pt., 22/11/2013 - 13:06

Dnia 21 listopada br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w odbywającym się w Brukseli Zgromadzeniu Ogólnym organizacji Science Europe. Organizacja ta zrzesza agencje finansujące badania naukowe oraz instytucje badawcze z całej Europy. Celem Science Europe jest przede wszystkim wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej przez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi. Zgromadzenie podjęło szereg ważnych decyzji, m.in. dokonując wyboru dziesięciu członków Rady Zarządzającej (jedenastym członkiem tej rady jest z urzędu prezes Europejskiej Fundacji Nauki). Warto dodać, że wybrano wszystkie osoby zaproponowane przez kilkuosobowy Komitet Identyfikacyjny, którego członkiem był dyrektor NCN. Wśród wybranych członków rady jest dotychczasowy jej przewodniczący Paul Boyle.

Zgromadzenie Ogólne zaaprobowało również wykonanie budżetu organizacji za rok 2012, a także plan działań i budżet na rok 2014. Po dyskusji zdecydowano o utrzymaniu w roku przyszłym sposobu naliczania składek członkowskich opartego na wielkości produktu krajowego brutto. Przyjęto także Mapę Drogową Science Europe. Kolejne dyskusje dotyczyły partnerstwa w programie ERA (European Research Area), a także grup roboczych i komitetów naukowych Science Europe.

 W siedzibie Science Europe w Brukseli. Sekretarz Generalny Fundacji Nauki Flandrii i członek Rady Zarządzającej Science Europe p. Elisabeth Monard.