Praca: [nierozstrzygnięty] Konkurs na stanowisko Koordynatora w Zespole ds. Analiz i Ewaluacji (UP/ZE/15/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Koordynator Zespołu ds. Analiz i Ewaluacji

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i wdrażanie systemów ewaluacji programów realizowanych przez Centrum,
 • opracowywanie cyklicznych planów i sprawozdań z ewaluacji bieżącej działalności Centrum wraz z oceną efektów prowadzonych działań i ich wpływu na rozwój nauki.

Zadania szczegółowe:

 • organizacja, koordynacja i opracowywanie harmonogramu ewaluacji programów Centrum, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, jak również z podmiotami zewnętrznymi,
 • przygotowywanie opracowań z prowadzonych ewaluacji oraz formułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju programów i przedsięwzięć realizowanych przez Centrum,
 • monitorowanie i analiza mechanizmów finansowania nauki, w szczególności badań podstawowych, dostępnych dla polskich naukowców na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz obserwacja trendów w tym zakresie,
 • przygotowywanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi specyfikacji istotnych warunków zamówień dotyczących badań i analiz ewaluacyjnych,
 • koordynacja i prowadzenie bieżącego monitoringu i sprawozdawczości w ujęciu kwartalnym, półrocznym i rocznym,
 • prezentowanie działalności Centrum na forum krajowym i międzynarodowym,
 • współpraca z innymi komórkami Centrum oraz przedstawicielami Rady NCN przy realizacji powierzonych zadań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia zawodowego związanego z koordynowaniem i prowadzeniem badań ewaluacyjnych z wykorzystaniem metod statystycznej analizy danych,
  •  mile widziane doświadczenie w obszarze ewaluacji programów grantowych lub zarządzania takimi programami oraz doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów badawczych,
 • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office, w tym m.in. MS Excel,
  • mile widziana znajomość innego oprogramowania dedykowanego statystycznej analizie danych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej i zespołu,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • samodzielności w realizacji zadań,
 • dokładności i skrupulatności,
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 10 sierpnia 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 24.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 sierpnia 2017 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 12.07.2017