Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić niżej wymienione podmioty:

1) jednostki naukowe,

2) konsorcja naukowe,

3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,

4) centra naukowo-przemysłowe,

5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,

5a) centra naukowe uczelni,

6) biblioteki naukowe,

7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,

8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) osoby fizyczne,

10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

UWAGA: Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, to podmiotem realizującym nie może być podmiot złożony ani podmiot, dla którego finansowanie projektu badawczego stanowić będzie pomoc publiczną.

W sekcji Status wnioskodawcy należy wybrać z listy właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy, zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizujący  należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której będzie realizowany projekt.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Spoza bazy).

Przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne.

Dane wnioskodawcy muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB) pod numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale wiąże się to z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

Po określeniu Wnioskodawcy/Podmiotu realizującego sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1,
 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1

1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby.

2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy wybrać „Przeglądanie” i odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy. 

3. Adres korespondencyjny – telefon, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), adres strony internetowej. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny wniosku, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.

4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1, A.4 do A.10 i B.1. W przypadku kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.

5.  Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga   odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

UWAGA: Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

7. We wniosku należy podać właściwy numer NIPREGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.

8. Pytanie: Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie” oraz zaznaczyć zapoznanie się z zasadami występowania pomocy publicznej.

UWAGA: W celu ustalenia czy finansowanie projektu będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną należy zapoznać się z "Zasadami występowania pomocy publicznej". W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na to pytanie, podmiot wnioskuje o pomoc publiczną.

9. Wielkość przedsiębiorstwa, współpraca z organizacją prowadzącą badania – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy: Mikro, Małe, Średnie, Duże. Mikro, mały, średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

10. Dane Kierownika jednostki - należy wpisać dane osoby, która jest upoważniona do reprezentacji podmiotu. W przypadku gdy wymagane dokumenty będą podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu, należy pamiętać o dołączeniu upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy podać dane drugiego poziomu wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna jednostki będącej miejscem realizacji.

W tej sekcji należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

(Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.)

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

Zakładka: PARTNERZY

W przypadku wniosków składanych przez podmioty proste w zakładce tej redaktor wniosku może dodać inny wydział, gdzie projekt będzie realizowany. W celu dodania kolejnego wydziału należy kliknąć „Dodaj wydział”.

Redaktor podczas wypełniania kolejnych zakładek we wniosku, będzie miał możliwość przypisania odpowiednich wydziałów np. do realizacji poszczególnych zadań w planie badawczym, jak również wykonawców.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone w zakładce tej należy podać dane wszystkich członków podmiotu złożonego, oprócz wnioskodawcy/lidera. Dane należy wprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w części Wnioskodawca.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu: tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Można go dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: jeżeli wiodący obszar badawczy został wybrany podczas zakładania wniosku w tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące: wybiera się z listy po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy grupę nauk, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek. Można wybrać od 1 do 3 pomocniczych określeń identyfikujących, ale co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego, do którego składany jest wniosek.
 4. Planowany okres realizacji projektu: 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu: obejmuje kierownika oraz pozostałych wykonawców. W liczbie tej nie uwzględnia się wykonawców zbiorowych. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 6. Słowa kluczowe: należy podać zarówno w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami. Słowa kluczowe w obu wersjach językowych muszą być tożsame.
 7. Planowane nakładyOgółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z zakładki Kosztorys.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? W przypadku odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa została nawiązana. Informacje te wykorzystywane są do zestawień statystycznych przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku.
 9. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 października 2019 r. – system automatycznie zaczyta datę.
 10. Lokalizacja projektu: – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności jaka jest możliwa. Jeżeli projekt będzie realizowany w kilku miejscach należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części (nie więcej niż 2500 znaków).

Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w języku angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w języku angielskim i nie może być dłuższe niż 1 strona maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego

Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU – wypełniana w języku polskim i angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame. Streszczenie nie może być dłuższe niż 1 strona maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: popularnonaukowe streszczenie każdego projektu, który otrzyma finansowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. Popularnonaukowe streszczenie projektu powinno zawierać wyłącznie takie dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w języku angielskim

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne. Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie 3 osób, które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/WYKONAWCY

UWAGA: w konkursie SONATA 14 ankietę dorobku naukowego przedstawia tylko kierownik projektu.

