15 września 2020 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 20 na projekty badawcze.  Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych; / wniosek OPUS

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie;

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; / wniosek OPUS

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie przy wykorzystaniu danych z misji kosmicznej Gaia wystrzelonej przez Europejską Agencję Kosmiczną w 2013 r.

 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej); / wniosek OPUS

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł;

 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej; / wniosek OPUS LAP

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim uniwersytecie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach organizowanej przez NCN i DFG współpracy LAP;

 • w ramach współpracy LAP przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych; / wniosek OPUS LAP

PRZYKŁAD: projekt badawczy planowany do realizacji przez zespół badawczy afiliowany w polskim podmiocie (wnioskujący do NCN o środki finansowe na realizację polskiej części projektu) we współpracy z niemieckim zespołem badawczym wnioskującym o środki finansowe do DFG, w ramach organizowanej przez NCN i DFG współpracy LAP oraz z udziałem partnerów zagranicznych z Hiszpanii, którzy ubiegają się niezależnie o środki finansowe na realizację hiszpańskiej części projektu z innych źródeł.

Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Ważne! Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w  systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 grudnia 2020 r. do g. 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

zespoły badawcze z Austrii – do FWF;

 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR;
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG;
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków,

 

najpóźniej w czerwcu 2021 r. 

w terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosków,  w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie

 

najpóźniej w listopadzie 2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

1. uczelnia;

2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);

4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);

5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

6. Polska Akademia Umiejętności;

7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;

8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);

10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.);

11. biblioteka naukowa;

12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402);

13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14. osoba fizyczna;

15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

Który wniosek złożyć? Wniosek OPUS czy wniosek OPUS LAP?

 

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2010 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

W przypadku wniosków OPUS LAP, dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu: w projektach we współpracy dwustronnej – dwóch, a w trójstronnej - trzech, odpowiednio; kierownika polskiego zespołu badawczego i kierownika/ -ów zagranicznych zespołów badawczych.

Ważne! Kierownik polskiego zespołu badawczego jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Ponadto, kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.

Co to jest współpraca LAP?

Procedura agencji wiodącej (LAP) jest nowym standardem oceny wniosków stosowanym w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe. Kluczowe zasady tej procedury to:

 • wykorzystanie krajowych konkursów prowadzonych przez instytucje partnerskie do oceny merytorycznej nie tylko wniosków krajowych, ale także dwustronnych i wielostronnych, konkurujących na równych zasadach z wnioskami krajowymi;
 • zaufanie co do jakości oceny wniosków w gronie instytucji podejmujących taką współpracę.

Dzięki temu, wnioski o finansowanie projektów angażujących co najmniej dwie grupy badawcze z różnych krajów w celu realizacji wspólnych badań, będą oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z zaangażowanych w dany projekt zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą podlegają zatwierdzeniu przez pozostałe instytucje współorganizujące konkurs, które przyznają finansowanie na realizację projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

W przypadku konkursu OPUS 20 współpraca LAP jest oparta  na porozumieniach o współpracy NCN z instytucjami partnerskimi:

 • FWF - Austrian Science Fund,
 • GAČR - Czech Science Foundation,
 • ARRS - Slovenian Research Agency,
 • DFG - German Research Foundation,
 • SNSF - Swiss National Science Foundation.

Na mocy tych porozumień, NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 20 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii.

W konkursie OPUS 20 przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach współpracy LAP (/ wniosek OPUS-LAP):

 • dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami badawczymi z Austrii, Czech lub Słowenii; przy czym polski zespół badawczy musi wnioskować do NCN:
  • o co najmniej 40% budżetu całego projektu wykazanego w tabeli budżetowej (w przypadku projektów we współpracy dwustronnej) lub
  • o co najmniej 25% budżetu całego projektu wykazanego w tabeli budżetowej (w przypadku projektów we współpracy trójstronnej);

Ważne! Jeśli wniosek OPUS LAP zostanie złożony do NCN jako agencji wiodącej, a powyższe warunki nie zostaną spełnione, to wniosek ten zostanie odrzucony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych przez NCN oraz instytucje partnerskie właściwe dla zagranicznych zespołów zaangażowanych w dany projekt.

