Sekretariat

Z dniem 30 października 2023 r. na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki został powołany prof. Krzysztof Jóźwiak.

Biogram prof. Krzysztofa Jóźwiaka

Zastępca dyrektora: dr Marcin Liana. 

W latach 2011-2015 funkcję dyrektora Narodowego Centrum Nauki pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk. Prof. Zbigniew Błocki zajmował to stanowisko przez kolejne dwie kadencje, w latach 2015-2023. Od 4 marca do 29 października 2023 r. kierował pracami Centrum jako p.o. dyrektor. 


Dyrektor NCN działa na podstawie ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Nauki ( Dz. U. Nr 171, poz. 1154).

Zadania dyrektora NCN

 • kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za prawidłowe i sprawne realizowanie zadań Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,
 • jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum,
 • jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum,
 • zawiera umowy w sprawach należących do zadań Centrum,
 • zawiera umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Centrum,
 • przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady NCN, przedstawia Ministrowi właściwemu do spraw nauki do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe Centrum,
 • przygotowuje i przedstawia Ministrowi projekt rocznego planu działalności Centrum oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań Centrum;
 • przygotowuje i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na 2 kolejne lata,
 • przedstawia Radzie kwartalne informacje o zakresie wykonanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach,
 • występuje do Ministra z wnioskami o przyznanie dotacji budżetowych dla Centrum,
 • na wniosek Rady powołuje Zespoły Ekspertów,
 • zatwierdza przedłożone przez koordynatora dyscyplin listy rankingowe,
 • przyznaje w drodze decyzji środki finansowe na badania zakwalifikowane do finansowania,
 • jest uprawniony do wstrzymania lub przerwania finansowania projektu w przypadku nieprawidłowości przy wydatkowaniu przyznanych środków lub niezgodności prowadzonych działań z umową,
 • dokonuje rozliczenia środków wydatkowanych przez NCN na badania naukowe w ramach projektów badawczych oraz stypendiów i staży,
 • przeprowadza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora,
 • powołuje maksymalnie 2 zastępców.