Najpierw należy wpisać dane kierownika projektu, a następnie wykonawców.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dane Kierownika projektu (Principal Investigator) wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej osoby w bazie Nauki Polskiej. W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), pod poniższymi numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89. 
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), nr PESEL).

UWAGA: dane kierownika projektu należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych wczytywanych z bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane wczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: stopnia i tytułu naukowego, imion, nazwisk, numeru PESEL jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w systemie ZSUN/OSF. Zmiana danych może wiązać się z koniecznością zaczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego tj.: Academic and Research Career, Publication Record itd.

UWAGA: NCN nie dokonuje aktualizacji danych. W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych w bazie OPI należy skontaktować się bezpośrednio z bazą OPI pod numerami telefonów: (22) 351-71-01 (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO KIEROWNIKA PROJEKTU BADAWCZEGO (sekcja wypełniana w języku angielskim)

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system ZSUN/OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący.
 3. Dane osobowe: należy wypełnić, używając opcji Edytuj.
 4. Typ zatrudnienia w projekcie – możliwość wyboru z listy:
 • wynagrodzenie pełnoetatowe:

Kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
 2. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę ani nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;
 1. wysokość środków na zatrudnienie wynosi 140 tys. zł rocznie w konkursie SONATA.

UWAGA: Jeżeli wynagrodzenie etatowe nie jest pobierane przez cały okres planowany we wniosku, kwota na wynagrodzenie etatowe ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.  

 • wynagrodzenie dodatkowe:

Ze środków na wynagrodzenie dodatkowe może być finansowane również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy) oraz umowy cywilnoprawnej.

UWAGA: Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osobom zatrudnionym w jednostce jako pracownik naukowo-dydaktyczny przysługuje możliwość obniżenia pensum dydaktycznego na czas realizacji projektu badawczego. Po wyborze typu zatrudnienia jako „wynagrodzenie dodatkowe” system wygeneruje dodatkowe pytanie dotyczące zamiaru skorzystania z takiej możliwości, co skutkować będzie dodatkowymi sekcjami w Kosztorysie oraz Oświadczeniach. Osoba zatrudniona w innym projekcie finansowanym przez NCN na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może skorzystać z szansy obniżenia pensum dydaktycznego.

UWAGA: osoba zatrudniona w innym projekcie finansowanym przez NCN na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może skorzystać z szansy obniżenia pensum dydaktycznego.

 • bez wynagrodzenia: opcję tę należy wybrać w przypadku osób, które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN lub pobierania stypendium naukowego NCN.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń w projekcie znajdują się w dokumencie: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

 1. Rodzaj stanowiska:
 • pozostałe: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać tę opcję.
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: należy podać planowany okres pobierania wynagrodzenia, który nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 2. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kierownik projektu zamierza skorzystać z obniżenia pensum dydaktycznego?

W przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę godzin obowiązkowego pensum dydaktycznego z przedziału od 120 do 240 godzin, które zgodnie z art. 130 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Wprowadzone w tej sekcji dane posłużą do automatycznego przeliczenia przez system równowartości obniżenia pensum dydaktycznego o 50%, w wysokości 100 zł na każdą godzinę. Kwotę tę należy ująć w kosztorysie.

 • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?
 • Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę miesięcy.

Okres przerw w karierze może być przedłużony:

 • na podstawie liczby urodzonych/przysposobionych dzieci – liczba dzieci – w przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej spośród wyżej zaproponowanych.
 • na podstawie przerw określonych ustawowo:
  • w okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się tylko w przypadku składania wniosku w panelu NZ lub ST). W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy. Dodatkowe pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.
  • w okresie 7 lat? Na podstawie udzielonych odpowiedzi w części dotyczącej 7 lat system określi czy kierownik projektu jest osobą rozpoczynającą karierę naukową.

