wt., 19/02/2013 - 13:30

W dniach 13-14 lutego 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Podczas obrad ustanowiono Nagrodę Narodowego Centrum Nauki dla młodych uczonych, zwiększono środki przeznaczone na finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 4, SONATA 4, PRELUDIUM 4 i SONATA BIS 2. Rada wprowadziła istotne zmiany w warunkach konkursu SONATA oraz zdecydowała o ogłaszaniu tego konkursu dwa razy w roku. Dyskutowano również nad uproszczeniem formularzy wniosków oraz rezygnacji z części zaświadczeń na rzecz oświadczeń wnioskodawcy.

Rada w uzgodnieniu z dyrektorem NCN ustanowiła Nagrodę Narodowego Centrum Nauki. Nagroda będzie przyznawana młodym uczonym za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem badań finansowanych ze środków pochodzących z konkursów. Nagroda będzie przyznawana w trzech grupach: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne.

Rada dokonała zwiększenia środków przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r. o:

  • 32 mln zł w konkursie OPUS 4 (ze 180 na 212 mln zł),
  • 6 mln zł w konkursie PRELUDIUM 4 (z 30 na 36 mln zł),
  • 13 mln zł w konkursie SONATA 4 (z 30 na 43 mln zł),
  • 4 mln zł w konkursie SONATA BIS 2 (z 50 na 54 mln zł).

Wraz ze zwiększeniem budżetu na projekty członkowie Rady dokonali podziału środków między poszczególne panele dyscyplin.

W kolejnej części posiedzenia Rada przyjęła podział środków przeznaczonych na finansowanie projektów w konkursach, które zostaną ogłoszone 15 marca br., w wysokości 240 mln zł, z przeznaczeniem na konkurs OPUS 5 – 180 mln zł; konkurs PRELUDIUM 5 – 30 mln zł, konkurs SONATA 5 – 30 mln zł. Opracowano również wytyczne dotyczące tych konkursów.

Na podstawie doświadczeń z poprzednich konkursów typu SONATA Rada zdecydowała o wprowadzeniu zmian do warunków przeprowadzania tego konkursu. Zgodnie z postanowieniami Rady okres realizacji projektu został skrócony i wynosi od 12 do 36 miesięcy. Ponadto, zlikwidowane zostało ograniczenie budżetu w projektach. Jednocześnie wprowadzono nowe regulacje dotyczące zakupu aparatury. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych i w grupie Nauk o Życiu oraz 150 tys. zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. W związku z wprowadzonymi zmianami Rada przyjęła nowy harmonogram konkursów na rok 2013, zgodnie z którym konkurs SONATA zostanie ogłoszony dwa razy w roku: 15 marca i 15 września.   

Na podstawie podjętych na poprzednim posiedzeniu Rady NCN ustaleń we wszystkich konkursach zniesiono obowiązek dostarczania wraz z wnioskiem dodatkowych zgód właściwej komisji etycznej lub bioetycznej na rzecz zawartych we wniosku odpowiednich oświadczeń kierownika projektu i osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Ponadto, członkowie Rady zaakceptowali propozycje zmian, zmierzające do uproszczenia formy wniosków, ograniczenia zakresu wymaganych danych oraz ujednolicenia wersji językowych formularzy.

Rada podjęła również decyzję, że bez względu na panele dyscyplin wnioskodawca musi przygotować skrócony opis projektu badawczego w języku polskim, a szczegółowy opis w języku angielskim. Zlikwidowano tym samym różnice, jakie występowały między panelami HS2 i HS3 a pozostałymi panelami.

W dalszej części posiedzenia Rada przyjęła nowe „Zasady tworzenia i działania Korpusu Ekspertów” oraz nowy „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”.

Rada poparła zaangażowanie NCN w kolejny program międzynarodowy – Chist-Era, określając wysokość finansowego udziału Centrum na poziomie 500 tys. euro.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali raporty końcowe z realizacji projektów badawczych promotorskich, własnych, habilitacyjnych oraz międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w grupie Nauk o Życiu oraz w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz raporty roczne międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych z konkursów przekazanych do NCN przez MNiSW.