śr., 01/12/2021 - 12:36
Kod CSS i JS

Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski. Konkurs BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems został ogłoszony w październiku 2020 roku i obejmował następujące tematy:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

W konkursie złożono 172 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie w wysokości ponad 21,4 miliona euro otrzymały 22 projekty.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem badaczek i badaczy z Polski:

  • BiNatUr: Przywracanie bioróżnorodności w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze. Kierownik polskiego zespołu: prof. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Finlandii, Niemiec i Portugalii.
  • EMYS-R: Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej: podejście ogólnoeuropejskie. Kierownik polskiego zespołu: dr Małgorzata Anna Dereniowska, Uniwersytet Gdański. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji, Łotwy i Niemiec.
  • RESPOND: Przywracanie i zarządzanie bioróżnorodnością oraz usługami ekosystemowymi okresowych zbiorników wodnych. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Bartłomiej Kazimierz Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Hiszpanii i Maroka.
  • ReVersal: Restytucja torfowisk strefy nemoralnej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę i jej jakości. Kierownik polskiego zespołu: prof. Mariusz Grzegorz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Holandii i Niemiec.

Realizacja projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore rozpocznie się jeszcze w tym roku. Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore dostępne są na stronie sieci BiodivERsA.