Zestawienie wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2021 wraz z panelami dziedzinowymi i dyscyplinami naukowymi lub artystycznymi

Przedstawiamy dwie propozycje spojrzenia na  aktywność grantową jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN), rozstrzygniętych w latach 2011-2021, w kontekście:

  1. obowiązujących w Centrum paneli dziedzinowych, w ramach których jednostki składały swoje propozycje badawcze,
  2. obowiązujących w Polsce dyscyplin naukowych lub artystycznych, reprezentowanych przez grupę paneli dziedzinowych Centrum.

Czytaj dalej


Udział kobiet i mężczyzn w projektach NCN  

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2023. 

Zestawienie


Rozkład płci wnioskodawców i laureatów konkursów NCN, Zespołów Ekspertów oraz Rady NCN

Statystyki prezentujące rozkład płci wśród wnioskodawców i laureatów konkursów NCN, a także członków Rady i Zespołów Ekspertów w latach 2010-2021 stanowi załącznik do Planu Równości Płci na lata 2022-2025.

Zobacz zestawienie


Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w nauce

Publikujemy wyniki sondażu dotyczącego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Został on przeprowadzony w dniach od 19 lipca do 30 września 2021 roku. Kwestionariusz przygotowano w dwóch wersjach – dla kobiet i mężczyzn. Wypełniło go niemal 6 tysięcy osób – ponad 3700 badaczek i blisko 2100 badaczy. W sondażu mogli wziąć udział naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN.

Raport „Funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w nauce. Wyniki sondażu”


Granty a decentralizacja nauki

Zestawienie uwzględniające liczbę i kwotę wniosków złożonych i zakwalifikowanych do finansowania w konkursach NCN w latach 2011-2021 oraz liczbę osób zatrudnionych na uczelniach w poszczególnych województwach.

Zobacz zestawienie


Finansowanie młodych naukowców w konkursach NCN

Opracowanie prezentuje zakres wsparcia młodych naukowców w konkursach NCN, w których mogą brać udział naukowcy na różnych etapach kariery oraz w konkursach dla młodych naukowców, a także w konkursach krajowych i międzynarodowych w latach 2011-2021.

Zobacz opracowanie


Podsumowanie wyników badania ankietowego laureatów konkursów NCN

Przedstawiamy wyniki badania ankietowego pn. Wyzwania, przed którymi stają naukowcy pracujący w Polsce, związane z występowaniem o środki europejskie do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wraz z możliwymi działaniami zwiększającymi ich szanse w tych konkursach. Badanie zostało zrealizowane między 5 a 19 listopada 2019 r. w ramach prowadzonych przez Centrum wewnętrznych działań ewaluacyjnych, a jego celem było poznanie barier utrudniających składanie wniosków o granty ERC oraz możliwych sposobów na ich przezwyciężenie. W badaniu wzięli udział kierownicy projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, których pomysł badawczy został zakwalifikowany do finansowania nie wcześniej niż od 17. edycji ogłaszanych konkursów. Na zaproszenie do udziału w badaniu odpowiedziało 3 383 naukowców.

Zobacz raport


Zestawienie wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2020 wraz z panelami dziedzinowymi i dyscyplinami naukowymi lub artystycznymi

Przedstawiamy dwie propozycje spojrzenia na  aktywność grantową jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN), rozstrzygniętych w latach 2011-2020, w kontekście:

  1. obowiązujących w Centrum paneli dziedzinowych, w ramach których jednostki składały swoje propozycje badawcze,
  2. obowiązujących w Polsce dyscyplin naukowych lub artystycznych, reprezentowanych przez grupę paneli dziedzinowych Centrum.

Czytaj dalej


Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2017

Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2017 wraz z kategoriami KEJN.

Zestawienie wraz z komentarzem


Badania opinii ekspertów wewnętrznych oceniających wnioski złożone w konkursach NCN

  1. OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7 (opracowanie z kwietnia 2015 r.)

  2. rozstrzygniętych w 2013 roku (opracowanie z sierpnia 2014 r.)


Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2016

Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN.

Zestawienie wraz z komentarzem


Wnioskodawcy w konkursach NCN w latach 2013-2015

Zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami KEJN.

Zestawienie wraz z komentarzem


Jak współpracuje się z NCN – wyniki badania ankietowego pracowników administracyjnych jednostek naukowych – luty 2014 r.

Badanie wśród przedstawicieli jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostkach naukowych za obsługę administracyjną i finansową projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCNprezentacja w postaci pliku PDF

Opis badań oraz komentarz NCN do prezentacji


Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r.

OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1 – prezentacja w postaci pliku PDF

Prezentacja wyników badania ankietowego została zaktualizowana w części dotyczącej pytania „Jak ocenia Pan/i następujące mechanizmy działania przyjęte w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2011 r.”