Kancelaria

 • Tel. +48 12 341 9191
 • E-mail: kancelaria@ncn.gov.pl

Rada Narodowego Centrum Nauki została powołana na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 poz. 1384). Działa na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Nauki ( Dz. U. Nr 171, poz. 1154) oraz uchwalonego przez Radę Regulaminu działania Rady Narodowego Centrum Nauki.


Zadania Rady

 • określanie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;
 • określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;
 • ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin;
 • określanie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;
 • ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez dyrektora, jego zastępców oraz koordynatorów dyscyplin;
 • wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach;
 • powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora w sprawie wyników konkursów;
 • powoływanie, na wniosek dyrektora, zewnętrznego audytora do oceny pracy Zespołów Ekspertów lub koordynatorów dyscyplin;
 • opiniowanie rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata;
 • zatwierdzanie rocznego planu działalności Centrum oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań Centrum obejmującego informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki;
 • wyrażanie zgody na rozporządzanie przez dyrektora majątkiem Centrum powyżej wartości określonej w statucie;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy.

W związku z wysokimi standardami etycznymi Narodowego Centrum Nauki, członkowie Rady NCN w trakcie trwania kadencji, na którą zostali powołani, są wyłączeni z możliwości występowania do NCN o środki finansowe na realizację swoich badań. Oznacza to, że w czasie pełnienia przez nich funkcji członków Rady NCN, nie mogą występować z wnioskami w konkursach przeprowadzanych przez Centrum zarówno w roli kierownika projektu, jak i wskazywanego we wniosku członka zespołu badawczego, promotora, opiekuna naukowego lub wykonawcy.