Zakładanie nowego wniosku

 1. Kiedy można złożyć wniosek w konkursie MINIATURA 5?

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 4 prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

 1. W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wnioski w konkursie MINIATURA 5 składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

 1. Czy jest limit środków finansowych, o które można wnioskować w konkursie MINIATURA 5?

TAK. W konkursie MINIATURA 5 mogą być zgłaszane wnioski, których wysokość finansowania wynosi od 5 000 zł do 50 000 zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 10%  kosztów bezpośrednich.

 1. Ile wynosi czas realizacji działania naukowego?

Czas realizacji działania naukowego wynosi co najwyżej 12 miesięcy. W systemie ZSUN/OSF wskazany jest czas realizacji działania: 12 miesięcy. Nie ma możliwości edycji tego pola.

 1. Czy okres realizacji działania naukowego może być krótszy niż wskazany we wniosku?

TAK. Złożenie raportu końcowego z realizacji działania naukowego jest równoznaczne z zakończeniem jego realizacji.

 1. Ile trwa ocena wniosku?

Decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 1. Kto otrzymuje decyzję, osoba realizująca czy wnioskodawca?

Decyzja w sprawie przyznania środków finansowych doręczana jest wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Dodatkowo w systemie ZSUN/OSF udostępniane jest uzasadnienie oceny wniosku.

 1. Otrzymałam/em informację o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, ale nie otrzymałam/em jeszcze decyzji - czy mogę ponosić już pierwsze koszty w związku z przyznaniem finansowania?

NIE. Koszty na działanie naukowe muszą być poniesione w okresie realizacji działania tj. od dnia, gdy decyzja o przyznaniu środków stała się ostateczna do dnia zakończenia realizacji działania naukowego.

W przypadku gdy wnioskodawca ma udostępnione wyniki oceny w systemie ZSUN/OSF, ale nie otrzymał decyzji, należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.


Pytania formalne

 1. Jestem laureatem konkursu MINIATURA 4. Czy mogę ubiegać się o finansowanie działania naukowego w konkursie MINIATURA 5?

NIE. Osobą realizującą działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA można być tylko raz.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 można ponownie złożyć wniosek, który został odrzucony na etapie oceny merytorycznej?

NIE. Wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe i który został odrzucony na etapie oceny merytorycznej nie może zostać ponownie złożony w tej samej edycji konkursu MINIATURA.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 można ponownie złożyć wniosek, który został odrzucony z przyczyn formalnych?

TAK. Wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe może zostać złożony ponownie tylko w przypadku, gdy zostanie on odrzucony z przyczyn formalnych. Wniosek ten może zostać złożony ponownie dopiero wtedy, gdy decyzja Dyrektora NCN dotycząca odmowy przyznania finansowania stała się ostateczna.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 można złożyć wniosek, w którym osoba wskazana do realizacji działania naukowego jest laureatem konkursu ETIUDA?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 mogą być zgłaszane wnioski, w których osoba wskazana do realizacji działania naukowego nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, ani nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 można złożyć wniosek, w którym osoba planowana do realizacji działania naukowego jest laureatem konkursu FUGA?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 mogą być zgłaszane wnioski, w których osoba wskazana do realizacji działania naukowego nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, ani nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN.

 1. Jestem wskazana/y jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie ogłoszonym przez NCN, czy mogę być wskazana/y jako osoba planowana do realizacji działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 5?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 nie mogą być zgłaszane wnioski, w których osoba wskazana do realizacji działania naukowego jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu, kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN.

 1. Jestem kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez NCN, czy mogę realizować działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA 5?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 nie mogą być zgłaszane wnioski, w których osoba wskazana do realizacji działania naukowego kierowała lub kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN.

 1. Realizuję grant przyznany w ramach konkursu GRIEG - czy mogę być osobą realizującą działanie naukowe w konkursie MINIATURA 5?

NIE. Osobą realizującą działanie naukowe nie może być osoba, która kieruje dowolnym projektem w ramach konkursów NCN.

 1. Jestem kierownikiem projektu badawczego, który nie jest finansowany przez NCN, czy mogę realizować działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA 5?

TAK. Osoby, które kierują realizacją projektów badawczych finansowanych z innych źródeł niż NCN mogą być wskazane jako osoby realizujące działanie naukowe w konkursie MINIATURA 5.

