wt., 24/04/2012 - 14:25

Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcom, czyli podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Jeśli np. jednostka naukowa lub instytut badawczy prowadzi działalność gospodarczą, to wówczas środki finansowe uzyskane od Narodowego Centrum Nauki mogą stanowić pomoc publiczną dla tego podmiotu. Projekty, w których występuje pomoc publiczna są poddawane standardowej ocenie, a wnioskodawcy mogą uzyskać 100% wnioskowanego finansowania. Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną musi jedynie złożyć dodatkowe załączniki i wypełnić wniosek według schematu określonego w załącznikach nr 2a do uchwał Rady NCN określających warunki przeprowadzenia poszczególnych konkursów.

W celu poprawnego wypełnienia wniosku, każdy wnioskodawca musi jasno określić czy finansowanie, o które się ubiega, będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. Chcąc ułatwić Państwu tę weryfikację, wprowadziliśmy w elektronicznym formularzu wniosku w systemie OSF sekcję pt. Kwestionariusz występowania pomocy publicznej (dalej: Kwestionariusz). Na podstawie udzielonych odpowiedzi wskazujących czy w projekcie występuje pomoc publiczna, system pokieruje Państwa do właściwego formularza wniosku. Przed wypełnieniem Kwestionariusza mogą Państwo uzupełnić wszystkie zakładki wniosku (z wyjątkiem harmonogramu i kosztorysu), więc uzupełnienie Kwestionariusza nie powinno zakłócić Państwa pracy nad przygotowaniem wniosku.

Określenie czy wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną jest konieczne w celu realizacji projektów zgodnie z prawem. Uzyskanie finansowania, które stanowi pomoc publiczną, bez dochowania wszystkich wymogów (m.in. złożenia odpowiednich załączników) może bowiem skutkować koniecznością zwrotu uzyskanych środków finansowych wraz z odsetkami, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Chcąc ustrzec Państwa przed tego typu konsekwencjami, wprowadziliśmy ścieżkę weryfikacji występowania w projekcie pomocy publicznej.

W jaki sposób należy wypełnić Kwestionariusz w systemie OSF?

Kwestionariusz jest nową sekcją wniosku znajdującą się w części Wnioskodawca (w przypadku podmiotów złożonych, np. konsorcjów naukowych, również w części Partnerzy).

  1. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać opcję „wzór oświadczenia” i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej. Na tym etapie zalecamy skonsultować się z odpowiednimi pracownikami działów administracyjno-finansowych jednostek, w których będą realizowane projekty.
  2. W celu uzupełnienia Kwestionariusza należy wybrać opcję „edytuj oświadczenie” i odpowiedzieć (TAK/NIE) na wygenerowane przez system pytania. W zależności od udzielanych odpowiedzi, wnioskodawca będzie musiał odpowiedzieć na jedno, dwa lub trzy pytania.
  3. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać opcję „drukuj oświadczenie”. Na ekranie otworzy się wygenerowane przez system Oświadczenie o pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu do osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu (np. rektora, prorektora).
  4. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku (jest to obligatoryjny załącznik do wniosku).

Jeśli podmiot będzie wnioskował o pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną, w której omówiony został sposób wypełnienia dodatkowych pól wniosku i załączników. W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie nie będzie stanowić dla podmiotu pomocy publicznej wniosek należy sporządzić według standardowych zasad.

Wzór oświadczenia z kwestionariuszem występowania pomocy publicznej (Prosimy nie wypełniać wzoru oświadczenia. Oświadczenie z kwestionariuszem jest generowane automatycznie przez system OSF na podstawie odpowiedzi udzielonych przez wnioskodawcę  w elektronicznym formularzu wniosku. Wygenerowane przez system oświadczenie należy wydrukować, podpisać i obowiązkowo dołączyć do papierowej wersji wniosku).

Kontakt ws. pomocy publicznej:

Barbara Kania-Dec, Starszy specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, tel. (12)3419032


PRZEJDŹ DO SEKCJI: POMOC PUBLICZNA