Nabór wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z Polski, Austrii, Czech i Słowenii, w przypadku których rolę agencji wiodącej pełnią FWF, GAČR lub ARRS prowadzony jest w konkursie CEUS-UNISONO.

 • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec;
 • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii.

Ważne! Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 20 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Ograniczenia w składaniu wniosków są opisane szczegółowo w rozdziale III regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych.

W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz  jako kierownik projektu we wniosku OPUS lub we wniosku OPUS LAP lub we wniosku BEETHOVEN CLASSIC  lub we wniosku PRELUDIUM BIS lub we wniosku SONATA.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Ważne! W przypadku wniosków OPUS LAP, gdzie zaplanowano współpracę dwustronną między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec można złożyć wniosek wyłącznie w obszarze nauk o życiu - NZ lub nauk ścisłych i technicznych – ST. Współpraca polsko-niemiecka w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – HS jest możliwa w ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 36 miesięcy
 • 48 miesięcy

 

 • współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii:
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy
  • 48 miesięcy   
 • współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech:
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy

Ważne!  długość trwania projektu realizowanego we współpracy LAP musi być identyczna dla wszystkich zaangażowanych zespołów

 

Czy określona jest maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.  

Przypominamy, że:

 • osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie ze środków NCN na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu;
 • na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym planowana jest realizacja projektu.

We wniosku należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołów badawczych. Zasadność ich zaangażowania w realizację projektu podlega ocenie zespołu ekspertów. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Jak zaplanować kosztorys polskiej części projektu?

Kosztorys przedstawiony w projekcie musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach. W konkursie OPUS, NCN nie określa minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu. Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia dla kierownika projektu – 150 000  zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku; w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 3 000 zł miesięcznie.
 2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu:
 • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc – 120 000 zł rocznie (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona),
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów (maks. 10 000 zł na każdy miesiąc realizacji projektu),
 • tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych;
 1. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (Ważne! W przypadku wniosku OPUS LAP, koszty konsultacji i wizyt współpracowników z instytucji badawczych otrzymujących równoległe finansowanie z FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF są niekwalifikowane);
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Ważne! Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich jest liczona od wszystkich kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach NCN.

Ważne! W przypadku wniosku OPUS LAP, załącznikiem do wniosku jest tabela budżetowa, w której należy przedstawić kosztorysy projektu badawczego dla wszystkich zagranicznych zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt, sporządzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. W tabeli budżetowej należy wybrać i wypełnić właściwy dla danego zespołu arkusz w tabeli Excel.

W kosztorysach tych należy uwzględnić zarówno koszty, o jakie zagraniczny zespół badawczy wnioskuje do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, jak również uzasadnienia wszystkich podanych kwot. Należy mieć na uwadze, że kosztorysy projektu badawczego po stronie zagranicznej ujęte w tabeli budżetowej będą przedmiotem oceny merytorycznej w zakresie zasadności kosztów planowanych na realizację projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań. Ważne! Brak uzasadnień kosztów podanych w tabeli budżetowej może skutkować odrzuceniem wniosku.

Kwoty kosztów w tabeli budżetowej należy wprowadzić w EUR (w przypadku kosztorysów austriackich, słoweńskich oraz niemieckich zespołów badawczych), w CZK (w przypadku kosztorysów zespołów czeskich) lub w CHF (w przypadku kosztorysów zespołów szwajcarskich), zgodnie z kursami walut:

 • 1 EUR = 4,4490 PLN
 • 1 CZK =0,1673 PLN
 • 1 CHF = 4,1334 PLN         

Wypełniona tabela budżetowa powinna być załączona do wniosku OPUS LAP.

Szczegółowe informacje oraz przykłady tabeli budżetowej znajdują się w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych składających wnioski OPUS LAP.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło „Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji”, w ramach której wymaga, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu.

Zgodnie z założeniami Planu S Narodowe Centrum Nauki uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. W czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. W czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. W czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Więcej informacji na temat zasad publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj.

