śr., 10/11/2021 - 18:49
Kod CSS i JS

We współpracy z siecią CHIST-ERA ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Już po raz dziewiąty polscy naukowcy mogą otrzymać za pośrednictwem NCN finansowanie na badania prowadzone z partnerami zagranicznymi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Konkurs dotyczyć będzie obszarów tematycznych:

  • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS) oraz
  • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).  

Do NCN mogą składać wnioski konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie CHIST-ERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu. Badania/projekt można zaplanować na 24 lub 36 miesięcy.

W konkursie uczestniczą: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg (aktualizacja 22.11.2021), Polska, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry (aktualizacja: 24.11.2021), Wielka Brytania.

Składanie wniosków

Polskie zespoły badawcze we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowują wnioski wspólne. Podlegają one ocenie formalnej przeprowadzanej przez NCN, pozostałe agencje wchodzące w skład sieci CHIST-ERA oraz sekretariat konkursu CHIST-ERA Call 2021. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów. Wniosek w języku angielskim musi być złożony w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który jest dostępny na stronie programu. Ocena jest jednoetapowa, w konkursie nie jest wymagane przygotowanie wniosków skróconych, należy złożyć wyłącznie wniosek wspólny pełny.

Wnioski krajowe dotyczą polskiej części projektu i są przygotowywane przez polski zespół badawczy. Podlegają wyłącznie ocenie formalnej przez NCN, której dokonują koordynatorzy dyscyplin. Wnioski należy złożyć za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych: 17 stycznia 2022 r., 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 24 stycznia 2022r.
  • Wyniki konkursu: czerwiec 2022 r.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie sieci CHIST-ERA.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną:

O sieci CHIST-ERA

Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA III oraz CHIST-ERA IV (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) tworzącego sieć typu ERA-NET Cofund, w której skład wchodzą agencje finansujące badania naukowe.

Celem sieci jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 11 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r. 

Więcej informacji o członkostwie NCN i konkursach ogłaszanych w ramach konsorcjum CHIST-ERA


CHIST-ERA III otrzymała dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 768977.

CHIST-ERA IV otrzymała dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 857925.