w przypadku późniejszej korespondencji z pracownikami NCN.
  • Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza w wersji polskiej i angielskiej, zwracając uwagę, aby obie wersje były tożsame.
  • Do wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy dołączyć:
   • skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego, sporządzone według stosownych wytycznych;
   • inne wymagane załączniki odpowiednie dla danego typu wnioskodawcy; wymaganym formatem załączników jest PDF.
  • Wprowadzane do systemu dane są zapamiętywane po naciśnięciu przycisku „zapisz”  w wypełnianej sekcji.
  • Edycja formularza, wymiana załączników lub  anulowanie wniosku (z użyciem opcji „Skasuj wniosek”) możliwa jest tylko do momentu ostatecznego zatwierdzenia formularza poprzez wybranie opcji „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki”.

   Więcej informacji na temat sporządzania wniosku znajduje się w części Przygotowanie wniosku w konkursie MAESTRO 3.

 3. Przesłanie kompletnego wniosku drogą elektroniczną do NCN
  • Aby przesłać gotowy wniosek drogą elektroniczną należy użyć opcji „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki”.  System nie zezwala na przesłanie niekompletnego wniosku, tj. takiego, w którym nie zostały poprawnie wypełnione wymagane pola lub nie dołączono obowiązkowych załączników. System wskazuje zakładki, które należy wypełnić. Sprawdzenie stanu wniosku możliwe jest za pomocą opcji „sprawdź kompletność” i „pokaż szczegóły”.
  • Po wysłaniu wniosku do NCN drogą elektroniczną nadal możliwe jest jego wydrukowanie z systemu OSF. Nie jest możliwa jednak dalsza edycja wniosku.
  • System OSF jest zamykany dla wnioskodawców o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków – po tym terminie dalsza edycja wniosku oraz wybranie opcji: „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki” są blokowane. UWAGA: tuż przed zamknięciem konkursu system OSF może być przeciążony liczbą składanych wniosków. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku z tego powodu.
  • Wniosek jest prawidłowo wysłany w systemie OSF jedynie wtedy, gdy status wniosku zmienił się na "wysłany".
 4. Wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu OSF i opatrzenie go wymaganymi pieczęciami oraz podpisami
  • Formularz należy wydrukować z systemu OSF, używając opcji „Wydruk – wersja do Narodowego Centrum Nauki”, a następnie dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty w formie papierowej.
  • UWAGA: wersja papierowa wniosku musi stanowić wydruk z systemu OSF, wnioski w innej postaci nie będą akceptowane. Należy zwrócić uwagę na ustawienia wydruku tak, aby wydruk wniosku był kompletny (zawierał nagłówki stron, stopki itp.). Do drukowanej wersji wniosku nie należy dołączać załączników zawierających skrócony i pełny opis projektu. Należy pamiętać, że samo wydrukowanie wniosku z systemu nie jest jednoznaczne z jego przesłaniem do NCN. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w wersji elektronicznej wniosku po jego wydrukowaniu, tak, by wersje elektroniczna i papierowa były identyczne. Kierownik projektu składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej formularza wniosku z wersją papierową.
  • Papierowa wersja wniosku musi być opatrzona oryginałami wymaganych pieczęci oraz podpisana przez kierownika projektu oraz osobę/osoby reprezentujące wnioskodawcę. W przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną, osoba/osoby reprezentująca/-e jednostkę, w której będzie realizowany projekt podpisują odpowiednie oświadczenia.
  • Zeskanowana dokumentacja oraz faksymile nie są akceptowane.
  • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika kierownika projektu, należy wraz z wnioskiem przesłać oryginał pełnomocnictwa.
 5. Złożenie/przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby NCN
  • Wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu w języku polskim należy przesłać na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs MAESTRO 3” oraz oznaczeniem panelu dziedzinowego, do którego kierowany jest wniosek np. „ST3”.
  • Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.
  • Wniosek można doręczyć do NCN osobiście lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego, o ile wniosek wpłynie do NCN przed upływem terminu naboru.
  • W przypadku wniosków wysyłanych w ostatnim dniu naboru, termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: decyduje data stempla pocztowego.
  • Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy nadać wniosek listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zarówno wersję elektroniczną, jak i papierową wniosku należy przekazać do siedziby NCN w wymaganym terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, a także wnioski dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie, bądź pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.