Formularz wniosku

Informacje, które należy podać we wnioskach:

Ważne! poniższe informacje należy podać w języku angielskim!

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP
 1. dane kierownika projektu, w tym: 
 • informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także lista od 1 do 10 publikacji; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych;
 • informacje o kierowaniu projektami badawczymi  lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN lub innych konkursów krajowych lub międzynarodowych oraz informacje o udziale w projektach badawczych niewspółfinansowanych z polskiego budżetu, które zostały wyłonione w ramach programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji;

w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw);

 1. dane kierowników projektu (kierownika polskiego zespołu badawczego oraz kierownika/-ów zagranicznego/-ych zespołu/-ów badawczego/-ych), w tym: 
 • informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także lista od 1 do 10 publikacji; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych;
 • informacje o kierowaniu projektami badawczymi  lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN lub innych konkursów krajowych lub międzynarodowych oraz informacje o udziale w projektach badawczych niewspółfinansowanych z polskiego budżetu, które zostały wyłonione w ramach programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji;

w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw);

2. podstawowe dane o wniosku i podmiocie, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo w języku polskim);

2. podstawowe dane o wniosku i podmiotach, w którym będzie realizowany projekt (dodatkowo, dane dla polskich podmiotów, w języku polskim);

3. plan badań (dodatkowo w języku polskim);

3. plan badań przedstawiający zadania badawcze zaplanowane dla polskiego zespołu badawczego (dodatkowo w języku polskim) oraz dla każdego zagranicznego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt;

4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu; 4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
5. streszczenie projektu; 5. streszczenie projektu;
6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim); 6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo w języku polskim);
7. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4); 7. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4);
8. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4); 8. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4);
9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane tylko w przypadku projektów realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub we współpracy z zagranicznymi partnerami);  9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane w przypadku projektów realizowanych we współpracy LAP lub  przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub we współpracy z zagranicznymi partnerami);
Ważne! NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/ porozumień) potwierdzających współpracę LAP między polskimi i zagranicznymi zespołami  badawczymi
10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach; 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku; 11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
12. kosztorys projektu sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 12. kosztorys projektu badawczego po stronie polskiej sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz kosztorysy projektu badawczego po stronie zagranicznej, ujęte w tabeli budżetowej, sporządzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.
FORMULARZ WNIOSKU OPUS FORMULARZ WNIOSKU OPUS LAP

 

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie OPUS można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

W przypadku projektu realizowanego w podmiocie, dla którego finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną, środki finansowe dla studentów i doktorantów można zaplanować wyłącznie w formie opisanej w kategorii „wynagrodzenia dla studentów i doktorantów” w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

UWAGA: wszystkie dokumenty dotyczące wnioskowania o udzielenie pomocy publicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna dokonywana jest:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

przez koordynatora dyscyplin NCN

przez koordynatora dyscyplin NCN oraz przez instytucje partnerskie FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, w odniesieniu do wniosków złożonych przez zagraniczne zespoły badawcze, zgodnie z zasadami określonymi przez te instytucje.

 

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu.

Ważne! Wnioski OPUS LAP będą oceniane w ramach konkursu OPUS 20 wraz z innymi wnioskami złożonymi w tym konkursie.

Wnioski spełniające wymogi formalne są kierowane do oceny merytorycznej złożonej z dwóch etapów:

 1. oceny kwalifikacyjnej dokonywanej przez powoływany przez NCN zespół ekspertów.  Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu.

Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków zespołu ekspertów. Następnie podczas pierwszego posiedzenia zespołu ekspertów na podstawie dyskusji zespół tworzy listę wniosków kierowanych do 2. etapu.

 1. oceny specjalistycznej, której podlegają wyłącznie wnioski zakwalifikowane do 2. etapu. Wnioski są kierowane do co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy przygotowują oceny na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu.

