wt., 16/07/2013 - 13:48

W dniach 10-11 lipca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas którego dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, ogłoszonych w dniu 15 marca 2013 r. oraz ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych dla ww. konkursów. Rada zwiększyła wysokość środków na projekty zgłaszane w tych konkursach o 100 mln zł do łącznej kwoty 340 mln zł, w tym:  

  • na konkurs OPUS 5 przeznaczono 247 mln, z czego: dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 44,6 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 100,2 mln zł, dla Nauk o Życiu – 102,2 mln zł;
  • na konkurs SONATA 5 przeznaczono 54 mln zł, z czego: dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 11 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 23,5 mln zł oraz dla Nauk o Życiu – 19,5 mln zł;
  • na konkurs PRELUDIUM 5 przeznaczono 39 mln zł, z czego: dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce – 9 mln zł, dla Nauk Ścisłych i Technicznych – 15 mln zł oraz dla Nauk o Życiu – 15 mln zł.  

Kolejnym punktem obrad była wstępna dyskusja na temat warunków i procedury oceny wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, planowanych do ogłoszenia w dniu 15 września 2013 r. Członkowie Rady w trakcie debaty odnieśli się do uwag i sugestii zgłaszanych przez członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski złożone w poprzedniej edycji tych konkursów. Zwrócono uwagę m.in. na konieczność wprowadzenia zmian w systemie oceny eksperta i recenzenta zewnętrznego. Zaprezentowany został również projekt regulacji kwestii kosztów w projektach badawczych, uwzględniający zastrzeżenia i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji z jednostkami naukowymi.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiony został projekt regulaminu wspólnego konkursu NCN i NCBiR, wzorowanego na konkursie Proof of Concept, ogłaszanym przez European Research Council. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami realizacja zgłoszonych do konkursu projektów będzie miała charakter dwuetapowy. Pierwszy etap obejmować będzie m.in. realizację studium wykonalności badań oraz przeprowadzenie analiz rynkowych. Etap drugi, którego finansowanie uzależnione będzie od pozytywnej oceny pierwszej części projektu, koncentrował się będzie na badaniach przemysłowych i rozwojowych. Konkurs planowany jest do ogłoszenia pod koniec 2013 r.

Członkowie Rady z uznaniem odnieśli się do przyjętego przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu zmian w ustawie Prawo zamówieniach publicznych, który przewiduje podniesienie progów, od których obowiązuje stosowanie Ustawy prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi z zakresu badań naukowych: do kwoty 200 tys. euro w przypadku uczelni oraz do 130 tys. euro dla instytutów naukowych.

W kolejnym punkcie obrad Rada odniosła się do projektu Ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Zwrócono uwagę, że część postulatów zgłoszonych przez NCN w 2012 r., które są istotne zarówno dla Centrum, jak i wnioskodawców ubiegających się o finansowanie, nie zostało w nim uwzględnionych. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada poparła stanowisko w sprawie ponownego skierowania do MNiSW postulatów, uzupełnionych o dodatkowe uwagi wynikłe z analizy projektu zmian w ww. ustawie.

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych i końcowych projektów pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.