Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri


Dioscuri to program, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), a jego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w Europie Środkowej i Wschodniej. Program umożliwia wybitnym naukowcom prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy.

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Polsce powstanie do 10 Centrów Dioscuri w różnych dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami.

Centra Dioscuri, utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów Dioscuri. Pierwszy konkurs na utworzenie nie więcej niż trzech Centrów Dioscuri w Polsce będzie ogłoszony w październiku 2017 r. i rozstrzygnięty w 2018 r.

Pierwszy konkurs na utworzenie Centrów Dioscuri w Polsce

Ogłoszenie: październik 2017 r.

Rozstrzygnięcie: 2018 r.

Adresaci konkursu: naukowcy ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia

Procedura składania wniosków

Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

We wspólnym wniosku w konkursie Dioscuri Wnioskodawca (naukowiec) przystąpi do konkursu wraz z polską instytucją naukową. Przed właściwym konkursem NCN będzie zbierało oferty od polskich jednostek naukowych, które są gotowe utworzyć Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.

Finansowanie

Centra Dioscuri będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku wygrania konkursu Dioscuri, instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri. Jednocześnie instytucja naukowa musi zagwarantować spełnienie określonych warunków.

Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

  • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
  • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
  • koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
  • koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
  • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Pełna nazwa Centrum Dioscuri:

Dioscuri Centre of Scientific Excellence. A programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by MNiSW and BMBF

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dokumentacja

  1. Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri - tekst
  2. Załącznik - tekst

Kontakt: