wt., 25/10/2011 - 15:37

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości i szereg pytań, dotyczących warunków formalnych, jakie powinien spełniać dokument potwierdzający zatrudnienie przyszłego kierownika projektu, po uzyskaniu przez niego promesy finansowania, uprzejmie informuję, że: kierownik projektu po uzyskaniu decyzji promesy finansowania projektu badawczego powinien przedstawić w Narodowym Centrum Nauki w okresie miesiąca od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji, potwierdzenie zatrudnienia go przez stosowny podmiot, uprawniony na podstawie art. 10 pkt. 1-8 oraz pkt. 10 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615, z późn. zm.), do otrzymania ze strony NCN środków pieniężnych na finansowanie projektów badawczych. Przez stosunek zatrudnienia NCN rozumie umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowę o dzieło.  Pozwoli to Narodowemu Centrum Nauki wydać decyzję o przyznaniu środków finansowych na rzecz owego podmiotu, a następnie po otrzymaniu z jego strony podpisanego również przez kierownika projektu badawczego projektu umowy, złożyć pod nim podpis przez Dyrektora  w imieniu NCN.

Jednakże Narodowe Centrum Nauki będzie również akceptowało, pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się jednego z ww. podmiotów do zatrudnienia kierownika projektu. Po otrzymaniu takiego dokumentu wydana zostanie decyzja o przyznaniu środków na finansowanie projektu i następnie w terminie 14 dni jednostka zobowiązana będzie dostarczyć do NCN podpisany projekt umowy wraz z dokumentem potwierdzającym już istniejący stosunek zatrudnienia, z podaniem informacji w jakiej formie prawnej i od jakiego terminu zatrudnienie będzie obowiązywać.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z powyższym przepisem termin początkowy zatrudnienia musi więc wyprzedzać termin zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Poniżej zamieszczony jest wzór oświadczenia, które wypełnione i podpisane przez stosowny podmiot a także doręczone Narodowemu Centrum Nauki w terminie miesięcznym od otrzymania promesy finansowania, pozwoli wydać decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego.

Oświadczenie kierownika jednostki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk