24 lutego 2020 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS.

Zamknięcie naboru

Na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00. 

UWAGA: Nabór wniosków w agencji ARRS jako agencji wiodącej prowadzony będzie od 11 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., jednakże w NCN w przypadku wniosków wspólnych składanych w agencji słoweńskiej ARRS jako agencji wiodącej, wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Po tym terminie wnioski krajowe w konkursie CEUS-UNISONO nie będą przyjmowane w NCN.  [AKTUALIZACJA z 16.12.2020] 

Współpraca NCN z agencjami FWF, GAČR i ARRS w zakresie finansowania dwu- i trójstronnych projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, planowanych do realizacji we współpracy zespołów z Polski, Austrii, Czech i Słowenii będzie kontynuowana w oparciu o procedurę agencji wiodącej począwszy od 2021 r. Więcej informacji zostanie opublikowanych na stronie NCN w grudniu 2020 r.

AKTUALIZACJA 8 kwietnia 2020 r.

W związku z uruchomieniem w Austrian Science Fund (FWF) szybkiej ścieżki oceny merytorycznej  wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics), dodatkowo możliwe jest wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii, we wszystkich dyscyplinach nauki planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub Szwajcarii lub Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Nabór wniosków w FWF od 6 kwietnia do 15  grudnia 2020 r.

Ogłoszenie Weave-UNISONO

Program CEUS jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencjami z Austrii Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”), Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”) i Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”) w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP.

W procedurze agencji wiodącej (LAP) tylko jedna z instytucji partnerskich (FWF lub GAČR lub ARRS) odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną wniosku, angażującego co najmniej dwa zespoły badawcze. W konkursie CEUS-UNISONO rolę agencji wiodącej pełni FWF lub GAČR lub ARRS. NCN nie może pełnić roli agencji wiodącej w konkursie CEUS-UNISONO.

NCN jako agencja wiodąca przyjmuje wnioski w ramach konkursu OPUS 20 w terminie od 15 września do 15 grudnia 2020.

Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy i muszą być realizowane wspólnie przez polski i partnerski/-e zespół/-y badawczy/-e, z których każdy ma własnego kierownika projektu. Projekty muszą zatem zawierać dobrze określone programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu we wspólny projekt, w tym wzięcia na siebie obowiązków organizacyjnych.

Okres realizacji projektu dla zespołu badawczego z Polski może być zaplanowany na: 24 miesiące, 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy, przy czym zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt.

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tej kwestii.

W konkursie CEUS-UNISONO zespół naukowy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł. Zespoły partnerskie muszą spełnić wymogi dotyczące planowania kosztorysów i kwalifikowalności kosztów obowiązujące we właściwej agencji partnerskiej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły naukowe, złożonych w konkursie CEUS-UNISONO do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, wynosi 20 mln zł (por. Uchwała nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu CEUS-UNISONO). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez partnerskie zespoły badawcze ustalana jest przez agencje partnerskie.

W konkursie CEUS-UNISONO środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane będą na realizację tylko tych projektów badawczych, które znajdą się w 20% wniosków najwyżej ocenionych w danym konkursie krajowym agencji wiodącej oraz w przypadku których instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym*.

Wniosek wspólny, zawierający wszystkie dokumenty wraz z załącznikami, musi być przygotowany zgodnie z wymogami agencji wiodącej, obowiązującymi w jej konkursie krajowym otwartym na potrzeby programu CEUS i złożony do agencji wiodącej przez ten zespół badawczy, który jest afiliowany w kraju agencji wiodącej.

Dodatkowo każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej, niebędącej agencją wiodącą, komplet wymaganych przez nią dokumentów, w tym m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja partnerska tego wymaga.

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej oraz tabelę Comparative CEUS cost sheet**, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją konkursową w tym wytycznymi dla polskich zespołów badawczych.

UWAGA: W dniu 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana Regulaminu LAP.


Nie dotyczy projektów badawczych, w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics).

** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics) 

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch innych krajów uczestniczących w programie CEUS (Austria, Czechy, Słowenia) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych. W konkursie finansowane będą projekty, dla realizacji których niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (por. Dokumentacja konkursowa: Warunki konkursu CEUS-UNISONO).

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W ramach konkursu CEUS-UNISONO nie ma możliwości ubiegania się o pomoc publiczną (por. Dokumentacja konkursowa: Pomoc publiczna).

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora i która będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego (por. Dokumentacja konkursowa: Warunki konkursu CEUS-UNISONO).

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Nie ma ograniczeń co do liczby członków zespołu badawczego.

Która agencja może być agencją wiodącą (Lead Agency)?

NCN nie może pełnić roli agencji wiodącej w konkursie CEUS-UNISONO.  Rolę agencji wiodącej w tym konkursie mogą pełnić FWF, GAČR lub ARRS. 

NCN jako agencja wiodąca przyjmuje wnioski w ramach konkursu OPUS 20 w terminie od 15 września do 15 grudnia 2020.

Więcej o LAP.

Jak wybrać agencję wiodącą?

Wkład budżetów zaplanowanych przez poszczególne zespoły badawcze w budżet całego projektu planowanego we wniosku wspólnym ma decydujące znaczenie dla wyboru agencji wiodącej**. Jednakże w ocenie merytorycznej wniosku będzie brana pod uwagę zasadność kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu planowanych badań, przy uwzględnieniu wartości dodanej współpracy międzynarodowej i znaczącego wkładu każdego z partnerów we wspólny projekt.

W przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy między zespołami z dwóch krajów agencja wiodąca ma obowiązek pokryć min. 40% budżetu całego projektu zaplanowanego we wniosku wspólnym, w przypadku projektu badawczego we współpracy między zespołami z trzech krajów – min. 25% **(por. Dokumentacja konkursowa:  Warunki konkursu CEUS-UNISONO i Wytyczne dla polskich zespołów badawczych).

Jeśli wniosek ma zostać złożony do NCN jako agencji wiodącej - nabór w terminie 15 września – 15 grudnia 2020 r. w ramach konkursu OPUS 20, to musi dotyczyć projektu badawczego, w którego realizację zaangażowany jest zespół badawczy z Polski, wnioskujący do NCN o co najmniej 40% budżetu całego projektu (w przypadku projektów dwustronnych) lub o co najmniej 25% budżetu całego projektu (w przypadku projektów trójstronnych).


** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics) 

Jak zaplanować budżet projektu?

Zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie CEUS-UNISONO określa Regulamin LAP (por. Dokumentacja konkursowa). Do konkursu CEUS-UNISONO może zostać złożony wniosek krajowy, w którym wnioskowana wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego na cały okres realizacji wynosi co najmniej 150 tys. zł. Budżet zespołu polskiego powinien zostać ujęty w odpowiednich zakładkach dotyczących kosztorysu w systemie ZSUN/OSF (por. Dokumentacja konkursowa, Wzór formularza wniosku). 

Budżet polskiej części projektu uwzględniony we wniosku wspólnym musi zostać ujęty w tabeli Comparative CEUS cost sheet **(por. Dokumentacja konkursowa) oraz we właściwej sekcji wniosku wspólnego, zgodnie z wymogami danej agencji wiodącej, włączając w to szczegółowe uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie LAP (por. Dokumentacja konkursowa).

Wszystkie informacje dotyczące budżetu zespołu polskiego (tj. kwoty i uzasadnienia wydatków) w systemie ZSUN/OSF oraz w  Comparative CEUS cost sheet** oraz w odpowiedniej sekcji wniosku wspólnego muszą być spójne.

Do wyliczenia budżetu polskiej części projektu w walucie euro (tj. w Comparative CEUS cost sheet** oraz w odpowiedniej sekcji wniosku wspólnego) przyjmuje się średni kursu euro: 1 EUR = 4,2344 PLN (por. Dokumentacja konkursowa, Wytyczne dla polskich zespołów badawczych). 

UWAGA: we wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF od 30 września 2020 r., możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r. W przypadku gdy decyzja Dyrektora NCN w sprawie przyznania finansowania zostanie wydana jeszcze w 2021 r., możliwe będzie ponoszenie kosztów prefinansowanych ze środków własnych wnioskodawcy przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu między NCN, wnioskodawcą a kierownikiem projektu. Koszty te będą kwalifikowalne od dnia uprawomocnienia się decyzji dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego.

Równocześnie przypominamy, że od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF (przy czym w takich wnioskach krajowych możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r.).

 


** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics) 

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys zadań realizowanych przez polskie zespoły badawcze musi być zgodny z Regulaminem LAP (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin LAP i Koszty w projektach NCN LAP) dotyczącym kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN tamże (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin LAP, Koszty w projektach NCN LAP). Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w Regulaminie przyznawania stypendiów (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin przyznawania stypendiów).

Kosztorys zadań realizowanych przez polskie zespoły naukowe musi być spójny z danymi zawartymi w Comparative CEUS cost sheet** (por. Dokumentacja konkursowa: Comparative CEUS cost sheet).

Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych). Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu realizowanego przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku lub przyznaniem finansowania w wysokości niższej w stosunku do kwoty zaplanowanej we wniosku krajowym (por. Dokumentacja konkursowa: Wytyczne dla polskich zespołów badawczych).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich.

UWAGA: we wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF od 30 września 2020 r., możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r. W przypadku gdy decyzja Dyrektora NCN w sprawie przyznania finansowania zostanie wydana jeszcze w 2021 r., możliwe będzie ponoszenie kosztów prefinansowanych ze środków własnych wnioskodawcy przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu między NCN, wnioskodawcą a kierownikiem projektu. Koszty te będą kwalifikowalne od dnia uprawomocnienia się decyzji dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego.

Równocześnie przypominamy, że od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF (przy czym w takich wnioskach krajowych możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r.).

 


** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics) 

Co należy przedstawić we wniosku krajowym?

Wszystkie elementy, jakie należy przedstawić we wniosku krajowym wymienione są w pkt. 2.2 Warunków konkursu CEUS-UNISONO (por. Dokumentacja konkursowa: Warunki konkursu CEUS-UNISONO).

Kompletność wniosku

Do NCN przyjmowane są wyłącznie wnioski krajowe kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. Wniosek krajowy musi zawierać wniosek wspólny w wersji identycznej z wersją złożoną w agencji wiodącej i obejmujący wszystkie dokumenty złożone w systemie informatycznym agencji wiodącej (por. Dokumentacja konkursowa: Warunki konkursu CEUS-UNISONO, Wytyczne dla polskich zespołów badawczych, Wzór formularza wniosku krajowego).

Jak złożyć wniosek krajowy do NCN?

Wnioski krajowe w ramach programu CEUS-UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie  w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny na stronie: https://osf.opi.org.pl/. W celu złożenia wniosku do konkursu CEUS-UNISONO nie jest koniecznie wysyłanie do NCN żadnych dokumentów w wersji papierowej. Należy mieć na uwadze, że agencje partnerskie biorące udział  w programie stosują odrębne wymagania dotyczące formy składania wniosków (por. Dokumentacja konkursowa, Instrukcja składania wniosku i Wytyczne dla polskich zespołów badawczych).

Jakie terminy składania wniosku obowiązują?

Wniosek krajowy składany jest do NCN przez polski zespół badawczy w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej (zgodnie z obowiązującym w tej agencji terminem naboru), jednak termin ten nie może przekraczać 7 dni kalendarzowychNabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO  zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

UWAGA: Nabór wniosków w agencji ARRS jako agencji wiodącej prowadzony będzie od 11 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., jednakże w NCN w przypadku wniosków wspólnych składanych w agencji słoweńskiej ARRS jako agencji wiodącej, wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Po tym terminie wnioski krajowe w konkursie CEUS-UNISONO nie będą przyjmowane w NCN. [AKTUALIZACJA z 16.12.2020]

Od momentu założenia wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF (tj. od rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF) polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF (Dokumentacja konkursowa, Wytyczne dla polskich zespołów badawczych).

Planowane terminy naboru wniosków w 2020 roku w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

Agencja Nabór jako agencja wiodąca
FWF (Austria)

Nabór wniosków w trybie ciągłym

od 22 lutego 2020 r.****

GAČR (Czechy)

Nabór wniosków w terminie:

22 lutego –4 maja 2020 r.

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków w terminie:

11 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

UWAGA: w NCN w przypadku wniosków wspólnych składanych w agencji słoweńskiej ARRS jako agencji wiodącej, wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Po tym terminie wnioski krajowe w konkursie CEUS-UNISONO nie będą przyjmowane w NCN.  [AKTUALIZACJA z 23.10.2020]

 

NCN (Polska)

Nabór wniosków w terminie:

15 września – 15 grudnia 2020 r. w ramach konkursu OPUS 20

 

Planowane terminy naboru wniosków o finansowanie wspólnych projektów w instytucjach partnerskich niebędących agencją wiodącą:

Agencja Nabór jako agencja wiodąca
GAČR (Czechy)

Od 22 lutego 2020 r. w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, zgodnie z warunkami określonymi przez GAČR.

FWF (Austria)

Od 24 lutego 2020 r. w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, zgodnie z warunkami określonymi przez daną instytucję.

ARRS (Słowenia)

Od 24 lutego 2020 r. w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, zgodnie z warunkami określonymi przez daną instytucję.

NCN (Polska)

Od 24 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do g. 16:00 w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, zgodnie z warunkami konkursu CEUS-UNISONO.

Przykład: jeśli wniosek wspólny został złożony do FWF jako agencji wiodącej w dniu 15 czerwca 2020 r., to wniosek krajowy do NCN musi zostać złożony do 22 czerwca 2020 r.

W NCN w przypadku wniosków wspólnych składanych w agencji słoweńskiej ARRS oraz FWF jako agencji wiodącej, wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone nie później niż do 31 grudnia 2020 r. do godz. 16:00. Po tym terminie wnioski krajowe w konkursie CEUS-UNISONO nie będą przyjmowane w NCN. [AKTUALIZACJA z 23.10.2020]


****w przypadku wniosków na projekty badawcze dotyczące badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych szybką ścieżką oceny merytorycznej w FWF: od 6 kwietnia do 15 grudnia 2020 r.

Szczegółowa instrukcja przygotowania wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF znajduje się w Wytycznych da polskich zespołów badawczych i w instrukcji składania wniosku (por. Dokumentacja konkursowa: Wytyczne da polskich zespołów badawczych, Procedura składania wniosków krajowych).

Czy są ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursie CEUS-UNISONO?

Przy składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursie CEUS-UNISONO należy zwrócić szczególną uwagę na następujące ograniczenia:

 • do konkursu mogą przystąpić tylko dwa (w przypadku współpracy dwustronnej) lub trzy (w przypadku współpracy trójstronnej) zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS, tj. z Polski, Austrii, Słowenii i Czech;
 • zadania badawcze objęte wnioskiem w konkursie CEUS-UNISONO nie mogą być finansowane z innych źródeł.

Pozostałe istotne ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi znajdują się w Rozdziale III Regulaminu LAP (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin LAP).

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego wniosków, jakie można złożyć w konkursie CEUS-UNISONO.

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – Nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – Nauki o życiu.

Jaki może być czas trwania projektu?

Do konkursu CEUS-UNISONO można zgłosić wniosek krajowy, który obejmuje realizację polskiej części projektu badawczego zaplanowanego na 24 lub 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego realizowanego we współpracy z zespołami badawczymi z Austrii – również 48 miesięcy.

Zaplanowany okres realizacji projektu musi być identyczny dla wszystkich zespołów badawczych zaangażowanych w jego realizację (por. Dokumentacja konkursowa: Warunki konkursu CEUS-UNISONO).

Jak przebiega proces oceny wniosku i co jest brane pod uwagę?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

W NCN ocena formalna wniosków jest przeprowadzana przez Koordynatorów Dyscyplin w oparciu o kryteria formalne obowiązujące w konkursie CEUS-UNISONO.

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Do oceny merytorycznej kierowane są wyłącznie wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej we wszystkich agencjach partnerskich, do których został złożony wniosek.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez agencję wiodącą zgodnie z obowiązującymi w tej agencji zasadami.

Zasady oceny merytorycznej wniosków wspólnych określone są w dokumentacji  następujących konkursów, ogłaszanych przez agencje partnerskie:

Dodatkowe informacje o przebiegu oceny w agencjach partnerskich znajdują się w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych (por. Dokumentacja konkursowa: Wytyczne da polskich zespołów badawczych).

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki oraz jaki jest tryb odwoławczy?

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych nastąpi decyzją Dyrektora NCN w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego.

Tryb procedury odwoławczej w konkursie CEUS-UNISONO reguluje par. 46, 47 i 48 Regulaminu LAP (por. Dokumentacja konkursowa: Regulamin LAP) oraz instrukcja dotycząca składania odwołań (por. Dokumentacja konkursowa: Instrukcja dotycząca składania odwołań).

Harmonogram konkursów

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją konkursową ogłoszenia o konkursie CEUS-UNISONO, w szczególności z Wytycznymi dla polskich zespołów badawczych, a w przypadku dalszych wątpliwości o skontaktowanie się z pracownikami NCN.

Kontakt ds. ogólnych

 • dr Magdalena Godowska

e-mail: magdalena.godowska@ncn.gov.pl

tel.: +48 668 385 353 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

 • Magdalena Dobrzańska-Bzowska

e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl

tel.: +48   532 080 275 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 • dr Małgorzata Jacobs

e-mail: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

 • Dr Monika Góral – Kurbiel

e-mail: monika.goral-kurbiel@ncn.gov.pl

Koordynator – Nauki o Życiu

 •  Dr inż. Anna Fiust

e-mail: Anna.Fiust@ncn.gov.pl

KONTAKT FWF:

 • Dr. Christoph Bärenreuter,

e-mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at

 tel. +431 505 67 40 – 8702

KONTAKT  GAČR:

 • Kamila Pětrašová,

e-mail: kamila.petrasova@gacr.cz

 tel . +420 227 088 863

KONTAKT ARRS:

Dokumentacja konkursowa

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku:

 1. Warunki konkursu CEUS-UNISONO (AKTUALIZACJA)
 2. Regulamin LAP (AKTUALIZACJA 30.04.2020)
 3. Koszty w projektach NCN LAP
 4. Comparative CEUS cost sheet (AKTUALIZACJA)***
 5. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 6. Wzór formularza wniosku krajowego (AKTUALIZACJA)
 7. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 8. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 9. Procedura składania wniosków krajowych
 10. Pomoc publiczna
 11. Porozumienie o współpracy
 12. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 13. Panele NCN
 14. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych [AKTUALIZACJA 16.12.2020]
 15. Szczegółowy tryb dodatkowej oceny merytorycznej rekomendowanych wniosków w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na projekty badawcze organizowanym we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, "LAP") [AKTUALIZACJA 18.01.2021]

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Zasady doręczania decyzji Dyrektora NCN
 2. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji Dyrektora NCN (z uwzględnieniem par. 47 Regulaminu LAP)
 3. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 4. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN

*** Nie dotyczy projektów badawczych, zaplanowanych do realizacji we współpracy między zespołami badawczymi z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej i w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics)