wt., 19/03/2013 - 13:12

W dniach 13-14 marca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Zasadnicza część posiedzenia poświęcona została dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2012 wraz z ewaluacją realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki, rocznym sprawozdaniem finansowym za 2012 rok oraz planem działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2013.

W czasie debaty przekazane zostały informacje, iż w 2012 r. NCN ogłosiło 15 konkursów na finansowanie projektów badawczych, o ponad połowę więcej konkursów w porównaniu z rokiem 2011, w tym 4 konkursy międzynarodowe. W ramach konkursów zostały złożone 12 093 wnioski, 2 488 wniosków zostało zakwalifikowanych do finansowania, a zawarto 1 426 umów z wnioskodawcami. W proces oceny wniosków zaangażowanych było 1 348 ekspertów zagranicznych. Nastąpił więc wyraźny wzrost liczby oraz udziału procentowego recenzji zagranicznych w stosunku do pierwszych konkursów NCN z 2011 roku (z 7% w 2011 r. do 14% w 2012 r.). W trakcie dyskusji zwrócono jednocześnie uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, które usprawnią i przyspieszą proces przekazywania środków do jednostek w celu finansowania projektów. W wyniku dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe oraz zatwierdziła sprawozdanie z realizacji zadań NCN w 2012 r. i plan działalności NCN na 2013 r. Rada dokonała również merytorycznej oceny wykonania zadań przez dyrektora NCN, zastępcę dyrektora oraz koordynatorów dyscyplin, wskazując na ich duże zaangażowanie w wypełnianie misji Centrum.

W czasie posiedzenia przedstawione zostały wstępne założenia wspólnego konkursu NCN i NCBiR, wzorowanego na konkursie „Proof of Concept”, ogłaszanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Idea tego konkursu polegać będzie na stworzeniu pomostu między uzyskanymi wynikami badań podstawowych a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Celem tego pilotażowego konkursu będzie również uzupełnienie istniejącej luki związanej z finansowaniem projektów zawierających wyraźne pierwiastki zarówno badań podstawowych, jak i stosowanych.

W oparciu o przedstawioną przez koordynatorów dyscyplin propozycję uregulowania kwestii kosztów w projektach Rada przeprowadziła wstępną dyskusję dotyczącą podziału kosztów na kwalifikowalne i niekwalifikowalne, ich definicji oraz wewnętrznych kategoryzacji. Uszczegółowienie rozwiązań dotyczących kosztów, w tym wprowadzenie ich systematyki powinno ułatwić wnioskodawcom przygotowywanie kosztorysów i wyeliminować pojawiające się w związku z tym błędy.

Rada przeprowadziła również kierunkową dyskusję dotyczącą powołania składów Zespołów Ekspertów, odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych 15 listopada i 15 grudnia 2012 r. 

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali raporty końcowe z realizacji projektów badawczych promotorskich, własnych, habilitacyjnych oraz międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w grupie Nauk o Życiu oraz w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych z konkursów przekazanych do NCN przez MNiSW.