pt., 25/11/2011 - 16:38

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wniosków, które nie otrzymały finansowania w ramach pierwszych czterech konkursów NCN ogłoszonych 15 marca 2011 r.:

  • konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.

Uzasadnienia są dostępne dla wnioskodawców po zalogowaniu na indywidualne konta w systemie OSF, w zakładce Uzasadnienie oceny.

System oceny wniosków NCN podzielony jest na etap pierwszy, oparty na opiniach członków zespołów ekspertów, oraz etap drugi, w który są zaangażowani recenzenci zewnętrzni. Uzasadnienia ocen są wynikiem obrad posiedzeń panelowych zespołów ekspertów, podczas których układane są listy rankingowe. Opinie recenzentów zewnętrznych stanowią dla ekspertów punkt wyjścia do dyskusji nad wnioskiem i źródło informacji o jego mocnych i słabych stronach, jednak nie są wiążące dla ostatecznego układu listy rankingowej, która kształtuje się w toku dyskusji.

Więcej informacji na temat uzasadnień oraz procesu oceny wniosków w artykule prof. Andrzeja Jajszczyka, Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, pt. Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki – orzech niełatwy do zgryzienia.