pon., 18/11/2013 - 13:54

W dniu 15 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyrektorzy i przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Rady Narodowego Centrum Nauki podpisali w obecności Minister Barbary Kudryckiej porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia NCBR i NCN. Przedsięwzięcie stanowi próbę uzupełnienia luki w finansowaniu badań stosowanych i jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia ścieżki umożliwiającej wdrożenie w praktyce gospodarczej i społecznej rezultatów prowadzonych wcześniej badań podstawowych.

Wspólny konkurs, którego ogłoszenie planowane jest na grudzień br., będzie adresowany do naukowców, którzy kierowali bądź pełnili rolę głównych wykonawców lub opiekunów naukowych w projektach badawczych, obejmujących badania podstawowe, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.

Projekt dofinansowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia będzie obejmował realizację fazy koncepcyjnej lub realizację fazy koncepcyjnej i fazy badawczej. W pierwszym etapie finansowane będą m.in. działania ukierunkowane na stworzenie koncepcji gospodarczego wykorzystania uzyskanych wyników prac badawczych; działania zamierzające pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników oraz analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Na sfinansowanie tej fazy badań wnioskodawcy będą mogli ubiegać się maksymalnie o 250 tys. zł. Drugi etap obejmie finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, na realizację których wnioskodawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 1 mln zł. Środki na dofinansowanie projektów pochodzić będą z budżetu NCBR, które przeznacza na ten cel 40 mln zł.

Współpraca NCN i NCBR w ramach wspólnego konkursu przejawiać się będzie m.in. w procesie ewaluacji złożonych przez wnioskodawców aplikacji. Na obu etapach oceny (I etap w NCN, II etap w NCBR) wnioski o finansowanie projektów opiniować będzie Zespół Ekspertów – powołany w I etapie na wniosek Rady NCN przez dyrektora NCN, a w II etapie – na wniosek Rady NCBR przez dyrektora NCBR.

 

Podpis fot. MNiSW