      Opierając się na ocenach recenzentów zewnętrznych, podczas drugiego posiedzenia zespół ekspertów przygotowuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

W przypadku wniosków OPUS LAP, Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania tylko te wnisoki, które znajdują się w 20% najwyżej ocenionych wniosków spośród wszystkich złożonych w konkursie OPUS w ramach poszczególnych paneli NCN. Po zakończeniu oceny merytorycznej, NCN przekaże instytucjom partnerskim informację o wyniku oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania celem zatwierdzenia tych rekomendacji. Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze zostaną przyznane przez Dyrektora NCN pod warunkiem, że instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom  badawczym.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów.

Ważne! Wniosek, w którym wskazano co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące z panelu innego niż ten, w którym złożono wniosek i który został wskazany przez przewodniczącego jako wniosek wymagający przygotowania dodatkowej opinii indywidualnej jest traktowany jako wniosek interdyscyplinarny. Wniosek interdyscyplinarny,  w uzasadnionych przypadkach, będzie podlegał dodatkowej ocenie eksperckiej w I etapie oceny.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 5. osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 6. ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł;
 7. udział kierownika projektu w projektach badawczych finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. dodatkowo oceniany jest sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Dodatkowo w przypadku oceny wniosku OPUS LAP:

 • uwzględnia się zrównoważony i komplementarny wkład wszystkich zespołów badawczych w realizację projektu badawczego. Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy;
 • ocenie podlega dorobek kierowników zagranicznych zespołów badawczych.

Ważne! Opracowano NOWE szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny merytorycznej wniosku dokonuje zespół ekspertów. Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład zespołu ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. Na etapie oceny specjalistycznej wnioski skierowane do drugiego etapu podlegają ocenie recenzentów zewnętrznych wskazywanych przez koordynatorów dyscyplin z uwzględnieniem kandydatur zaproponowanych przez zespół ekspertów.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN:

Wniosek OPUS Wniosek OPUS LAP

w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków,

 

najpóźniej w czerwcu 2021 r. 

w terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosków,  w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez agencje partnerskie

 

najpóźniej w listopadzie 2021 r.

 

Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców /wniosek OPUS oraz w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych składających wnioski OPUS LAP / wniosek OPUS LAP.

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową: informacja@ncn.gov.pl lub telefoniczną: +48 12 341 90 00.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie OPUS 20, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. warunkami konkursu OPUS 20;
  2. wzorem formularzy: wniosku OPUS i wniosku OPUS LAP – można znaleźć tu informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF;
  3. regulaminem finansowania projektów NCN;
  4. procedurą składania wniosków;
 1. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku); w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 2. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane).

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić czy poszczególne zakładki wypełnione są we właściwym języku;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;

Ważne! W przypadku wniosku OPUS LAP, NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/porozumień) potwierdzających współpracę LAP między polskimi i zagranicznymi zespołami badawczymi, ani składania podpisów przez członków zagranicznych zespołów badawczych pod wnioskiem OPUS LAP oraz pod żadnym z dokumentów załączanych do wniosku OPUS LAP.

 1. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i dodaniu odpowiednich załączników, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie ZSUN/OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Dodatkowo, w przypadku wniosku OPUS LAP, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej, FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami. Jeśli instytucja partnerska wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków finansowych;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego OPUS lub OPUS LAP;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów. W przypadku wniosków OPUS LAP, realizacja projektu badawczego przez polskie i zagraniczne zespoły badawcze podlega zasadom obowiązującym w NCN i we właściwych instytucjach partnerskich.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez NCN. W przypadku wniosków OPUS LAP, współadministratorami są instytucje partnerskie:  

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki konkursu OPUS  
 2. Regulamin finansowania projektów NCN 
 3. Panele NCN
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Koszty w projektach NCN 
 6. Wzory formularzy: wniosku OPUS i wniosku OPUS LAP
 7. Tabela budżetowa/ wnioski OPUS LAP (aktualizacja: 03.12.2020)
 8. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów) 
 9. Pomoc publiczna
 10. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych / wnioski OPUS LAP
 11. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 13. Polityka Otwartego Dostępu NCN
 14. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 15. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzory umów: OPUS i OPUS LAP
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN