Przejdź do:

Struktura i format wniosku – ogólne wytyczne

Struktura wniosku

 1. Wniosek składa się z formularza oraz z załączników (w tym tzw. skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego). Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że niektóre z pól formularza wymagają pozyskania danych z jednostki, w której będzie realizowany projekt (zobacz: formularz danych jednostki).
 2. Każda wymagana część formularza musi być wypełniona zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Niewypełnienie którejkolwiek z wymaganych części wniosku w języku polskim lub angielskim będzie powodem dyskwalifikacji na etapie oceny formalnej. Wersje w języku polskim i angielskim muszą być tożsame.
 3. Skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować następująco:
  • Skrócony opis projektu nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu (definicja standardowego maszynopisu dostępna jest w części dotyczącej formatu wniosku poniżej) należy przygotować w języku polskim. UWAGA - na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku oraz w skróconym opisie odbywa się ocena merytoryczna wniosków w I etapie, prowadzona przez członków Zespołu Ekspertów właściwego dla panelu, w którym został złożony wniosek.
  • Szczegółowy opis projektu nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub angielskim, dla pozostałych paneli HS, paneli ST i NZ w języku angielskim. UWAGA - na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku oraz w szczegółowym opisie odbywa się ocena merytoryczna wniosków w II etapie, prowadzona przez recenzentów zewnętrznych, niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie.

Format wniosku

 1. Formularz wypełnia się w systemie OSF poprzez wprowadzanie tekstu (wypełnianie poszczególnych zakładek) bezpośrednio w oknie przeglądarki. Streszczenie oraz skrócony i szczegółowy opis projektu można wprowadzić w oknie przeglądarki lub przesłać do systemu w postaci pliku/plików PDF. UWAGA – pliki w innych formatach (graficznych, tekstowych) nie są akceptowane przez system. Ryciny lub schematy są dopuszczalne tylko, jeśli zostały umieszczone w pliku PDF.
 2. Przy tworzeniu pliku PDF, który ma być przesłany do systemu, należy zachować wymaganą strukturę informacji (właściwa kolejność sekcji, podanie wszystkich niezbędnych informacji) oraz wskazany standardowy format tekstu: rozmiar strony  - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia - pojedyncza, marginesy – boczne 2 cm, dolne 1,5 cm.
 3. Należy bezwzględnie stosować się do limitów objętości tekstu podanych dla każdej sekcji (zachowanie odpowiednich limitów podlega ocenie formalnej).

Wybór panelu dziedzinowego

 1. Wniosek musi dotyczyć dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale zatwierdzonym przez Radę NCN. Należy wybrać z rozwijanej listy 25 paneli właściwy panel dyscyplin, w ramach którego będzie składany wniosek. Wyboru panelu dziedzinowego, a w konsekwencji odpowiadającego mu specjalistycznego Zespołu Ekspertów oceniającego złożony w konkursie wniosek, dokonuje samodzielnie  wnioskodawca. Ze względu na zasadę bezstronności, NCN nie udziela żadnych sugestii ani wskazówek dotyczących wyboru panelu. Prosimy przed złożeniem wniosku bardzo starannie przeanalizować tematykę docelowego panelu, gdyż skierowanie wniosku do panelu, który nie zajmuje się daną dziedziną, może skutkować odrzuceniem go przez Zespół Ekspertów ze względu na brak wpływu na rozwój dyscypliny objętej panelem, co stanowi jedno z kryteriów oceny. Nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu.
 2. W trakcie edycji wniosku, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w dowolnym momencie możliwa jest zmiana docelowego panelu dyscyplin bez potrzeby zakładania nowego wniosku – w tym celu należy przejść do sekcji „Informacje ogólne” i wybrać Numer panelu dyscyplin poprzez opcję „Wybierz”. Proszę zwrócić uwagę, że specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz poszczególnych paneli mogą być różne, dlatego decydując się na zmianę panelu należy uważnie sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione.

Pomoc publiczna

 1. Każdy podmiot jest zobowiązany do określenia, czy finansowanie projektu, o które się ubiega będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcom, czyli podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na ich formę prawną oraz źródła finansowania. Przedsiębiorstwem, w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej, może być także podmiot sektora publicznego prowadzący działalność gospodarczą, w tym organizacja badawcza w zakresie, w jakim prowadzi działalność gospodarczą. Jeśli np. jednostka naukowa lub instytut badawczy prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas środki finansowe uzyskane od Narodowego Centrum Nauki mogą stanowić pomoc publiczną dla tego podmiotu. Określenie, czy wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną jest konieczne w celu realizacji projektów zgodnie z prawem. Uzyskanie finansowania, które stanowi pomoc publiczną bez dochowania wszystkich wymogów może skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z odsetkami, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.
 2. W elektronicznym formularzu wniosku w systemie OSF należy wypełnić sekcję Kwestionariusz występowania pomocy publicznej w zakładce Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie poproszony o udzielenie odpowiedzi na maksymalnie trzy pytania dotyczące swojej działalności. Udzielone odpowiedzi wskażą czy podmiot jest przedsiębiorstwem w myśl przepisów o pomocy publicznej i czy wnioskowane finansowanie na realizację projektu badawczego stanowi dla podmiotu pomoc publiczną. W zależności od zakwalifikowania wniosku jako objętego lub nie pomocą publiczną, system pokieruje wnioskodawcę do właściwego formularza wniosku.
 3. Przed wypełnieniem Kwestionariusza możliwe jest uzupełnienie wszystkich zakładek wniosku z wyjątkiem Harmonogramu i Kosztorysu.
 4. W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie nie będzie stanowić dla podmiotu pomocy publicznej wniosek należy sporządzić według zasad zdefiniowanych w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu. W przypadku, gdy podmiot będzie wnioskował o pomoc publiczną, będzie on zobowiązany do wypełnienia formularza wniosku według schematu określonego w załączniku nr 2a do uchwały Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzenia konkursu i przedłożenia wszystkich niezbędnych załączników.  W takiej sytuacji wnioskodawca powinien zapoznać się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną, w której omówiony został sposób wypełnienia dodatkowych pól wniosku i załączników.

SEKCJA A - WNIOSKODAWCA

Status wnioskodawcy

Wnioskodawca powinien określić swój status wybierając z listy „Status wnioskodawcy” jeden z podmiotów. Stosownie do wybranego typu wnioskodawcy, w systemie generowany jest właściwy formularz wniosku o finansowanie, zawierający odpowiedni zakres wymaganych informacji.

Następujące podmioty: konsorcjum naukowe / sieć naukowa / centrum naukowo-przemysłowe / centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk / centrum naukowe uczelni kwalifikowane są jako podmioty złożone, które reprezentowane są przez lidera. Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w sekcji Partnerzy.

Zwracamy uwagę na fakt, że zmiana statusu wnioskodawcy w trakcie wypełniania pól formularza skutkuje zmianami zakresu wymaganych danych. Podobnie, zmiana w Kwestionariuszu występowania pomocy publicznej może powodować zmiany zakresu wymaganych danych.

Wnioskodawca

W tym punkcie należy podać dane podmiotu składającego wniosek samodzielnie lub lidera podmiotu złożonego (liderem jest podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego). Informacje zawarte w tej części wniosku służą identyfikacji wnioskodawcy i powinny być zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym. Dla osoby fizycznej należy podać dane dotyczące jednostki, w której będzie realizowany projekt (zakładka „Wnioskodawca” zmienia nazwę na „Jednostka realizująca”).

Wnioskodawca może wskazać podmiot figurujący w bazie, przy użyciu opcji „Wybierz z bazy OPI” lub wprowadzić do bazy nowy podmiot, uzupełniając wszystkie dane za pomocą opcji „Dodaj spoza bazy”. Po dodaniu podmiotu z  bazy OPI należy sprawdzić czy podane informacje są kompletne. Ponadto, każdy podmiot wypełnia sekcję Kwestionariusz występowania pomocy publicznej.

Dane szczegółowe należy wypełnić przy pomocy opcji „Edytuj”. Po kliknięciu tej opcji zostanie otwarta karta „Edycja danych jednostki”, w której należy uzupełnić m.in. następujące dane:

 1. Nazwa jednostki (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo). Należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.   
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy. Wnioskodawca powinien podać pełne siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Właściwy numer gminy można odszukać poprzez wybór opcji „Wykaz identyfikatorów”, pod którą zamieszczony jest pełny Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego. Wnioskodawca powinien odszukać właściwą gminę i przypisany jej numer wpisać do formularza. Na podstawie podanego siedmiocyfrowego numeru system przypisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo, telefon, fax - opcjonalnie, email, WWW - opcjonalnie). Informacje zawarte w tej części mają na celu wskazanie właściwych, skutecznych i szybkich kanałów komunikacji z wnioskodawcą, które będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu, dlatego prosimy zwrócić szczególną uwagę by dane te były poprawne i aktualne. Jeżeli w trakcie oceny lub realizacji projektu zmianie ulegną dane korespondencyjne wnioskodawcy, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić NCN.
 4. Status organizacyjny. Wnioskodawca powinien z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1 wybrać odpowiedni, zgodny ze stanem faktycznym, status organizacyjny podmiotu.
  • A1. Uczelnia wyższa
  • A2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni
  • A3. Jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną
  • A4. Jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk
  • A5. Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni
  • A6. Międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • A7. Polska Akademia Umiejętności
  • A8. Fundacja
  • A9. Stowarzyszenie
  • A10. Inne uprawnione do wnioskowania na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.)
  • B1. Przedsiębiorstwo
  W przypadku jeśli wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijalnych.
 5. Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Pytanie nie dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi. Pozostali wnioskodawcy powinni zaznaczyć jedną z dwóch możliwych do wyboru opcji ("TAK/NIE"). Jeśli jednostka nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki należy wybrać opcję „NIE” i do wniosku w formie pisemnej dołączyć informacje dotyczące:
  • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  Powyższe informacje należy dołączyć do papierowej oraz do elektronicznej wersji wniosku (w formacie PDF).
 6. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? (wykaz jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw publicznych – stan na 31 grudnia 2010 r.). Wnioskodawca powinien zaznaczyć jedną z dwóch możliwych do wyboru opcji ("TAK/NIE"). Wybrana opcja zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentacji podmiotu.
 7. NIP, REGON, KRS, EDG. Wnioskodawca powinien podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć opcję „nie dotyczy”. Opcjonalnie wnioskodawca może podać numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 8. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej. UWAGA - PODSEKCJA JEST OBOWIAZKOWA DLA WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW.
  • Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać opcję „wzór oświadczenia” i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw.
  • W celu udzielenia poprawnych odpowiedzi zalecamy skonsultować się z odpowiednimi pracownikami działów administracyjno-finansowych jednostek, w których ma być realizowany projekt. Kwestionariusz należy uzupełnić stosując opcję „edytuj oświadczenie” i odpowiedzieć ("TAK/NIE") na wygenerowane przez system pytania.
   • Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?
   • Czy wnioskowane finansowanie projektu badawczego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej?
   • Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)
  • W zależności od udzielanych odpowiedzi, wnioskodawca będzie musiał odpowiedzieć na jedno, dwa lub trzy pytania. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać.
  • Na podstawie udzielonych odpowiedzi, pod pytaniami zostanie wyświetlona informacja czy wnioskowane finansowanie na realizację projektu badawczego stanowi dla podmiotu pomoc publiczną.
  • Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać opcję „drukuj oświadczenie”. Na ekranie otworzy się wygenerowane przez system Oświadczenie o pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy pobrać z systemu przy użyciu opcji „drukuj oświadczenie”, wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu do osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku (jest to obligatoryjny załącznik do wniosku).
 9. Forma prawna. Sekcja pojawia się tylko w przypadku wniosków spełniających kryteria pomocy publicznej.  Wnioskodawca powinien za pomocą opcji „Edytuj” wybrać z listy rozwijalnej właściwą formę prawną przedsiębiorcy.
  • 1A. Przedsiębiorstwo państwowe
  • 1B. Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
  • 1C. Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)
  • 1D. spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
  • 1E. Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
  • 2. Beneficjent pomocy publicznej nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E
 10. Kierownik jednostki. Wnioskodawca powinien podać dane kierownika jednostki. W celu uzupełnienia danych dotyczących kierownika jednostki należy wybrać opcję „Edytuj” i otworzyć kartę „Dane osoby reprezentującej”. System automatycznie przypisze nazwę jednostki. Wnioskodawca powinien uzupełnić pozostałe dane tj. tytuł naukowy, imię, nazwisko i nazwę stanowiska. W przypadku przedsiębiorstw, osoba wskazana jako kierownik jednostki powinna być jednocześnie osobą wymienioną w części dotyczącej osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej będzie to właściciel przedsiębiorstwa. W przypadku spółek handlowych Prezes Zarządu.

SEKCJA A1 - PARTNERZY

W przypadku projektów realizowanych przez podmioty złożone, w części tej należy podać dane dla wszystkich członków ww. podmiotów złożonych niewystępujących w charakterze lidera projektu (zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca). W przypadku projektu realizowanego przez podmiot składający wniosek samodzielnie ta część wniosku jest niedostępna.

SEKCJA B - INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu. Tytuł podawany przy zakładaniu wniosku może podlegać dowolnej edycji podczas jego przygotowywania. Wymagane jest podanie tytułu w wersji polskiej i angielskiej, przy czym obie wersje muszą być tożsame. Tytuł powinien być zwięzły i charakteryzować zawartość wniosku. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF bez możliwości wklejenia tekstu, dlatego nie jest możliwe wprowadzenie formatowań tekstu (kursywa, indeks dolny lub górny, symbole).
 2. Planowany okres realizacji projektu. Jest to podawany w miesiącach czas przewidziany na realizację projektu, liczony od dnia podpisania umowy. Czas ten musi mieścić się w przedziale 12-36 miesięcy. Prosimy o uważne planowanie zadań badawczych i czasu trwania projektu, gdyż późniejsza zmiana czasu realizacji w projekcie przyjętym do finansowania jest możliwa tylko  w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i w drodze podpisania aneksu do umowy o finansowanie projektu. Przewidywany czas trwania projektu ma wpływ na zakres lat kalendarzowych udostępnianych przy sporządzaniu kosztorysu.
 3. Liczba wykonawców projektu. Jest to sumaryczna liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym kierownik, główny wykonawca/główni wykonawcy oraz wykonawcy). Liczba wykonawców projektu nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Liczba wykonawców musi być zgodna z liczbą wykonawców wprowadzoną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 4. Słowa kluczowe. Są to inne niż znajdujące się w opisie paneli słowa odzwierciedlające tematykę projektu. Wymagane jest podanie słów kluczowych w wersji polskiej i angielskiej. Poszczególne słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 5. Pomocnicze określenia identyfikujące. Pomocnicze określenia identyfikujące dostępne są wraz z listą paneli tematycznych i wskazują dyscyplinę nauki objętą danym panelem (np. panel: HS3 - Wiedza o przeszłości, pomocnicze określenie identyfikujące: HS3_2 Historia społeczna). Określenia wprowadzamy poprzez opcję „Dodaj”. Możliwy jest wybór maksymalnie trzech spośród rozwijanej listy określeń obejmujących wszystkie panele NCN (należy wybrać najpierw dział  - NZ, HS, ST, a następnie niższy poziom). Należy wybrać przynajmniej jedno określenie pomocnicze. Wybierane określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek.
 6. Planowane nakłady (Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu). Zakładki zostaną automatycznie wyliczone na podstawie danych wprowadzonych w sekcji kosztorys. Zwracamy uwagę, że harmonogram oceny wniosków w konkursie OPUS 3 zakłada jego rozstrzygnięcie najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków, czyli do dnia 15 grudnia 2012 roku. Środki finansowe na realizację projektów zakwalifikowanych do finansowania będą mogły być przekazane na początku roku 2013. Nie należy więc planować środków finansowych na rok 2012, a uruchomienie środków finansowych przewidzieć na rok 2013.

SEKCJA C - STRESZCZENIE

 1. Streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.
 2. Obowiązkowa jest wersja polska i angielska streszczenia.
 3. Streszczenie powinno być ustrukturyzowane i zawierać sekcje:
  • Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza;
  • Zastosowana metoda badawcza/metodyka;
  • Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa.
 4. Treść streszczenia może być wprowadzona na dwa sposoby: poprzez wypełnienie wymaganych sekcji: Cel badań/Hipoteza, Metoda badawcza, Wpływ rezultatów  przy pomocy mini-edytora dostępnego w systemie OSF (po naciśnięciu przycisku "Edytuj") lub poprzez załączenie pliku PDF (po naciśnięciu przycisku „Załącz plik”). Wypełnienie każdej z trzech wymaganych części jest obowiązkowe, niezależnie od tego czy redaktor wniosku korzysta z opcji wpisywania tekstu w zakładkach czy też przygotowuje plik w formacie PDF. Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w pliku PDF (Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza, Zastosowana metoda badawcza/metodyka, Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa oraz odpowiednio Research project objectives/Research hypothesis, Research methodology, Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society).
 5. Zarówno podczas tworzenia pliku PDF, jak i zamieszczania streszczenia poprzez wypełnianie  poszczególnych zakładek, powinien być zachowany sumaryczny limit jednej strony (sprawdzenie objętości tekstu w systemie odbywa się na poziomie pliku wygenerowanego z tekstu zawartego w zakładkach lub dołączonego pliku PDF).

SEKCJA C1 - Uzasadnienie - badania podstawowe (uzasadnienie spełniania przez wniosek kryterium badań podstawowych)

Projekty badawcze prezentowane do oceny muszą obejmować badania podstawowe, pod pojęciem których rozumie się: „oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie” (art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych nie mogą być finansowane ze środków NCN. Dla lepszego zobrazowania istoty badań podstawowych, podajemy ustawową definicję badań stosowanych oraz badań przemysłowych, leżących poza zakresem finansowania przez NCN. Badania stosowane to „prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce”, zaś badania przemysłowe – „badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych” (art. 2 pkt 3 lit.  b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Prosimy o uważne przeanalizowanie czy NCN jest właściwym adresatem wniosku o finansowanie Państwa projektu oraz zwrócenie uwagi, że wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia, że projekt spełnia kryterium badań podstawowych (dopuszczalna objętość tekstu: 2500 znaków). Przedstawione uzasadnienie będzie podlegało ocenie Zespołu Ekspertów.

SEKCJA D - KIEROWNIK PROJEKTU/GŁÓWNI WYKONAWCY/WYKONAWCY

 1. Liczba wymienionych członków zespołu badawczego (wykonawców wraz z kierownikiem) musi być zgodna z liczbą wykonawców projektu podaną w zakładce „Informacje ogólne”.
 2. Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).
 3. Członków zespołu badawczego wprowadza się poprzez opcję „Wybierz z bazy OPI” lub „Spoza bazy”:
  • Osobę dodawaną z bazy OPI należy wyszukać wg numeru PESEL, który stanowi identyfikator każdej z osób w bazie. Należy pamiętać, aby uaktualnić dane osoby, która została dodana z bazy, nadać jej odpowiedni status (główny wykonawca/wykonawca) oraz wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje (w projektach, dla których wnioskodawca składa wniosek samodzielnie, system wypełnia podmiot automatycznie). Zmiany można wprowadzać za pomocą opcji "Edytuj".
  • Osoby nieznajdujące się w bazie można wprowadzić poprzez podanie ich szczegółowych danych. Można także wprowadzić wykonawcę „bezimiennego”, tj. takiego, który nie jest jeszcze znany z imienia i nazwiska w momencie przygotowywania wniosku, poprzez wprowadzenie tekstu np. "wykonawca nr 1" w pole "nazwisko". Wypełnienie pozostałych danych nie jest w takim przypadku wymagane.
  • Ankiety dorobku naukowego wypełniają kierownik projektu oraz główni wykonawcy.

Kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca

 1. Podsekcja „Planowany charakter udziału w realizacji projektu” wypełniana jest automatycznie przez system na podstawie danych podawanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Podsekcja „Dane osobowe”. W podsekcji należy wypełnić następujące dane, używając opcji „Edytuj”:
  • Imię/Imiona i nazwisko, tytuł/stopień naukowy;
  • PESEL  (nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu obcokrajowiec);
  • Numer telefonu, numer faksu, e-maildane powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN;
  • Podmiot - członkowie zespołu badawczego wskazują podmiot, z ramienia którego występują: dla podmiotów złożonych system wprowadza nazwę lidera (w przypadku kierownika) lub umożliwia wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów (w przypadku głównego wykonawcy); dla pozostałych podmiotów informacja wprowadzona jest automatycznie;
  • W przypadku kierownika projektu należy odpowiedzieć na dwa dodatkowe pytania:
   •  „Kierownik projektu spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z Art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki” - konieczny wybór TAK/NIE;
   • Czy jest Pan/Pani obecnie na studiach doktoranckich? TAK/NIE. W przypadku odpowiedzi „TAK” pojawia się dodatkowa zakładka „Uczelnia doktoranta”, w której należy wskazać jednostkę, w której kierownik projektu odbywa studia doktoranckie. Możliwy jest wybór jednostki z bazy OPI lub dodanie jednostki spoza bazy.
 3. Podsekcja „Dane adresowe”. W podsekcji należy wypełnić następujące dane, używając opcji „Edytuj”:
  • Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość, skrytka, poczta, województwo, kraj) jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu,
  • Adres korespondencyjny (jak zamieszkania, jak miejsca pracy, inny) jest obowiązkowy w przypadku głównych wykonawców i wykonawców (z wyjątkiem tych niewskazanych z imienia i nazwiska).
 4. Podsekcja „Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska” wypełniana jest automatycznie na podstawie danych dostępnych w bazie Nauka Polska.
 5. Podsekcja „Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H” (wypełniane są tylko przez kierownika projektu i głównego wykonawcę / głównych wykonawców)
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeśli dana osoba nie ma cytowań do swoich prac – należy wpisać indeks H=0.
  • dla paneli HS - jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  • Dane o dorobku wnioskodawcy (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science (Thomson Reuters). Dla paneli HS Web of Science jest źródłem preferowanym, jeśli natomiast wnioskodawca korzysta z innego źródła, powinien je wyraźnie wskazać. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
 6. Szczegółowa ankieta dorobku. UWAGA - dane mogą być wypełnione jedynie poprzez wypełnienie poszczególnych podsekcji przy pomocy mini-edytora dostępnego w systemie OSF po naciśnięciu przycisku "Edytuj". Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.
  • Zakładka „Charakter udziału” (Planowany charakter udziału w realizacji projektu) - należy określić rolę w projekcie i wymienić zakres prac/zadań badawczych do wykonania w ramach realizacji projektu. Informacje podane w tej części muszą być zgodne z informacjami podanymi w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu – zakres prac wykonywanych w projekcie (w sekcji Kosztorys).
  • Zakładka „Przebieg kariery naukowej”  - należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.
  • Zakładka „Dorobek naukowy” -  należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:
   • dla paneli ST i NZ należy podać 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym. Publikacje powinny pochodzić z lat 2007-2012, wcześniejsze publikacje podane przez wnioskodawcę nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy dodać stosując przycisk „Dodaj”, a następnie w otwartej karcie o nazwie „Dodaj/Edytuj dorobek naukowy” wypełnić następujące dane:
    • autor/autorzy;
    • tytuł;
    • źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.);
    • rok wydania;
    • aktualny pięcioletni "impact factor" (IF). Jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero;
    • liczba cytowań bez autocytowań. Jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero.
   • dla paneli HS należy podać 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2002-2012, wcześniejsze publikacje podane przez wnioskodawcę nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy dodać stosując przycisk „Dodaj”,  a następnie w otwartej karcie o nazwie „Dodaj/Edytuj dorobek naukowy” wypełnić następujące dane:
    • autor/autorzy;
    • tytuł;
    • źródło;
    • rok wydania;
    • jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni "impact factor" (IF);
    • jeśli to możliwe należy podać liczbę cytowań bez autocytowań.
   • „Dorobek naukowy - sztuka” dla paneli HS i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film należy podać 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).
  • Zakładka „Proj. badawcze” – należy przedstawić zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (czyli w latach 2007-2012) i aktualnie realizowane projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych. Nie należy wymieniać projektów, które są finansowane ze środków na działalność statutową.  Dla każdego projektu należy podać: numer projektu, źródło finansowania, tytuł, miejsce realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu np. wykonawca, kierownik oraz podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu.  Należy zaznaczyć czy projekt jest w trakcie realizacji czy zakończony. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji nie związanych z przedstawianymi projektami.
  • Zakładka „Zbliżone zad. bad.” (Zbliżone zadania badawcze) powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych.
  • Zakładka „Dośw. naukowe” (Doświadczenie naukowe) powinna opisywać zdobyte doświadczenie w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visting professor, oraz okres pobytu.
  • Zakładka „Wyróżnienia” powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę.
  • UWAGA - gdy wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie posiada wyróżnień) to należy w odpowiedniej zakładce napisać „nie dotyczy” / „not applicable”. Informacje dodatkowe, inne niż wymagane, nie będą podlegać ocenie.

SEKCJA E - HARMONOGRAM

 1. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy;
 2. Harmonogram projektu jest to rozplanowanie poszczególnych zadań badawczych w czasie przeznaczonym na realizację projektu. Zsumowany czas trwania wszystkich poszczególnych zadań badawczych nie może być krótszy od całkowitego czasu trwania projektu podanego w części  „Informacje ogólne” (natomiast może być dłuższy ze względu na nakładające się i prowadzone równolegle zadania badawcze). Długość pojedynczego zadania badawczego nie może być dłuższa niż czas trwania całego projektu.
 3. Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań (nie są zadaniami badawczymi czynności obejmujące logistykę projektu, takie jak: zakup aparatury, materiałów itp., prace o charakterze redakcyjnym czy przygotowawczym, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji; zadaniem badawczym jest opracowanie i analiza wyników).
 4. W celu wypełnienia harmonogramu wykonania projektu badawczego wnioskodawca powinien wybrać opcję „Edytuj” i otworzyć kartę „Zadania harmonogramu”. W celu dodania kolejnego zadania należy wybrać opcję „Dodaj zadanie”, w celu usunięcia wybrać opcję „U (usuń)”.
 5. Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:
  • Nazwę zadania badawczego (w wersji polskiej i angielskiej).
  • Planowany czas trwania zadania (w miesiącach).
  • Przewidywane koszty zadania (w pełnych złotych). W przypadku podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną należy wpisać całość kosztów zadania badawczego, również tych, które jako koszty niekwalifikowalne nie mogą być finansowane ze środków NCN.
  • Kwotę środków własnych (w pełnych złotych) - ta opcja dostępna jest wyłącznie dla podmiotu występującego o pomoc publiczną. Podmiot ten podaje łączną wartość kosztów, które będą finansowane z jego środków, w tym w szczególności tych, które nie mogą być dofinansowane ze środków NCN (m.in. wartość podatku VAT, co do którego podmiot ma prawną możliwość jego odzyskania - obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego). Dla pozostałych podmiotów ta część nie jest aktywna.
  • W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze (wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów). W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka „podmiot realizujący” zostanie wypełniona automatycznie przez system.
  • Na podstawie wartości podanych w kolumnie „Przewidywane koszty zadania brutto” oraz „Środki własne” automatycznie zostanie uzupełniona kolumna „Dofinansowanie z NCN” (kwota wnioskowanego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych, które mają być poniesione w ramach danego zadania). Suma kosztów podanych w kolumnach „Środki własne” i „Dofinansowanie z NCN” powinna być równa kosztom podanym w kolumnie „Przewidywane koszty zadania brutto”.
 6. Po wypełnieniu całego harmonogramu, należy sprawdzić, czy podane koszty projektu nie różnią się od kosztów podanych z kosztorysie. W przypadku różnicy system zasygnalizuje, że kwoty nie są tożsame – w polu różnica pojawi się kwota podświetlona na czerwono lub zostanie zablokowana możliwość wydruku wniosku. W takim przypadku konieczne będzie poprawienie kwot (w harmonogramie lub w kosztorysie) w celu zachowania spójności i możliwości wysłania wniosku do NCN.

SEKCJA F - KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych - KOSZTORYS ZBIORCZY)

Kosztorys określa wysokość środków przewidzianych na realizację projektu badawczego. Jest podzielony na poszczególne lata kalendarzowe. Nie ma ograniczenia kwotowego budżetu projektu zgłaszanego w konkursie OPUS ani limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy. Koszt ogółem w tabeli kosztorysu musi być równy kwocie ogółem w harmonogramie. Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych.

Na koszty realizacji projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 • Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie (np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych itp.).
 • Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu (może ulec zmniejszeniu).

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być precyzyjnie skalkulowany i realistyczny, gdyż podlega rygorystycznej ocenie Zespołu Ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania (ze względu na przeszacowanie lub niedoszacowanie). Istotne jest rzetelne i przekonujące uzasadnienie każdej z pozycji kosztorysu. Nie przewiduje się jakiejkolwiek korekty przedłożonego przez wnioskodawcę kosztorysu - projekty zakwalifikowane do finansowania są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.

Podsekcja ZESTAWIENIE PLANOWANEGO DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Sekcję tę muszą wypełnić jedynie osoby fizyczne składające wniosek do NCN, wykorzystując opcję "Edytuj". Dla pozostałych wnioskodawców zawartość tabeli wypełniana jest automatycznie, po wypełnieniu sekcji "Kosztorys - podmioty". W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Podsekcja KALKULACJA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KOSZTORYSU

Wszystkie koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części „Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu”, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek omówionych poniżej.

 1. Zakładka „Wynagrodzenia” (Wynagrodzenia z pochodnymi) powinna precyzować:
  • Liczbę wykonawców projektu przenoszoną automatycznie przez system z sekcji „Informacje ogólne”.
  • Liczbę pracowników naukowych wśród wykonawców projektu. Przez pracowników naukowych należy rozumieć osoby zatrudnione na stanowisku asystenta, adiunkta, profesora wizytującego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego.
  • Dla każdej osoby należy podać:
   • Charakter udziału  w projekcie (wypełnia system na podstawie danych z sekcji „Kierownik projektu / Główni wykonawcy / Wykonawcy”);
   • Podmiot zatrudniający (wypełnia automatycznie system);
   • Zakres prac wykonywanych w projekcie (w j. polskim i j. angielskim);
   • Procent czasu pracy poświęconego na realizację projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych - dla każdego członka zespołu badawczego należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Przykładowo:
    (A) kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje w czasie swojej pracy, przez 2 h dziennie – wykazuje zatem 25% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia).
    (B) kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje poza swoimi obowiązkami zawodowymi, przez 2 h dziennie – wykazuje zatem 20% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia). Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%. Wskazany procent nie oznacza czasu zaangażowania danej osoby w projekt, w stosunku do pełnej długości jego trwania (np. osoba pracująca przez 2 z 20 miesięcy trwania projektu wykazuje 10% - NIEPOPRAWNIE). Wskaźnik ten nie oznacza również czasu zaangażowania danej osoby w projekt w stosunku do zaangażowania wszystkich wykonawców (np. kierownik 50%, dwoje wykonawców po 25% NIEPOPRAWNIE). Przypominamy, że wykazanie zaangażowania 0% wskazuje, że członek zespołu badawczego nie będzie brał udziału w realizacji projektu, a w konsekwencji podważa zasadność włączenia go do zespołu.
   • Kwotę za jednostkę czasu (np. godz., dzień, miesiąc);
   • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie;
   • Forma zatrudnienia w projekcie (umowa o pracę wraz z podaniem wymiaru etatu, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Należy odnieść się wyłącznie do zatrudnienia finansowanego ze środków projektu, nie należy przedstawiać formy zatrudnienia członka zespołu nie związanej z realizacją projektu.
  • Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli "Wynagrodzenia" musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli "Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN" (wiersz "wynagrodzenia wraz z pochodnymi"). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności;
 2. Zakładka „Aparatura” powinna zawierać wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Wykaz należy stworzyć używając opcji „Dodaj” i wprowadzając:
  • Nazwę planowanej do zakupienia (lub wytworzenia) aparatury naukowo-badawczej,
  • Merytoryczne uzasadnienie (przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu),
  • Podmiot realizujący zakup (dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu; dla pozostałych podmiotów wypełniany automatycznie przez system),
  • Planowany rok i miesiąc zakupu,
  • Koszt jednostkowy w zł.  UWAGA - koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł dla grupy ST i NZ oraz 150 000 zł w grupie HS,
  • Liczba (sztuk);
  • Koszt całkowity (wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby kupowanych sztuk);
  • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (zł).
 3. Zakładka „Inne koszty” zawierać powinna uzasadnienie wysokości planowanych innych kosztów realizacji projektu, w tym:
  • Rodzaj planowanych kosztów,
  • Wysokość kosztów,
  • Powiązanie kosztów z planem zadań projektu (uzasadnienie zasadności ich wydatkowania)
  • W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.
 4. Zakładka „Procedura zatrudniania” powinna zawierać opis procedury naboru i zatrudniania pracowników niezbędnych do wykonania projektu badawczego. Wszystkie osoby otrzymujące  wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w  kosztorysie. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

SEKCJA F1 - KOSZTORYS - PODMIOTY

Część nie jest aktywna w przypadku osoby fizycznej.

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne "Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki". W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

W zależności od tego, czy projekt objęty jest pomocą publiczną (diagnozowaną w sekcji „Wnioskodawca”) zakładka ma charakter prosty lub rozbudowany.

 • Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia podsekcję "Szczegółowe zestawienie wydatków". Pozostałe podsekcje ("Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN" oraz "Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów") wypełniane są automatycznie na podstawie danych zawartych w "Szczegółowym zestawieniu wydatków". Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w instrukcji pomocniczej sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.
 • Pozostali wnioskodawcy (niewnioskujący o pomoc publiczną) uzupełniają "Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN", używając opcji "Edytuj". W przypadku podmiotów złożonych system wymaga wypełnienia kilku osobnych tabel, po jednej dla każdego podmiotu wskazanego w sekcji "Wnioskodawca" oraz w sekcji "Partnerzy".

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. "Koszty realizacji projektu ogółem" stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Koszty ujęte w kolumnie "Razem" w wierszu "Koszty realizacji projektu ogółem" muszą być zgodne z kwotą w kolumnie "Dofinansowanie z NCN" w wierszu "Razem" w sekcji "Harmonogram". Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji "Kosztorys" lub "Kosztorys zbiorczy" (podsekcje "Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN", zakładka "Wynagrodzenia"). W przypadku błędu, system wygeneruje komunikat o niezgodności.

SEKCJA G - OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem sekcji „Oświadczenia” należy wypełnić sekcję „Wnioskodawca”.

Sekcja "Oświadczenia" zawiera tylko niektóre oświadczenia ze wszystkich obowiązkowych dla wnioskodawcy – te, w których należy podać i/lub sprawdzić specyficzne dane wprowadzane do treści oświadczeń. Komplet wymaganych oświadczeń dostępny jest do wglądu poprzez opcję wydruku wniosku. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń, składanych przez kierownika, głównego wykonawcę lub głównych wykonawców oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt lub jednostkę, w której swój projekt będzie realizować osoba fizyczna.

W sekcji „Oświadczenia” kierownik projektu deklaruje czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej.

SEKCJA H - SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

 1. UWAGA! „Skrócony opis projektu” jest podstawą oceny projektu w pierwszym etapie oceny merytorycznej. Na tym etapie „Szczegółowy opis projektu” nie będzie oceniany. „Skrócony opis projektu” zawierać powinien wszystkie istotne informacje o projekcie. Skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu.
 2. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron maszynopisu należy przygotować w języku polskim.
 3. Opis nie może przekraczać 5 stron standardowego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego przez redaktora wniosku). Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.
 4. Skrócony opis  można sporządzić na dwa sposoby: przy pomocy mini-edytora dostępnego w systemie OSF po naciśnięciu przycisku "Edytuj" lub poprzez załączenie pliku PDF. W obu wersjach muszą znaleźć się wszystkie wymagane składowe, z zachowaniem kolejności poszczególnych sekcji:
  • zakładka Cel naukowy - cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza,
  • zakładka Metodyka - zastosowana metoda badawcza/metodyka,
  • zakładka Efekt - znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji projektu,
  • zakładka Stan wiedzy - uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu,
  • zakładka Znaczenie projektu - wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej.

SEKCJA H1 - PEŁNY (SZCZEGÓŁOWY) OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

 1. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla paneli HS2 i HS3 w języku polskim lub angielskim, dla pozostałych paneli HS oraz paneli ST i NZ w języku angielskim.
 2. Opis nie może przekraczać 15 stron standardowego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego przez redaktora wniosku). Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.
 3. Szczegółowy opis  można sporządzić na dwa sposoby: przy pomocy mini-edytora dostępnego w systemie OSF po naciśnięciu przycisku "Edytuj" lub poprzez załączenie pliku PDF. W obu wersjach muszą znaleźć się wszystkie wymagane składowe, z zachowaniem kolejności poszczególnych sekcji.
 4. zakładka Cel naukowy - Cel naukowy projektu: należy określić jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy.
 5. zakładka Znaczenie - Znaczenie projektu: należy wyjaśnić co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego).
 6. zakładka Stan wiedzy – Oryginalny wkład, który wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej: należy określić czy jest to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy.
 7. zakładka Koncepcja i plan badań - Koncepcja i plan badań: należy wskazać szczegółowe cele badawcze, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń.
 8. zakładka Metodyka - Metodyka badań: należy określić co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, jakie urządzenia – aparatura zostaną wykorzystane w badaniach i stwierdzić czy są dostępne.
 9. zakładka Efekt - Wymierny, udokumentowany efekt podjętego problemu: należy określić zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i urządzenia badawcze, oraz przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki.
 10. zakładka Literatura.

ZAŁĄCZNIKI

W zależności od treści wniosku, system podaje w tej zakładce listę załączników, które należy dołączyć do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF poprzez opcję „Załącz plik”.

Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń, wnioskodawca składa wraz z wnioskiem:

 1. W przypadku badań związanych z koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka - kopię zgody właściwej komisji bioetycznej.
 2. W przypadku badań związanych z koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach - kopię zgody lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.
 3. W przypadku badań związanych z prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną - kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
 4. W przypadku badań związanych z prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów – kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 1. badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Podmioty wnioskujące o pomoc publiczną składają wniosek o udzielenie pomocy publicznej wraz z wymaganymi załącznikami również wyłącznie w wersji papierowej.

Podmioty złożone przekazują w wersji papierowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni oraz upoważnienia od wszystkich członków podmiotu złożonego do złożenia w ich imieniu wniosku o finansowanie projektu badawczego oraz do reprezentowania ich w ramach postępowania wszczętego na skutek złożenia tego wniosku.

W specyficznych sytuacjach, mogą być wymagane dodatkowe załączniki.