 1. W konkursie MINIATURA 4 złożyłem wniosek, który po ocenie merytorycznej nie został zakwalifikowany do finansowania. Czy mogę złożyć ponownie ten wniosek w konkursie MINIATURA 5?

TAK. Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 5 poszerzono zakres informacji wymaganych we wniosku w części dotyczącej osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji działania naukowego. Prosimy o zapoznanie się z  dokumentacją konkursową.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 można złożyć więcej niż jeden wniosek, w którym ta sama osoba jest wskazana jako realizująca działanie naukowe?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 można złożyć tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest wskazana jako osoba realizująca działanie naukowe.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 można złożyć więcej niż jeden wniosek, w którym wnioskodawcą jest ten sam podmiot?

TAK. Nie występuje ograniczenie związane z liczbą wniosków składanych przez jeden podmiot.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 wnioskodawcą może być osoba fizyczna?

NIE. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego, mogą wystąpić podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski mające poniższy status:

 1. Uczelnia,
 2. Federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. Instytut naukowy PAN działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),
 4. Instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
 5. Międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. Biblioteka naukowa,
 7. Centrum Łukasiewicz działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
 8. Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Informacje podstawowe

 1. Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. Zwracamy uwagę, że zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

 1. W jakim języku należy podać tytuł działania naukowego?

Tytuł działania naukowego należy podać w języku polskim oraz języku angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame.

 1. W jakim języku należy podać słowa kluczowe?

Słowa kluczowe należy podać w języku polskim oraz języku angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame.

 1. Jakie działanie naukowe można sfinansować w ramach MINIATURY 5?

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, które obejmują realizację jednego spośród wymienionych poniżej działań naukowych:

 1. badania wstępne/pilotażowe
 2. kwerenda
 3. staż naukowy
 4. wyjazd badawczy
 5. wyjazd konsultacyjny
 1. Czy dysponują Państwo definicjami działań naukowych, o których finansowanie można się starać w ramach konkursu Miniatura 5?

NIE. Warunki konkursu nie określą definicji działań naukowych, które mogą być finansowane w konkursie MINIATURA 5. W związku z powyższym, osoby wnioskujące samodzielnie dokonują wyboru rodzaju działania, o którego dofinasowanie wnioskują.

 1. Czy w ramach jednego wniosku można ubiegać się o finansowanie dwóch działań naukowych?

NIE. Wnioskodawca musi wskazać jedno działanie naukowe, które chce realizować w ramach konkursu MINIATURA 5.


Dane podmiotu realizującego

 1. Czy wnioskodawcą może być podmiot, który nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej?

TAK. Wówczas do wniosku należy dołączyć informacje dotyczące badań naukowych realizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich 2 lat wraz z wykazem publikacji i z informacją dotyczącą aparatury naukowo-badawczej umożliwiającej prowadzenie badań naukowych. Dokument musi być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES lub odręcznie. Do wniosku należy dołączyć dokument w formacie PDF, w zależności od formy podpisu w miejscu: Skan dokumentu (skan dokumentu podpisanego odręcznie) albo Plik podpisany elektronicznie (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES).


Pomoc publiczna

 1. Czy wnioskodawcą może być podmiot, dla którego finansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną?

NIE. W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna. W celu ustalenia czy finansowanie nie będzie stanowić dla podmiotu pomocy publicznej należy zapoznać się z Zasadami występowania pomocy publicznej, dostępnymi w systemie ZSUN/OSF oraz w ogłoszeniu o konkursie.


Opis działania naukowego

 1. W jaki sposób należy przygotować opis działania naukowego planowanego do realizacji?

Syntetyczny opis działania naukowego planowanego do realizacji należy przedstawić tylko w języku polskim. Do wniosku, w zakładce Opis, należy dołączyć plik w formacie PDF (do 10 MB). Maksymalna objętość: 1 strona A4. Zalecane formatowanie tekstu: marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, krój Times New Roman lub równoważny, rozmiar min. 11 punktów, pojedyncza interlinia.

 1. Czy należy uzasadnić związek planowanego działania naukowego z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych?

TAK. W konkursie MINIATURA 5 uzasadnienie związku planowanego działania naukowego z projektem badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych wraz z uzasadnieniem konieczności jego realizacji w kontekście potencjalnego wpływu na poziom naukowy przyszłego projektu badawczego należy przygotować jako odrębny dokument.

