Na mocy art. 169 pkt 3) i 4) ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), z dniem 1 października 2018 r. straciła swą moc ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r., oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87). W konsekwencji uchylono podstawę prawną do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. 2011 nr 207 poz. 1237).

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 947,1669): „Dla projektów badawczych o całkowitej wartości przekraczającej kwotę określoną przez Radę, odpowiednio do przedmiotu i kosztochłonności badań Dyrektor zleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania”.

Do projektów wyłonionych w ramach konkursów:

Narodowe Centrum Nauki, mając na względzie dbałość o przekazywane na realizację projektów badawczych środki publiczne oraz pomoc audytowanym jednostkom w prawidłowym dopełnieniu obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów badawczych, opracowało Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które będą obowiązywać dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 14.12.2018 r. Dla projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych do 14.09.2018 r. audyt zewnętrzny projektu badawczego należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w umowach o realizację i finansowanie projektów badawczych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237). 

Dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki po dniu 15 marca 2020 r. oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 r. stosuje się Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach programu Badania podstawowe finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 określone w Zarządzeniu nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 28 lutego 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 18 czerwca 2020 r.

Szczegółowych informacji w sprawie audytu zewnętrznego projektu udziela Elżbieta Atłas (tel. 12 341 9064, e mail: elzbieta.atlas@ncn.gov.pl).