wt., 04/10/2011 - 13:01

Informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji, jako jednostka administrująca systemem OSF prowadzi intensywne prace nad implementacją elektronicznych formularzy wniosków o finansowanie projektów w kolejnej edycji konkursów ogłoszonych przez NCN 15 września br.:

 • na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Prace te prowadzone są w porozumieniu z Narodowym Centrum Nauki, ze względu na konieczność stałego udoskonalania istniejących formularzy. Poważne modyfikacje wynikają w szczególności z potrzeby uwzględnienia możliwości składania wniosków przez tych potencjalnych wnioskodawców, do których system nie był dotychczas dostosowany. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 615, z późn. zm.) liczba kategorii podmiotów uprawnionych do składania wniosków o finansowanie projektów badawczych znacznie wzrosła, w stosunku do wcześniej obowiązujących regulacji. Wśród uprawnionych znalazły się m.in. konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe oraz centra naukowe Polskiej Akademii Nauk. Wprowadzanie do OSF na zlecenie NCN zarówno formularzy dla podmiotów złożonych (mających swoją szczególną specyfikę ze względu na większą liczbę beneficjentów występujących w ramach jednego podmiotu), jak i formularzy dla przedsiębiorców [wymagających nowych rozwiązań technicznych z uwagi na regulacje rozporządzenia MNiSW z dnia 20.12.2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz.U. 2011, nr 8, poz. 34) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010, nr 53, poz. 312, z późn. zm.)], przesunie w czasie otwarcie elektronicznego naboru wniosków do 20 października br.

Licząc na Państwa zrozumienie, zapraszamy do zapoznania się z zakresem informacji wymaganych we wnioskach w ramach poszczególnych konkursów (w formacie PDF).

 1. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • załącznik nr 2: dla podmiotów określonych w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk;
  • załącznik nr 2a: dla przedsiębiorców, konsorcjów naukowych, sieci naukowych, centrów naukowo – przemysłowych lub centrów naukowych Polskiej Akademii Nauk.
 2. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • załącznik nr 2: dla podmiotów określonych w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk;
  • załącznik nr 2a: dla przedsiębiorców, konsorcjów naukowych, sieci naukowych, centrów naukowo – przemysłowych lub centrów naukowych Polskiej Akademii Nauk.
 3. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
  • załącznik nr 2: dla podmiotów określonych w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk;
  • załącznik nr 2a: dla przedsiębiorców, konsorcjów naukowych, sieci naukowych, centrów naukowo – przemysłowych lub centrów naukowych Polskiej Akademii Nauk.