pt., 17/02/2012 - 12:50

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe, ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2011 roku.

Panel:

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna prof. dr hab. Kazimierz Maciej Słomczyński Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 2 401 375
2 Zdolności Manualne, Ręczność i Organizacja Języka w Mózgu: Związki Między Planowaniem Użycia Narzędzi, Gestów i Pojęć dr hab. Grzegorz Króliczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Społecznych 2 999 768
3 Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły dr hab. Aleksander Bursche Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny 1 086 000
4 Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Marek Kwiek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Nauk Społecznych 1 660 056
5 Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Nowak Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Społecznych 2 835 600
6 Logiki dla wnioskowań jakościowych dr Joanna Golińska-Pilarek Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii 1 013 320
7 Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny 2 136 343
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 "Projektowalne" nukleazy - badania strukturalne, programowanie specyficzności i próby wykorzystania w inżynierii genomowej prof. dr hab. Matthias Bochtler Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 2 500 000
2 Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznych prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Oleksyn Instytut Dendrologii PAN 2 740 210
3 Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguły kontroli tego procesu? prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Władysław Węgrzyn Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii 2 996 000
4 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Olgierd Narkiewicz Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 000 000
5 Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji procesów mobilizacji i "homingu" komórek macierzystych. prof. dr hab. Mariusz Zdzisław Ratajczak Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski 2 978 900
6 Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wiekiem w sporadycznym typie choroby Alzheimera prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Marceli Kuźnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2 989 800
7 Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin Kozłowski Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 498 638
8 Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji transkrypcji dr hab. Marta Miączyńska Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2 875 000
9 Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika. prof. dr hab. Janusz Limon Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 000 000
10 Mechanizm uszkadzania tkanki łącznej w hiperhomocysteinemii prof. dr hab. Hieronim Jakubowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 1 799 421
11 Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka dr Krzysztof Flawiusz Ginalski Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 3 000 000
12 Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego prof. dr hab. Jerzy Zygmunt Ostrowski Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 2 628 000
13 Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy okrzelowej - rola wirusów paragrypy prof. dr hab. Marek Leszek Kowalski Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii ,Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii 2 710 000
14 Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowotwory nadprodukujące recepory FGF. prof. dr hab. Jacek Józef Otlewski Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii 2 796 000
15 Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby prof. dr hab. Piotr Milkiewicz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski 1 895 800
16 Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych prof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 2 000 000
17 Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki prof. dr hab. Dorota Monika Kwiatkowska Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1 632 000
18 Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji prof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 560 830
19 Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fizjologii komórki. dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii 2 990 000
20 Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Stanisław Cierniewski Instytut Biologii Medycznej PAN 2 460 500
21 Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych. dr hab. Joanna Cichy Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 2 655 900
22 Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udział steroidów jajnikowych, prostaglandyn i kwasu lizofosfatydowego oraz ich receptorów w patogenezie prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 2 926 000
23 DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA. prof. dr hab. Aldona Magdalena Dembińska-Kieć Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Lekarski 2 824 000
Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN 3 000 000
2 Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałów prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogdan Marciniec Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2 400 000
3 Grawitacja kwantowa niezależna od tła prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski Uniwersytet Warszawski 1 794 000
4 Nano-lepkość zależna od skali długości w miękkiej materii i żywych komórkach prof. dr hab. Robert Hołyst Instytut Chemii Fizycznej PAN 2 930 000
5 Ogniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 960 700
6 Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak Instytut Chemii Organicznej PAN 2 963 000
7 Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej prof. dr hab. David Blaschke Uniwersytet Wrocławski 1 949 000
8 Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznych prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Toboła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 086 800
9 Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczących prof. dr hab. Zbigniew Kisiel Instytut Fizyki PAN 1 272 700
10 Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Uniwersytet Wrocławski 1 363 420
11 Oligo-atomowe supercieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych prof. dr hab. Józef Emanuel Korecki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 782 400
12 Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Andrzej Grad Uniwersytet Warszawski 2 364 500
13 Kwantowe korelacje: struktura, detekcja i zastosowania prof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański 1 408 100
14 Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznych prof. dr hab. inż. Marek Kubale Politechnika Gdańska 1 250 000
15 Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Skowroński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 850 000
16 Manipulacja pojedynczym spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych dr hab. Piotr Jan Kossacki Uniwersytet Warszawski 2 920 000
17 Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowania prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Politechnika Wrocławska 2 897 600
18 Interpretacja i modelowanie własności pulsarów w szerokim zakresie częstotliwości. dr hab. Jarosław Dyks Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika 1 300 000
19 Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska Politechnika Warszawska 2 069 300
20 Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury prof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy Pielichowski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 648 000
21 Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych prof. dr hab. Marek Marcin Kuś Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 2 363 400
22 Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion prof. dr hab. inż. Janina Maria Molenda Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 950 000
23 Zastosowanie grup warkoczowych w fizyce i informatyce (dla 2D układów hallowskich - wyjaśnienie struktury złożonych fermionów i geometria informacji) prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak Politechnika Wrocławska 1 250 000
24 Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowania prof. dr hab. Jacek Waluk Instytut Chemii Fizycznej PAN 2 878 400
25 Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych prof. dr hab. Maciej Andrzej Nowak Uniwersytet Jagielloński 1 939 800
26 Materiały plazmoniczne nowej generacji dr hab. Dorota Anna Pawlak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 2 930 000
27 Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów. prof. dr hab. inż. Marek Danielewski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 080 000
28 Efekty izotopowe wiązania do enzymu jako nowe, unikalne narzędzie badania oddziaływań receptor - ligand prof. dr hab. inż. Piotr Paneth Politechnika Łódzka 2 968 280
29 Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki Uniwersytet w Białymstoku 1 000 000

Jednocześnie informujemy, że uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione w systemie OSF w ciągu najbliższych kilku dni.


Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania.

Panel Złożone wnioski Wnioski w II etapie Wnioski finansowane
liczba kwota (zł) liczba kwota (zł) liczba kwota (zł)
HS 73 126 766 998 14 30 864 133 7 14 132 462
NZ 171 351 464 055 44 112 416 794 23 60 456 999
ST 244 503 339 199 67 152 501 828 29 62 569 400
Suma 488 981 570 252 125 295 782 755 59 137 158 861