Dokument musi być przygotowany w języku polskim. Do wniosku, w sekcji Opis należy dołączyć plik w formacie PDF (do 10 MB). Maksymalna objętość: 1 strona A4. Zalecane formatowanie tekstu: marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy boczne min. 2 cm, krój Times New Roman lub równoważny, rozmiar min. 11 punktów, pojedyncza interlinia.


Zespół badawczy

 1. Czy w ramach działania naukowego MINIATURA 5 mogę wskazać wykonawców wchodzących w skład zespołu badawczego?

NIE. W ramach konkursu MINIATURA 5 w skład zespołu badawczego może wchodzić tylko osoba realizująca działanie naukowe. W systemie automatycznie wpisana jest liczba członków zespołu: 1.

Wyjątek stanowi tzw. wykonawca zbiorowy tj., w przypadku konkursu MINIATURA 5, minimum dwie osoby o jednorodzajowym zakresie obowiązków, np. ankieterzy lub uczestnicy badań. Kategoria ta nie obejmuje techników i laborantów. Wykonawca zbiorowy nie jest zaangażowany merytorycznie w realizację działania. Nie mogą to być pracownicy podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

 1. Czy do realizacji działania można zatrudnić wykonawcę zbiorowego, który jest zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą w ramach umowy zlecenie/umowy o dzieło?

We wniosku można zaplanować wynagrodzenie w ramach wykonawcy zbiorowego osobom, które nie są pracownikami (w świetle powszechnie obowiązujących przepisów) podmiotu w którym realizowane jest działanie. 


Osoba realizująca

 1. Jakie wymagania musi spełniać osoba wskazana do realizacji działania naukowego?

Osoba wskazana do realizacji działania naukowego musi:

 • być zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą (warunek musi być spełniony na dzień złożenia wniosku w konkursie);
 • posiadać w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • posiadać stopień naukowy doktora, który uzyskała nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

 1. Czy osoba wskazana do realizacji działania naukowego może posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego/tytuł profesora?

TAK. Uzyskanie dalszych stopni i tytułów naukowych nie wpływa na możliwość realizowania działania naukowego w konkursie MINIATURA 5. Istotna jest jedynie data uzyskania stopnia naukowego doktora, który jest niezbędny, by móc startować w tym konkursie.

 1. Jestem zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy cywilno-prawnej. Czy mogę startować w konkursie MINIATURA 5?

NIE. Zgodnie z warunkami konkursu osoba realizująca działanie naukowe na dzień złożenia wniosku musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

 1. Jestem zatrudniona/y w podmiocie będącym wnioskodawcą na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy mogę być podana/y we wniosku jako osoba wskazana do realizacji działania naukowego?

TAK. Warunki konkursu nie określają wymiaru czasu pracy w jakim osoba wskazana do realizacji działania naukowego ma być zatrudniona w podmiocie będącym wnioskodawcą.

 1. Jestem zatrudniony w podmiocie będącym wnioskodawcą na podstawie umowy o pracę na innym stanowisku niż naukowe? Czy mogę być wskazany we wniosku jako osoba planowana do realizacji działania naukowego?

TAK. Warunki konkursu nie określają, na jakim stanowisku musi być zatrudniona osoba planowana do realizacji działania naukowego.


Osiągnięcia naukowe

 1.  Jakie informacje należy podać w sekcji dotyczącej osiągnięć naukowych?

W sekcji dotyczącej osiągnięć naukowych należy wypełnić zakładki (wszystkie informacje należy podać w języku polskim):

 • Osiągnięcia naukowe - należy podać informacje dotyczące przebiegu kariery naukowej, w tym listę najważniejszych publikacji/dokonań artystycznych /artystyczno-naukowych, udział w projektach badawczych, doświadczenie naukowe, stypendia, wyróżnienia lub nagrody (łącznie nie więcej niż 6000 znaków).
 • Wybrana publikacja naukowa – w tym miejscu należy dołączyć jedną wybraną publikację (w formie pliku pdf do 10 MB) oraz podać informacje o tej publikacji. Dodatkowo należy wypełnić pole dotyczące uzasadnienia wyboru załączonej publikacji (uzasadnienie nie może mieć więcej niż 1500 znaków).

Uwaga! W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki nie należy wypełniać zakładki Wybrana publikacja naukowa

 • Dokonanie artystyczne – należy wypełnić tylko w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki. W miejscu tym należy dodać opis jednego najważniejszego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego o znaczeniu międzynarodowym lub krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (np. partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego. Dodatkowo należy wypełnić pole dotyczące uzasadnienia wyboru najważniejszego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego (uzasadnienie nie może mieć więcej niż 1500 znaków).

