Nagroda Narodowego Centrum Nauki została ustanowiona przez Radę NCN w 2013 roku jako wyróżnienie dla naukowców zatrudnionych w Polsce, którzy osiągnęli znaczące sukcesy naukowe w ramach badań podstawowych. Nagroda w wysokości 50 tysięcy złotych jest przyznawana corocznie przedstawicielom trzech grup dyscyplin: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu, oraz nauk ścisłych i technicznych.

Nagroda NCN od początku postrzegana jest w polskim środowisku naukowym jako najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla młodych badaczy, którzy realizują swoje badania podstawowe w polskich instytucjach naukowych.

Zmiana modelu prowadzenia badań naukowych, w tym zwiększona mobilność międzysektorowa, przerwy w pracy badawczej spowodowane sytuacją rodzinną lub zdrowotną, czy sytuacja ekonomiczna absolwentów, która niejednokrotnie powoduje odłożenie w czasie decyzji o dalszym rozwoju naukowym, spowodowały, że Rada NCN zdecydowała się zmienić dotychczasowe zasady przyznawania Nagrody NCN poprzez zmianę kryterium wieku kandydata do Nagrody NCN z metrykalnego na akademicki.

Obecnie kandydatami do Nagrody NCN mogą być naukowcy do 12 lat od roku uzyskania stopnia doktora i odznaczają się znaczącym osiągnięciem naukowym, udokumentowanym publikacjami afiliowanymi w polskiej instytucji naukowej. Wymagany okres po uzyskaniu stopnia doktora można wydłużyć o przerwy w karierze naukowej wynikające z niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki nad dziećmi i ich wychowania.

Nominacje kandydatów do Nagrody NCN mają charakter zamknięty. Rada NCN powierza to zadanie uczonym o wybitnym dorobku i osiągnięciach w pracy naukowej. W tym gremium znaleźli się dotychczasowi laureaci Nagrody NCN, dotychczasowi polscy członkowie Zespołów Ekspertów powołani do oceny wniosków w konkursach OPUS, SONATA, SONATA BIS i MAESTRO, kierownicy projektów badawczych finansowanych w konkursach MAESTRO i SONATA BIS, byli członkowie Rady NCN, a także inni wybitni naukowcy wskazani przez dyrektora i Radę NCN.

Decyzje o wyborze laureatów podejmuje Kapituła złożona z członków Rady i dyrektora NCN oraz przedstawicieli fundatorów Nagrody, w przypadku pozyskania finansowania Nagrody ze środków pochodzących spoza budżetu państwa.

Laureaci Nagrody NCN

Uroczystości wręczenia Nagrody NCN

Wykłady online laureatów Nagrody NCN z lat 2020-2023, wygłoszone w cyklu „Nauka w Centrum", organizowanym wspólnie przez NCN i Fundację Centrum Kopernika.

Kontakt