Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. W latach 2011-2022 Centrum przyznało badaczkom i badaczom z całej Polski blisko 30 tysięcy grantów na łączną kwotę niemal 16 miliardów złotych.

Pryncypia działania NCN

 • identyfikacja i finansowanie najlepszych badań naukowych
 • otwarcie na globalną naukę, umiędzynarodowienie
 • inkluzywność oferty i nienarzucanie odgórnej tematyki badań
 • docenianie znaczenia młodego pokolenia
 • bezstronność, transparentność procedur, rygorystyczne procedury dotyczące konfliktu interesu
 • niezależność i apolityczność działania
 • służebność wobec środowiska naukowego

NCN w liczbach

Lata 2011-2023

Rok 2023

 • 50% finansowania dla młodych naukowców
 • 91% ekspertów i niemal 98% recenzentów oceniających wnioski w konkursach NCN to naukowcy afiliowani w ośrodkach zagranicznych

Statystyki uwzględniające m.in. wsparcie NCN dla młodych naukowców i geografię grantów dostępne są w zakładce Fakty i liczby.

Zadania NCN określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki

 1. finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie
  • projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych,
  • projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
  • stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 2. finansowanie badań naukowych innych niż wymienione w pkt 1, nienależących do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 3. nadzór nad realizacją badań naukowych;
 4. współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych;
 5. upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach;
 6. inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań;
 8. finansowanie nagrody Narodowego Centrum Nauki przyznawanej zgodnie z regulaminem określonym przez Radę i zatwierdzonym przez Ministra.

NCN będzie wspierać młodych naukowców przeznaczając nie mniej niż 20% środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCN może zlecić wykonywanie zadań w zakresie wspierania badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz nauki.

Siedziba Narodowego Centrum Nauki

Zgodnie z ustawą siedzibą NCN jest miasto Kraków.

 • Narodowe Centrum Nauki
 • ul. Twardowskiego 16
 • 30-312 Kraków