Najczęściej zadawane pytania


1. W jaki sposób należy przygotować wniosek o finansowanie projektu badawczego?

2. Jak należy wprowadzić we wniosku dane jednostki?

Niektóre z pól formularza wniosku wymagają pozyskania danych z jednostki, w której będzie realizowany projekt. Odpowiednie dane można znaleźć w sekcji Formularze danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki w celu otrzymania niezbędnych danych.


3. Jaki jest zakres danych wymaganych w umowie o utworzeniu konsorcjum?

Wykaz informacji niezbędnych w umowie o utworzeniu konsorcjum dostępny jest tutaj.


4. Czy zmiana rachunku bankowego jednostki wymaga aneksowania umowy?

Zmiana rachunku bankowego jednostki nie wymaga aneksowania zapisów umowy. Zmiana ta, dla wszystkich projektów, odbywa się poprzez złożenie do Centrum pisma skierowanego do dyrektora Narodowego Centrum Nauki, podpisanego przez kierownika jednostki.

Wzory pism:


5. W jaki sposób NCN przekazuje środki finansowe jednostkom naukowym?

Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym


6. Jak dokonywać zwrotu środków finansowych do NCN?

Zwrotu środków należy dokonywać odpowiednio na rachunki:

  • wydatków Narodowego Centrum Nauki: na rachunek o numerze 45 1130 1150 0012 1243 1420 0002 (dotyczy środków przekazanych w bieżącym roku),
  • dochodów Narodowego Centrum Nauki: na rachunek o numerze 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004 (dotyczy środków przekazanych w latach ubiegłych, odsetek, kar, przychodów),
  • dochodów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: na rachunek o numerze 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000 (dotyczy projektów zakończonych do dnia 31.12.2010 r.),

7. Jak dokonywać zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum?

Zwrotu odsetek bankowych narosłych od środków przekazanych przez Centrum dla projektów kończących się od 1 stycznia 2016 r. należy dokonać na rachunek o numerze 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004 tytułem przelewu: "odsetki bankowe".


8. Jak wygląda procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne?

Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne


9. Jak prawidłowo sporządzić raport roczny/końcowy z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN?

Przejdź do sekcji Raportowanie – projekty z NCN


10. Archiwum

Archiwum sekcji "Najczęściej zadawane pytania", zawierające pytania i odpowiedzi obowiązujące dla konkursów:

  • OPUS 2, PRELUDIUM 2 oraz SONATA 2, do ktorych nabór wniosków został zakończony 22 grudnia 2011 r.
  • MAESTRO 2, HARMONIA 2 oraz STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1, do ktorych nabór wniosków został zakończony 19 marca 2012 r.