pt., 18/11/2011 - 16:05

W związku z licznymi zapytaniami ze strony zainteresowanych uczestnictwem w konkursie na nazwy konkursów NCN, uprzejmie informujemy, że:

  1. Termin składania prac konkursowych to 22 listopada. Termin 22 listopada 2011 r. uważa się za zachowany, jeżeli:
    • przed jego upływem praca w wymaganej formie pisemnej została nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożona w polskim urzędzie konsularnym lub
    • praca w wymaganej formie pisemnej została złożona na dzienniku podawczym w siedzibie NCN najpóźniej w dniu 22 listopada o godzinie 16:00 (godzina zamknięcia biura NCN).
  2. Regulamin konkursu nie przewiduje żadnych ograniczeń co do liczby nazw, jakie może zgłosić jeden uczestnik. Jeden  uczestnik może zatem złożyć dowolną liczbę propozycji nazw dla dowolnej liczby kategorii. Wszystkie propozycje należy umieścić na jednej karcie zgłoszeniowej.
  3. Koperty zawierające formularz danych osobowych oraz kartę zgłoszeniową należy oznaczyć jedynie co do ich zawartości, a więc na jednej należy umieścić oznaczenie „formularz danych osobowych", na drugiej „karta zgłoszeniowa". Prosimy nie stosować innych oznaczeń.
  4. Dopuszczalne jest przygotowanie prac konkursowych w językach innym niż język polski.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wytypowania przez Komisję Konkursową nazwy w takim samym brzmieniu zgłoszonej niezależnie od siebie przez kilku uczestników, nagroda w danej kategorii zostanie rozdzielona po równo na tyle części, ilu uczestników zgłosiło propozycję w takim samym brzmieniu. Jeśli w tym przypadku jednym z nagrodzonych uczestników będzie zespół twórców (a więc dwóch lub więcej twórców, którzy zgłosili propozycje na jednej karcie zgłoszeniowej i wypełnili jeden formularz danych osobowych), przy podziale nagrody zostanie on uwzględniony jako jeden uczestnik.