czw., 23/01/2014 - 12:45

Na posiedzeniu Zespołu Ekspertów oceniających wnioski w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Zespół po dyskusji jednogłośnie podjął decyzję o niekierowaniu do finansowania żadnego z przedstawionych projektów. Eksperci zwrócili uwagę na fakt, że konkurs MAESTRO jest specyficznym programem, w którym finansowane są projekty realizujące pionierskie badania naukowe, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Nie negując wartości merytorycznej przedstawionych projektów i uznając wysoką rangę dorobku naukowego ich kierowników, po długiej i wnikliwej dyskusji nad recenzjami specjalistycznymi Zespół Ekspertów uznał, że żaden z przedstawionych projektów nie spełnia opisanych wyżej wymogów konkursowych.

Przed równie trudną decyzją stanął Zespół Ekspertów w grupie nauk o życiu. Po zapoznaniu się z recenzjami specjalistycznymi podnoszącymi podobne wątpliwości, jakie powstały podczas dyskusji ekspertów na posiedzeniu Zespołu, podjęto decyzje uwzględniające wszystkie aspekty dyskutowanych projektów oraz wyjątkowość tego konkursu. Mimo wysokiej oceny części projektów i dorobku ich kierowników, zastrzeżenia dotyczące koncepcji planowanych badań oraz proponowanej metodyki skłoniły ekspertów do przyznania rekomendacji finansowania tylko dla jednego projektu w ramach konkursu MAESTRO.