wt., 04/01/2022 - 08:54
Kod CSS i JS

Zapraszamy do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące mechanizmów oraz podłoża biologicznego leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące, które uczestniczą w konkursie.

Treść ogłoszenia


Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.


Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 1 marca 2022 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2022 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 28 czerwca 2022 r., 12:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 5 lipca 2022 r.
  • Wyniki konkursu: październik 2022 r.

W konkursie JPND Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5987 PLN.