Uwaga! Zakładkę Dokonanie artystyczne należy wypełnić tylko w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

 1. Jakie informacje powinny być zawarte w sekcji Osiągnięcia naukowe osoby wskazanej do realizacji działania naukowego?

Wnioskodawca samodzielnie decyduje jakie informacje zostaną zawarte w tej sekcji. Zgodnie z warunkami konkursu informacje dotyczące osiągnięć naukowych osoby wskazanej do realizacji działania naukowego muszą uwzględniać:

 • przebieg kariery naukowej, listę najważniejszych publikacji/dokonań artystycznych /artystyczno-naukowych, udział w projektach badawczych, doświadczenie naukowe,  stypendia, wyróżnienia lub nagrody (łącznie nie więcej niż 6000 znaków);
 • publikację albo osiągnięcie artystyczne: jedna najważniejsza publikacja w formie pliku pdf (w języku publikacji) albo najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • uzasadnienie wyboru załączonej publikacji albo przedstawionego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego (nie więcej niż 1500 znaków);

Osiągnięcia naukowe osoby wskazanej do realizacji działania naukowego podlegają ocenie.

 1. Czy publikacja załączona do wniosku (jedna najważniejsza) ma być najważniejszą publikacją w moim dorobku naukowym czy musi być związaną z działaniem naukowym planowanym do realizacji?

Zgodnie z warunkami konkursu do wniosku należy dołączyć jedną najważniejszą publikację i uzasadnić jej wybór. W uzasadnieniu można wskazać dlaczego ta publikacja jest ważna w kontekście działania naukowego, które jest planowane do realizacji.

 1. Czy do wniosku można dołączyć pracę, która nie jest jeszcze opublikowana?

NIE. Należy dołączyć pdf i informacje o publikacji, która jest opublikowana.

 1. Czy podając liczbę cytowań bez autocytowań należy także podać bazę, z której uzyskało się informacje o liczbie cytowań?

NIE. Nie jest wymagane podawanie nazwy bazy, z której uzyskało się informacje o liczbie cytowań.


Inne koszty

 1. Jak zaplanować kosztorys w konkursie MINIATURA 5?

Kosztorys powinien być skalkulowany realistycznie, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej, czyli uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Proszę pamiętać, że wszystkie koszty powinny być uzasadnione i spójne z planowanym działaniem naukowym.

Szczegółowe informacje dotyczące planowania kosztorysu zawarte są w kosztach w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

 1. Czy mogę zaplanować koszty związane np. z przyjazdem konsultantów zewnętrznych?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 jedynym wykonawcą jest osoba realizująca działanie naukowe. W związku z tym wszelkie koszty związane z udziałem innych osób w jego realizacji są niekwalifikowalne.

 1. Czy w ramach realizacji działania naukowego można zaplanować wypłatę wynagrodzeń?

NIE. Zgodnie z warunkami konkursu w ramach realizacji działania można zaplanować wypłatę wynagrodzeń tylko dla wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie. Należy zwrócić uwagę, że wykonawca zbiorowy to minimum dwie osoby o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestnicy badań. Kategoria ta nie obejmuje techników i laborantów.

 1. Efektem realizacji działania naukowego będzie publikacja. Czy można zaplanować koszty przygotowania i wydania publikacji w open access?
 
TAK. W drodze Zarządzenia nr 38/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 27.05.2020 r. ustalona została Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych, stypendiów i staży naukowych oraz działań naukowych finansowanych lub współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (zwana dalej: „Polityką”). Treść Polityki dostępna jest tutaj.
 
Polityka obowiązuje dla projektów badawczych, stypendiów naukowych, staży i działań naukowych wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2020 r., do których umowy o realizację i finansowanie zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r.
 
Koszty związane z publikowaniem w ramach otwartego dostępu muszą być zaplanowane i poniesione z kosztów pośrednich. 
 
 1. Czy można dofinansować koszty open access ze środków własnych?

TAK. Można pokryć część kosztów publikowania w otwartym dostępie ze środków własnych.

 1. Czy musimy planować koszty open access jeżeli podmiot realizujący sfinansuje publikację z własnych środków? 

Jeśli koszty powstałych w ramach realizacji działania naukowego publikacji w czasopismach z otwartym dostępem zostaną pokryte z innych źródeł, wtedy nie trzeba planować kosztów open access we wniosku. 

 1. Czy mogę zaplanować zakup laptopa?

NIE. Koszty zakupu sprzętu informatyczno-biurowego są kosztami niekwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA 5.

 1. Czy w kosztach można uwzględnić zakup aparatury naukowo-badawczej?

NIE. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się m.in. koszt leasingu, zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania.

 1. Czy maksymalna możliwa kwota dofinansowania 50 000 zł zawiera również koszty pośrednie (10%)?

TAK. W konkursie MINIATURA 5 mogą być zgłaszane wnioski, których wysokość finasowania wynosi od 5000 do 50 000 zł. Koszty pośrednie muszą zawierać się w ramach maksymalnej puli finansowania. Koszty pośrednie oblicza się na podstawie kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację działania naukowego.


Zbliżone działania naukowe

 1. We wniosku należy wykazać zbliżone działanie naukowe. Czy chodzi wyłącznie o zbliżone tematycznie, realizowane działania naukowe czy ogólnie realizowane podobne zagadnienia badawcze (w projekcie realizowanym w NCN lub poza nim)?

W tej zakładce należy podać informacje czy wnioskodawca/osoba wskazana do realizacji działania naukowego ubiega się/ubiegają się o środki finansowe na ten sam cel z innego źródła (np. realizacja danego wyjazdu w ramach dowolnego, realizowanego projektu).

Ponadto należy wskazać czy osoba wskazana do realizacji działania naukowego realizuje/realizowała działania zbliżone tematycznie do działania naukowego objętego tym wnioskiem. Jeżeli TAK, należy przedstawić opis zbliżonych działań i uzasadnienie konieczności finansowania działania objętego tym wnioskiem.


Kwestie etyczne

 1. W jaki sposób należy wypełnić zakładkę Kwestie etyczne?

Informacje znajdujące się w tej zakładce należy podać w języku polskim. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu jej wypełnienia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców do uzupełniania formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym.


Plan zarządzania danymi

 1. W jaki sposób należy wypełnić zakładkę Plan zarządzania danymi?

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu jej wypełnienia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym. Informacje znajdujące się w tej zakładce należy podać w języku polskim.


Wysyłka elektroniczna 

 1. Gdzie znajdę potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie?

W konkursie MINIATURA 5 do wniosku nie dołącza się potwierdzenia złożenia wniosku. W sekcji Elektroniczna wysyłka należy wygenerować i pobrać PDF wniosku do NCN, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą. Podpis kwalifikowany powinien zawierać ważny certyfikat kwalifikowany i rozszerzenie w formacie PAdES. Podpisany wniosek należy dołączyć w sekcji Wysyłka elektroniczna.

 1. Czy wniosek może zostać podpisany przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu będącego wnioskodawcą?

TAK. W przypadku gdy wniosek został podpisany przez kogoś innego niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu, wówczas do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo. Upoważnienie można dołączyć w formie dokumentu elektronicznego albo skanu dokumentu podpisanego odręcznie.

 1. Czy w systemie ZSUN/OSF można załączyć skan wniosku podpisanego odręcznie?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 wnioski należy podpisać wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

 1.  Czy po zablokowaniu wniosku mogę wrócić do jego edycji?

TAK. Należy pamiętać, że po ponownym zablokowaniu wniosek należy pobrać i przekazać do podpisu. Do NCN należy wysłać finalną wersję wniosku podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

 1. Co należy zrobić w przypadku, gdy po dołączeniu podpisanego wniosku do systemu jest komunikat: weryfikacja podpisu negatywna?

W przypadku negatywnej weryfikacji podpisu należy pobrać nowy PDF wniosku, podpisać wygenerowany dokument aktualnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem w formacie PAdES i ponownie dołączyć do wniosku.

 1. Czy w konkursie MINIATURA 5 podpisywana jest umowa?

NIE. W konkursie MINIATURA 5 umowa nie jest podpisywana. Zasady finansowania i realizacji działania naukowego regulują Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA. Wnioskodawca, składając wniosek oświadcza, że zapoznał się z treścią OWU i je akceptuje.

 1. W przypadku gdy wniosek zostanie zakwalifikowany do finansowania, kiedy będzie można rozpocząć realizację działania naukowego?

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, realizacja działania naukowego rozpocznie się w dniu, w którym decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki stanie się ostateczna.