śr., 16/05/2018 - 13:39

W dniu 10 maja 2018 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Rady NCN, tym razem wyjątkowe, gdyż  przy okazji DNI NCN 2018 organizowanych na Politechnice Gdańskiej.

W pierwszej części posiedzenia plenarnego Rady NCN wzięli udział zaproszeni goście – prorektorzy ds. nauki uczelni gdańskich: prof. Janusz Smulko z Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Stepnowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Tomasz Bączek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rektorzy w krótkich wystąpieniach przedstawili potencjał naukowy i osiągnięcia reprezentowanych przez nich uczelni oraz podzielili się doświadczeniami związanymi z występowaniem o granty Narodowego Centrum Nauki. Spotkanie było doskonałą okazją do ciekawej dyskusji, wymiany informacji oraz poszerzenia wiedzy na temat zasad przyznawania i realizacji grantów NCN.

Druga część obrad poświęcona była omówieniu spraw związanych z bieżącą działalnością Centrum. Rada przyjęła informację o zakresie wykonanych przez Narodowe Centrum Nauki zadaniach i wydatkowanych na ten cel środkach w pierwszym kwartale 2018, którą przedstawił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. W dalszej części obrad członkowie Rady uchwałą nr 45/2018  wybrali członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 2 na działania naukowe. Decyzją Rady w ocenie wniosków w tym konkursie zaangażowanych będzie blisko 150 ekspertów.

Członkowie Rady dyskutowali również nad przebiegiem konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 ogłoszonych przez NCN 15 września 2017 r. Poinformowano, że w czternastej edycji tych konkursów naukowcy na realizację swoich badań otrzymają z NCN niemal 400 mln zł. Podsumowując konkursy przekazano, że w ramach OPUS 14 złożono 1968 projektów badawczych, z czego 394 zostało zakwalifikowanych do finansowania na łączną kwotę 356 mln zł, natomiast w konkursie PRELUDIUM 14 złożonych zostało 1154 projektów badawczych z czego finansowanych będzie 275 na łączną kwotę 41 mln zł.

Rada uchwałą nr 44/2018 ustaliła zasady związane z przyznawaniem stypendiów naukowych NCN dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację projektów badawczych prowadzonych w Centrach Doskonałości Naukowej Dioscuri. Decyzją Rady, w ramach działalności  w Polsce przyszłych centrów Dioscuri, będzie można przyznawać stypendia naukowe NCN na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. Członkowie Rady uznali, że budżet stypendiów naukowych NCN, jaki będzie możliwy do przyznania w ramach środków przekazanych na finansowanie działalności danego Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri, w przeliczeniu na każdy miesiąc może wynosić co najwyżej 45 000 zł.

W dalszej części posiedzenia Rada kontynuowała dyskusję nad propozycjami zmian w warunkach i regulaminie przeprowadzania kolejnych edycji konkursów MAESTRO, SONATA BIS oraz HARMONIA, planowanych do ogłoszenia 15 czerwca 2018 r. Ustalono również warunki przeprowadzania konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze organizowanego przez NCN wspólnie z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Szczegółowe zasady przeprowadzania tych konkursów będą przyjęte przez Radę na następnym posiedzeniu.