śr., 08/04/2020 - 12:47

Informujemy, że w Austrian Science Fund (FWF) uruchomiona została szybka ścieżka oceny merytorycznej  wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics), we wszystkich dyscyplinach nauki, złożonych do FWF od 6 kwietnia do 15 grudnia 2020 r. Oznacza to, że proces oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii w FWF zostanie skrócony do kilku tygodni. 

Dla polskich wnioskodawców składających wnioski krajowe do konkursu CEUS-UNISONO zawierające wnioski wspólne o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii, składanych do FWF jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects, oznacza to, że:

  1. wnioski wspólne zostaną ocenione merytorycznie w FWF jako agencji wiodącej w ciągu kilku tygodni od momentu ich złożenia, co odpowiednio przyspieszy rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych przez NCN na realizację polskiej części projektu;
  2. w przypadku wniosków krajowych składanych do konkursu CEUS-UNISONO, dla których wniosek wspólny  złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej  w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych  przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej  ("FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics"), nie obowiązują ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi wskazane w rozdziale III § 10 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure), przyjętego uchwałą Rady NCN nr 34/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r.;
  3. w przypadku wniosków składanych w innych konkursach NCN, ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN wskazane w rozdziale III § 8 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętego uchwałą Rady NCN nr 35/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. nie dotyczą wniosków złożonych do konkursu CEUS-UNISONO lub projektów, które będą finansowane w ramach konkursu CEUS-UNISONO, dla których wniosek wspólny złożony do Austrian Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej  w programie Stand-Alone Projects dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej ("FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics");
  4. możliwe jest wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii, planowanych do realizacji we współpracy między zespołami z Austrii i Polski (projekty dwustronne), jak również z Austrii i Polski oraz z Czech lub ze Słowenii (projekty trójstronne),
  5. dodatkowo, możliwe jest wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii, planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub ze Szwajcarii lub z Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej;
  6. w przypadku projektów, w których realizację zaangażowane będą również zespoły badawcze z Niemiec lub Szwajcarii lub Luksemburga:
  • udział tych zespołów należy opisać we wniosku krajowym składanym w systemie ZSUN/OSF  w sekcji „Współpraca międzynarodowa”, wskazując kraj, w którym dany zespół jest afiliowany  (tj. Niemcy lub Szwajcaria lub Luksemburg), jak również nazwę zagranicznej instytucji naukowej ze wskazanego kraju, w której afiliowany jest dany zespół badawczy;
  • wkład budżetów zaplanowanych przez poszczególne zespoły badawcze w budżet całego projektu planowanego we wniosku wspólnym musi być zrównoważony. W przypadku tych wniosków agencją wiodącą może być tylko FWF, dlatego nie ma w odniesieniu do tych projektów zastosowania zasada wyboru agencji wiodącej wskazana w pkt. 1.7. uchwały Rady NCN nr 38/2020 o warunkach przeprowadzania międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na projekty badawcze, organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu CEUS w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) z dnia 8 kwietnia 2020 r.. Dla tych projektów nie należy wypełniać tabeli comparative CEUS cost sheet.