UWAGA: Dla paneli ST i NZ należy wprowadzić przerwy zarówno w okresie 5, jak i 7 lat. 

 1. Dane adresowe: należy podać adres zamieszkania i korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Korespondencja pomiędzy NCN a kierownikiem projektu odbywać się będzie za pośrednictwem adresu skrytki ePUAP lub adresu email. Podanie adresu ESP jest dobrowolne.

UWAGA: w sytuacji gdy numer PESEL kierownika projektu figuruje w bazie OPI, system automatycznie pobierze dane z bazy Nauka Polska.

 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: miejsce pracy zaczyta się automatycznie, gdy kierownik projektu wczyta swoje dane z bazy OPI. W przypadku gdy dane powyższej osoby zostały wpisane „Spoza bazy OPI”, wówczas miejsce pracy można wprowadzić przyciskiem „Dodaj z bazy OPI” lub „Dodaj spoza bazy”.

W przypadku gdy kierownik projektu nie posiada miejsca pracy należy zaznaczyć opcję „Bez miejsca pracy”.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełnia wyłącznie kierownik projektu:  
 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje, a np. dzieła artystyczne). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus
 1. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego kierownika projektu: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KARIERY NAUKOWEJ NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM.  

UWAGA: informacje zawarte w tej części wniosku należy wypełnić w języku angielskim.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”.

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.

W tej sekcji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.

W zakładce tej jest również możliwość wypisania projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN, jednak ich realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (na dzień składania wniosku umowa nie została podpisana). 

 1. Publikacje naukowe (Publication Record)

- dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu):

 • należy wykazać od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań),

- dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne):

 • należy wykazać od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań).

Jedną spośród wymienionych wyżej publikacji należy dołączyć do ankiety dorobku naukowego jako plik PDF (pliki nie mogą być większe niż 10 MB).

Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku.

W przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora. Ponadto, wypełniając zakładkę, trzeba wpisać następujące dane bibliograficzne: imię i nazwisko autora/autorów, tytuł publikacji, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość 0), liczba cytowań publikacji bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

UWAGA: W przypadku załączenia więcej niż jednej publikacji system będzie komunikował błąd podczas sprawdzania kompletności wniosku.

Kierownik projektu może wykazać prace, które mają się ukazać, pod warunkiem, że publikacja jest przyjęta do druku. Wówczas należy zaznaczyć, że dana publikacja nie jest jeszcze opublikowana (ma status  Accepted for publication), następnie w zakładce Załączniki trzeba dodać list/listy od redakcji potwierdzające przyjęcie tej pracy do druku.

UWAGA: tytuły prac w języku, w jakim zostały wydane. Jeżeli prace nie ukazały się w języku angielskim, ich tytuły należy przetłumaczyć na język angielski i dopisać w nawiasie kwadratowym obok tytułów oryginalnych.

 1. Dorobek naukowy w ramach nauk o sztuce (HS): muzyka, sztuki plastyczne, film (Scientific Achievements – Art.) –do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.
 1. Projekty badawcze (Research Projects)

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA.

W sekcji tej należy wskazać projekty, które są/były finansowane ze środków finansowych przeznaczonych na naukę i zostały wyłonione w drodze konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową. Projekty muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane.

Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.

W zakładce tej nie ma możliwości wypisania projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN, jednak ich realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (brak podpisanej umowy).

W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji nie należy podawać daty ich zakończenia. System automatycznie oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji (Project in progress).

Projekty wprowadza się ręcznie przy użyciu przycisku Add. Należy podać:

 • charakter udziału w projekcie (Role in the project),
 • tytuł projektu – tytuł należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski) (Project title in the original language [and, if applicable, title’s translation into English]),
 • numer projektu (Project ID),
 • źródło finansowania (Sources of funding),
 • wysokość finansowania: należy wpisać kwotę i walutę, w jakiej przyznano finansowanie (Amount of funding/Currency code),
 • miejsce realizacji (Host Institution),
 • data rozpoczęcia i zakończenia projektu (Start date /Finish date),
 • wykaz publikacji (List of the most important publications).

Ponadto dla każdego projektu wymienionego w ankiecie konieczne jest podanie wykazu najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie. Nie należy podawać publikacji zgłoszonych do recenzji. Niepodanie publikacji będzie traktowane jako brak efektów realizacji projektu/projektów.

 1. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks)

W zakładce tej trzeba podać informacje o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych realizowanych lub zrealizowanych przez kierownika projektu, finansowanych zarówno ze środków NCN, jak i  innych źródeł.

Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informacje, źródło finansowania oraz wyjaśnić zasadności finansowania planowanych we wniosku zadań w świetle powyższych zadań zbliżonych.

Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania zadań badawczych.

W przypadku gdy kierownik projektu dotychczas nie realizował/nie realizuje zbliżonych tematycznie zadań badawczych, należy zaznaczyć nie dotyczy.

 1. Doświadczenie naukowe (Research Stays) – należy opisać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu, np. stypendium, fellowship, visiting professor, oraz okres pobytu.
 1. Wyróżnienia (Prizes/Awards) – w zakładce tej powinno się wpisać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania oraz informacje o innych aktywnościach naukowych np. wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych(nie więcej niż 1500 znaków).

DODAWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU NAUKOWEGO

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę, a następnie należy podać wymagane dane.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę, jaką pełni dana osoba w projekcie („wykonawca”). W polu nie ma możliwości podania imienia
  i nazwiska danej osoby.
 2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt.
  W przypadku gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać jednostkę, w której zatrudniony będzie wykonawca.
 3. Rola pełniona w projekcie: w j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz.
 4. Typ zatrudnienia w projekcie: należy wybrać na potrzeby realizacji projektu, wybór z listy: wynagrodzenie pełnoetatowe, wynagrodzenie dodatkowe, stypendium naukowe, bez wynagrodzenia.
 • wynagrodzenie pełnoetatowe: w ramach konkursu SONATA 14 spośród wykonawców, z puli wynagrodzeń etatowych, może być zatrudniona wyłącznie osoba na stanowisku „typu post-doc”. Wysokości wynagrodzenia wynosi 120 tys. zł rocznie. Wnioskodawca może zaplanować wyższą kwotę, konieczne jest wówczas uzasadnienie.

Jeżeli wynagrodzenie nie będzie pobierane przez cały okres planowany we wniosku, kwota na wynagrodzenie etatowe ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.

UWAGA: w konkursie SONATA dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowisku typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. W ramach każdego stanowiska można zatrudnić więcej niż jedną osobę. Najkrótszy możliwy okres zatrudnienia każdej z osób na tym stanowisku to sześć miesięcy.

 • wynagrodzenie dodatkowe: w ramach konkursu dla ewentualnych wykonawców można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla wszystkich wykonawców, łącznie co najwyżej:

a) w przypadku gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:

- 2 tys. zł dla jednej osoby,

- 3,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 2 tys. zł dla kierownika projektu,

b) w przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych:

- 1,5 tys. zł dla jednej osoby,

 • stypendia naukowe – dla doktorantów i studentów

Więcej informacji o stypendiach naukowych można znaleźć tutaj.

 • bez wynagrodzenia.
 1. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
 • typ post-doc – przez stanowisko typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla zaangażowania osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczniczej. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu.

W przypadku kobiet wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

UWAGA: Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

 • doktorant – przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.),  uczestnika studiów doktoranckich.
 • student,
 • pozostałe.
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach) – należy podać planowany okres pobierania wynagrodzenia, nie musi być on równy okresowi realizacji projektu badawczego.  

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwy zadań badawczych (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame.
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów będzie realizował dane zadanie badawcze (należy wybrać z listy wnioskodawcę/lidera albo partnera/ów).

W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zadanie zostanie wypełniona automatycznie przez system.

Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Planowane wydatki powinny być zgodne z dokumentem Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Kosztorys powinien być skalkulowany realistycznie, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej, czyli uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Należy pamiętać, że wszystkie wydatki ujęte w kosztorysie, muszą być uzasadnione i powiązane z realizacja zadań badawczych w projekcie. Wszystkie koszty należy zaplanować zgodnie z warunkami konkursu, wewnętrznymi regulacjami jednostki, w których realizowany będzie projekt oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny).

UWAGA: System nie weryfikuje automatycznie poprawności wprowadzanych kwot.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może zostać zmniejszona.

Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części: Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez wypełnienie wszystkich zakładek.

1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:

 • Liczba wykonawców projektu (Number of Investigators) – przenoszona jest automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Liczba osób, pobierająca wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszona jest automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Charakter udziału w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project / Type and character of position) – zakładka wypełniana jest automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – zakładka wypełniana jest automatycznie przez system.
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis obowiązków jakie dana osoba będzie pełnić w projekcie.
 • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie w miesiącach (Project-related remuneration period months)) – zakładka wypełniana jest automatycznie przez system.
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN) - w tej sekcji należy przedstawić całkowite wynagrodzenie dla poszczególnych osób zaangażowanych do realizacji projektu.
 • Dodatkowe uzasadnienie (Justification of the amount of remuneration) - opcja ta pojawia się w sytuacji, gdy przy wyborze wynagrodzenia pełnoetatowego osoby na stanowisku typu post-doc zostanie przypisane wynagrodzenie wyższe niż 120 tys. zł rocznie. Za pomocą przycisku Edytuj uzasadnienie, można przedstawić szczególne okoliczności uzasadniające wyższe wynagrodzenie.
 1. Aparatura (Planned Equipment). W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej – przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

UWAGA: wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości, obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

Wypełniając zakładkę Planned Equipment, należy wpisać:

 • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (Equipment name) – w języku polskim i angielskim.
 • Merytoryczne uzasadnienie zakupu apratury (Justification of purchase) – zakładka wypełniana w języku angielskim, w której należy uzasadnić konieczność zakupu aparatury w powiązaniu z realizacją zadań badawczych przedstawionych we wniosku.
 • Podmiot realizujący zakup (Purchasing entity) – dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu, dla pozostałych podmiotów sekcja zostanie automatycznie wypełniona przez system.
 • Planowany rok zakupu (Year of purchase).
 • Koszt jednostkowy w zł (Unit Cost – PLN).
 • Liczbę sztuk (Amount).
 • Koszt całkowity (Cost – PLN) – wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby zaplanowanych do zakupu sztuk.
 • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (Contribution of the NCN – PLN).

W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej kosztem kwalifikowalnym są koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadającej okresowi realizacji projektu.  

 1. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m.in.:
 • Materiały i drobny sprzęt  (Materials and small equipment),
 • Usługi obce (Outsourced services)

UWAGA: osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu,

 • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips),
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations),
 • Inne koszty (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników badań,
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.
 1. Opis kompetencji wykonawców projektu (Investigators’ qualifications): w tej części wniosku kierownik będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od wykonawców projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić możliwość wykonania projektu przez zespół badaczy.

Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Należy przygotować kosztorys dla lidera i każdego z partnerów oddzielnie.

Sekcja Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów pojawi się, gdy wnioskodawca będzie starał się o pomoc publiczną. Zakładka wypełni się automatycznie po wypełnieniu zakładki Szczegółowe zestawienie wydatków.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia).

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w Instrukcji pomocniczej sporządzania wniosków dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń. W zależności od statusu wnioskodawcy oświadczenia składają:

 1. w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna: osoba fizyczna będąca wnioskodawcą i osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu planowanego jako miejsce realizacji projektu badawczego;
 2. w przypadku pozostałych wnioskodawców: kierownik projektu badawczego i osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Kierownik projektu/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami, w języku angielskim).

W przypadku gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada jeszcze wymaganych zgód, a będą one konieczne, może opisać proces zaawansowania w ubieganiu się o nie.

Jeżeli do realizacji projektu nie są wymagane żadne zgody w sekcji „Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie…” system automatycznie wczyta informację „bd”- brak danych, dzięki czemu informacje w systemie będą kompletne.  

W przypadku badań klinicznych podlegających ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych wygeneruje się dodatkowa sekcja Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (maks.2,5 tys. znaków ze spacjami, w języku angielskim).

UWAGA: w przypadku badań wymagających specjalnej zgody wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast, będąc świadomy odpowiedzialności karnej, oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

W przypadku gdy finansowanie projektu będzie stanowiło pomoc publiczną wnioskodawca zobowiązany jest również wypełnić „Oświadczenie dla Narodowego Centrum Nauki”, w którym zadeklaruje, że do wersji elektronicznej wniosku dołączy określone załączniki.

UWAGA: ze względu na brak kwestionariusza występowanie/niewystępowania pomocy publicznej w „Oświadczeniu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą” albo w  „Oświadczeniu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu planowanego jako miejsce realizacji projektu badawczego” została dodana deklaracja dotycząca zapoznania się z zasadami występowania pomocy publicznej.

Zakładki: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO i SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO nie więcej niż 5 stron maszynopisu w języku angielskim

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO nie więcej niż 15 stron maszynopisu w języku angielskim

Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm).

Opis projektu badawczego musi zawierać następujące informacje.

 • Cel naukowy projektu – problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej;
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura – spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

UWAGA: zakładkę należy wypełnić, dołączając plik PDF przed zablokowaniem wniosku. Po zablokowaniu zakładka będzie cały czas aktywna. Wnioskodawca ma możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego do momentu wysłania wniosku. W celu aktualizacji pliku nie trzeba powracać do edycji całego wniosku. Opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku. 

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.  

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

Załącznik nr 1 w języku angielskim [1]

 1. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym /realizującym.
 2. Informacje nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik nr 2 [2] Umowa o utworzeniu podmiotu złożonego.

Wymagane elementy umowy o utworzeniu podmiotu złożonego:

 • określenie stron umowy ze wskazaniem lidera,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • okres trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego,
 • upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego,
 • zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN,
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Załącznik nr 3  [3]

Dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej:

1. Wypełniony i podpisany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 29.03.2010 r. Dz. U. z 2010 r. poz. 312, nr 53 z późn. zm.).

2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne.

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

5. Oświadczenie o braku okoliczności wyłączających możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację projektu badawczego.

6. Informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych.

7. Oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowego na rzecz realizacji projektu badawczego.

Załącznik nr 4 [4]

Listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.


[1] Dotyczy  podmiotów  nieotrzymujących  dotacji  na  działalność  statutową  z  budżetu 
nauki.  W  przypadku  gdy wnioskodawcą  jest  osoba  fizyczna, należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego. Do  wniosku  należy  dołączyć  dokument  odpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[2] Dotyczy podmiotów złożonych. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[3]W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej. Dokumenty podpisane elektronicznie należy przedłożyć dla każdego występującego we wniosku podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną.

[4] Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego wskazały prace przyjęte do druku. Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do druku.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności (1) wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję do NCN (2).

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może go jeszcze odblokować, klikając (przycisk „Powrót do edycji” (3)) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku. Jest tu także możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzenia dołączonych dokumentów, klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej, należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie. Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

W przypadku gdy potwierdzenie złożenia wniosku podpisuje inna osoba niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu to wówczas należy przesłać do Centrum pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania dokumentów może zostać zeskanowane i załączone do systemu wraz z potwierdzeniem założenia wniosku lub przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki.

Potwierdzenia złożenia wniosku można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć ostatecznej wersji wniosku. Po zablokowaniu i pobraniu potwierdzeń złożenia wniosku możliwa jest aktualizacja tylko skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego. Pozostałe zakładki nie mogą być edytowane.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN" (4). Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

UWAGA: nie należy wysyłać wersji papierowej wniosku do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.