Aktualności

Kwestia równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania jest jednym z priorytetów Narodowego Centrum Nauki od lat.

W 2019 przyjęliśmy stanowisko w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn do środków finansowych na badania naukowe.

Wzorem European Research Council wprowadziliśmy rozwiązania, które ułatwiają badaczkom godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Wydłużyliśmy wszystkim matkom o 1,5 roku na każde dziecko zarówno okresy po doktoracie umożliwiające ubieganie się o nasze granty dla młodych naukowców czy o stanowiska typu post-doc, jak i limity czasowe w ocenie dorobku naukowego.

W 2021 roku przeprowadziliśmy sondaż dotyczący kobiet i mężczyzn w nauce. Raport z sondażu będzie dla NCN punktem wyjścia do dalszych działań służących wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn w nauce.

W 2022 przyjęliśmy Plan Równości Płci na lata 2022-2025. Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci. Plan zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci. Obejmuje dwa aspekty funkcjonowania Centrum – jako pracodawcy oraz instytucji finansującej badania.

Rada NCN przygotowała zmiany w regulaminie Nagrody NCN uwzględniające różne trajektorie karier kobiet i mężczyzn. Dokument będzie obowiązywał od 2024 roku. Największa modyfikacja dotyczy kryterium wieku kandydatów, których można zgłaszać do nagrody NCN. Do tej pory liczył się wiek metrykalny (do 40. roku życia), teraz będzie obowiązywał wiek akademicki (do 12 lat od roku uzyskania stopnia doktora). Uwzględnione zostaną przerwy w karierze kandydatek i kandydatów. Zwiększy się też pula osób uprawnionych do zgłaszania potencjalnych laureatów.

Kod CSS i JS

Plan Równości Płci NCN

Narodowe Centrum Nauki przyjęło Plan Równości Płci na lata 2022-2025. Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

Plan Równości Płci Narodowego Centrum Nauki zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci. Obejmuje dwa aspekty funkcjonowania Centrum – jako pracodawcy oraz instytucji finansującej badania.

Tworzenie równych szans w ubieganiu się o środki NCN, przy równoczesnym priorytetowym traktowaniu kryterium doskonałości naukowej w procesie oceny wniosków o finansowanie, jest nadrzędną zasadą w działalności NCN od początku jego istnienia. W ofercie Centrum są konkursy skierowane do badaczek i badaczy na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku, stażu oraz ośrodka, w którym pracują. NCN przyciąga naukowców reprezentujących różne grupy społeczne oraz aktywnie wspiera równouprawnienie płci w polskich ośrodkach akademickich, a także bierze udział w międzynarodowych inicjatywach w tym zakresie.

Planowane w GEP działania w zakresie finansowania badań obejmą m.in. uwzględnienie aspektów równości płci w formularzu wniosków o finansowanie składanych do NCN, zwiększenie świadomości wagi zagadnień równościowych w powoływaniu zespołu ekspertów NCN, procesie przyznawania Nagrody NCN oraz w działaniach informacyjnych i promocyjnych NCN.

Wśród celów NCN jako pracodawcy zapisano m.in. uwzględnienie informacji na temat płci osób zatrudnionych w raportach z działalności NCN oraz zwiększenie równowagi płci w procesie rekrutacji nowych pracowniczek i pracowników do NCN.

Plan Równości Płci NCN obejmuje lata 2022-2025. Dokument został opracowany przez dziesięcioosobowy zespół pracowników i członków Rady NCN oraz zaakceptowany przez Radę NCN i dyrektora Centrum. Postęp w realizacji celów opisanych w planie będzie monitorowany przez Komisję ds. równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi NCN.

Plan równości Płci NCN (pdf)

Częścią GEP jest załącznik zawierający informacje o rozkładzie płci wnioskodawców i laureatów konkursów NCN, Zespołów Ekspertów oraz Rady NCN w latach 2010-2021.

Informacje dotyczące udziału kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych przez NCN będą publikowane co roku. Najnowsze zestawienie obejmuje lata 2011-2023.