Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (dalej też: Centrum) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  2. w celu realizacji umów zawartych z Centrum (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  3. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 5. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności usług ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego.
 11. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a w przypadku, kiedy jest to możliwe na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych także do ich przenoszenia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz usunięcia.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a ewentualny transfer danych do krajów trzecich będzie zależny od Pani/Pana odrębnej zgody jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Ponadto, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby wnioskujące o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. dokonania oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego,
  2. nadzoru, obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu projektu, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego, oceny ich realizacji i rozliczenia umów o finansowanie – w przypadku przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego lub działania naukowego, stażu czy stypendium naukowego.

  Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych.

 5. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można zrealizować celów wskazanych w pkt 4.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz w zakresie określonym w art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947) osoby korzystające ze strony podmiotowej Centrum.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności usług ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są  zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a ewentualny transfer danych do krajów trzecich będzie zależny od Pani/Pana odrębnej zgody jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Ponadto, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby będące ekspertami, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 i 22 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1384).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania:
  1. ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych,
  2. ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków,
  3. innych ocen związanych z realizacją zadań Centrum, oraz
  4. wypłaty wynagrodzenia za: wykonane oceny, uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów Ekspertów oraz zwrotu kosztów podróży zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Centrum do czasu rozliczenia finansowego tych czynności.

  Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ewaluacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych.

 5. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4, dochodzenia ewentualnych roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy do realizacji celów wskazanych w pkt 4.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz w zakresie stopnia/tytułu naukowego, imienia, nazwiska oraz danych podmiotu zatrudniającego osoby korzystające z dostępnej na stronie internetowej Centrum listy ekspertów.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności usług ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są  zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego. W przypadku konkursów organizowanych we współpracy międzynarodowej współadministratorem jest/są instytucja/instytucje współorganizujące dany konkurs.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a ewentualny transfer danych do krajów trzecich będzie zależny od Pani/Pana odrębnej zgody jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby będące członkami zespołu projektowego, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez Panią/Pana Jednostce, a pozyskiwanych przez Centrum na etapie raportowania.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947).
 4. Pani/Pana dane osobowe dotyczące roli, rodzaju, zakresu prac oraz wynagrodzenia w projekcie będą przetwarzane w celu nadzoru, obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu projektu, oceny jego realizacji i rozliczenia umowy o finansowanie. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych.
 5. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności usług ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a ewentualny transfer danych do krajów trzecich będzie zależny od Pani/Pana odrębnej zgody jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby uczestniczące w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych przez Panią/Pana Jednostce, a pozyskiwanych przez Centrum na etapie składania wniosku lub raportowania.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nim ciążących stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947)
 4. Pani/Pana dane osobowe, tj. dane kontaktowe będą przetwarzane w celu dokonania oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego, nadzoru, obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu projektu, oceny jego realizacji i rozliczenia umów o finansowanie Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych.
 5. Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności usług ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, a ewentualny transfer danych do krajów trzecich będzie zależny od Pani/Pana odrębnej zgody jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce.

W przypadku konkursów organizowanych we współpracy międzynarodowej współadministratorem jest/są instytucja/instytucje współorganizujące dany konkurs.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby uczestniczące w przygotowywaniu dokumentacji działania naukowego, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez osobę uczestniczącą w przygotowywaniu dokumentacji działania naukowego Jednostce, a pozyskiwanych przez Centrum na etapie raportowania.
 2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych osoby uczestniczącej w przygotowywaniu dokumentacji działania naukowego przez Centrum, w celu wypełnienia obowiązków prawnych na nim ciążących stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe osoby uczestniczącej w przygotowywaniu dokumentacji działania naukowego, tj. dane służbowe dotyczące pełnionej w mim roli oraz możliwości kontaktu będą przetwarzane w celu: nadzoru, obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu działania naukowego, oceny jego realizacji i rozliczenia umowy o jego finansowanie, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwalnych.
 5. Od momentu pozyskania, dane osobowe osoby uczestniczącej w przygotowywaniu dokumentacji działania naukowego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. d) oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Pełna treść klauzuli informacyjnej odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych znajduje się na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/dane-osobowe