Informujemy, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, odwołanie od decyzji dyrektora NCN przysługuje stronie (wnioskodawcy) wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Uchybienia natury formalnej oznaczają błędy w postępowaniu konkursowym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu przepisów określających sposób organizacji i przeprowadzenia oceny wniosków w konkursach NCN tj. zapisów stosownych ustaw, uchwał Rady NCN i zarządzeń dyrektora NCN.

Przypominamy również, że ponowne złożenie wniosku obejmującego zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku, wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, będzie możliwe dopiero po zakończeniu procedury odwoławczej (w przypadku uchylenia decyzji i skierowania wniosku do ponownej oceny, po zakończeniu tej oceny).

Odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji:

- w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo wysłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP,

- pisemnie na adres: ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków.

W przypadku osób fizycznych nieposiadających Profilu Zaufanego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego istnieje możliwość przesłania do Centrum skanu/zdjęcia odwołania odręcznie podpisanego przez Wnioskodawcę, na adres biuro@ncn.gov.pl .

Jednocześnie przypominamy odwołanie od decyzji Dyrektora NCN może złożyć wyłącznie wnioskodawca.

  • W przypadku wniosków składanych przez podmiot określony w art. 27 ust. 1 pkt 1–7 i 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.), kierownik projektu nie jest stroną w postępowaniu odwoławczym. Odwołanie musi być wniesione i podpisane przez osobę/osoby posiadające stosowne upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy.
  • W przypadku wniosków składanych przez osobę fizyczną, kierownik projektu jest stroną  w postępowaniu odwoławczym i może złożyć odwołanie.

Złożenie odwołania przez kierownika projektu, który nie jest stroną w postępowaniu skutkować będzie wydaniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Aktualizacja: 24.01.2023


Kontakt:

Grzegorz Gilewski