wt., 08/11/2011 - 15:57

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich. W konkursie może wziąć udział każdy, a autorzy najlepszych propozycji otrzymają nagrody pieniężne.

Konkurs jest otwarty do 22 listopada. Czekamy na propozycje nazw dla każdego z siedmiu typów konkursów na finansowanie badań podstawowych, które są regularnie ogłaszane przez NCN:

  1. konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  2. konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  3. konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  4. konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych;
  5. konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  6. konkurs na finansowanie stypendiów doktorskich;
  7. konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Nazwy konkursów powinny kojarzyć się z badaniami naukowymi. Nie mogą być tłumaczeniem lub przekształceniem nazwy programów już funkcjonujących w Polsce i na świecie, w ramach których finansowane są badania naukowe. Nazwy powinny być krótkie (co najwyżej dwa słowa), łatwe do zapamiętania, skojarzenia oraz wymówienia.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody w wysokości 800 złotych za najlepszą nazwę w każdej kategorii konkursowej. Dodatkowo, jeśli we wszystkich kategoriach nagroda za najlepszą pracę zostanie przyznana temu samemu uczestnikowi, Organizator wypłaci mu dodatkową nagrodę w wysokości 800 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 12 grudnia 2011 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu oraz sposobu zgłaszania propozycji:

Dodatkowych informacji o konkursie udziela: p. Magdalena Duer-Wójcik, tel. 12 341 9100.