Przejdź do:

Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. NCN zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawartych w harmonogramie. Informacje o ogłoszonych konkursach publikowane są w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej NCN na stronie internetowej NCN i MNiSW oraz udostępniane są w siedzibie NCN i MNiSW.

Zamknięcie naboru wniosków  następuje w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (w szczególnych przypadkach, terminy składania wniosków mogą zostać przedłużone w stosunku do terminu zawartego w ogłoszeniu o konkursie). Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronie internetowej Centrum informacji o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania i następuje nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Ocena wniosków przebiega w następujących etapach:

  • Ocena formalna jest pierwszym etapem analizy wniosków, na którym wnioski podlegają ocenie w zakresie kryteriów formalnych, prowadzonej przez koordynatora dyscyplin,
  • I etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez dwóch członków Zespołu Ekspertów i uzgodnieniu ocen podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów. Na tym etapie oceniany jest skrócony opis projektu badawczego.
  • II etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez ekspertów zewnętrznych, niebędących członkami Zespołu Ekspertów i ustaleniu ostatecznych ocen podczas drugiego posiedzenia Zespołu Ekspertów. Na tym etapie oceniany jest szczegółowy opis projektu badawczego.

Szczegółowe informacje o konkursie precyzują następujące dokumenty: