śr., 15/05/2013 - 09:12

W dniu 8 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo zorganizowane w Katowicach w ramach „Dni Narodowego Centrum Nauki”.W posiedzeniu Rady udział wzięli zaproszeni goście m.in: władze wojewódzkie i miejskie, członkowie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz przedstawiciele polskich instytucji naukowych. 

Kluczowym punktem obrad była dyskusja na temat strategii rozwoju badań podstawowych w świetle programu Horyzont 2020 w aspekcie krajowym i regionalnym. W dyskusji udział wzięli zaproszeni goście, w tym: prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący KRASP i RKRUA, Zygmunt Łukaszczyk, Wojewoda Śląski, Mariusz Kleszczewski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz członkowie Rady NCN i dyrektor NCN. Przypomniano, że w nowym okresie finansowania 2014-2020, fundusze europejskie na badania i innowacje będą koncentrowały się wokół trzech kluczowych priorytetów: doskonałość w nauce, wiodąca pozycja w przemyśle, wyzwania społeczne. Dlatego też strategie działania obejmować powinny m.in.: integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą, w tym wsparcie międzynarodowych agend badawczych, interdyscyplinarnych projektów badawczych integrujących jednostki naukowe, a także krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zgodnie stwierdzono, że realizacja powyższych założeń powinna prowadzić do zwiększenia wysokości nakładów finansowych przeznaczonych na badania podstawowe.

W dalszej części posiedzenia Rada ustaliła podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach, dla których termin składania wniosków upłynął 15 marca 2013 r. W wyniku analizy wniosków oraz dyskusji przeprowadzonych w ramach komisji Rady, zwiększono z 30 do 50 mln zł nakłady finansowe w konkursie SYMFONIA 1. Dodatkowo, zdecydowano się zwiększyć o 20 mln zł nakłady finansowe w konkursie HARMONIA 4 i przeznaczyć na realizację projektów badawczych kwotę 60 mln zł, z czego: w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 11 mln zł, w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych – 30 mln zł, w dziale Nauk
o Życiu – 19 mln zł. W konkursie MEASTRO 4 środki finansowe w wysokości 70 mln zł podzielono pomiędzy grupy dyscyplin w następujący sposób: 14 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, 31, 5 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych oraz 24,5 mln zł dla Nauk o Życiu.

Podczas posiedzenia Rada podsumowała przebieg konkursów OPUS 4, SONATA BIS 2, SONATA 4 i PRELUDIUM 4. Odniesiono się do uwag koordynatorów dyscyplin i członków Zespołów Ekspertów dotyczących poziomu naukowego składanych wniosków, warunków ww. konkursów oraz kryteriów oceny wniosków. Wskazano na konieczność podjęcia szerszej dyskusji dotyczącej m.in. sposobu podziału środków finansowych w kolejnych edycjach tych konkursów.

W dalszej części obrad członkowie Rady NCN wstępnie omówili warunki konkursów HARMONIA 5, MAESTRO 5 i SONATA BIS 3, planowanych do ogłoszenia w dniu 15 czerwca 2013 r.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Nauk Ścisłych i Technicznych, Nauk o Życiu oraz raportów rocznych i końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.