czw., 21/11/2013 - 12:39

W dniach 14-15 listopada 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Rada dokonała podziału środków finansowych na grupy nauk w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 14 czerwca br. Prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN, przedstawił informację kwartalną dotyczącą realizacji zadań NCN w okresie od 1 lipca do 30 września br. W omawianym okresie do finansowania zakwalifikowano łącznie 249 wniosków, złożonych w konkursach HARMONIA 4, MAESTRO 4, FUGA 2, ETIUDA 1 i SYMFONIA 1.

Dalsza część posiedzenia została poświęcona dyskusji nad warunkami konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 16 grudnia br.: FUGA 3, ETIUDA 2 i SYMFONIA 2. Rada wprowadziła m.in. zmiany do arkusza oceny wniosków w konkursie FUGA, wskazując, że brak doświadczenia w realizacji projektów badawczych w dorobku wnioskodawcy nie będzie dyskwalifikował z konkursu. Ponadto postanowiono, że laureaci konkursu ETIUDA nie będą mogli ponownie aplikować o finansowanie w tym typie konkursu.

Przeprowadzono dyskusję w sprawie zaangażowania Centrum w organizację konkursów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, w grupie Nauk o Życiu. Rada przedyskutowała warunki kolejnych konkursów ogłoszonych we współpracy z konsorcjami JPND oraz Infect-ERA, przeznaczając na ten ostatni konkurs 500 tys. euro.

Drugi dzień posiedzenia poświęcony był w całości współpracy NCN z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Okazją do wspólnego posiedzenia Rad obu agencji było podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przedsięwzięcia NCN i NCBR, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzisiejsze wydarzenie jest przejawem wzajemnego zaufania tych dwóch, tak istotnych dla polskiej nauki instytucji - powiedziała podczas uroczystości podpisania porozumienia minister nauki prof. Barbara Kudrycka. – To także świadectwo ich starań mających na celu zdobycie przez polską naukę należnego jej, znaczącego miejsca w świecie – podkreśliła.

Po zasadniczej części poświęconej wspólnemu konkursowi i możliwościom dalszej współpracy, członkowie Rady NCN i Rady NCBR z udziałem minister prof. Barbary Kudryckiej przeprowadzili dyskusję w sprawie funkcjonującego w kraju systemu finansowania badań oraz możliwości wykorzystania w tym celu środków pochodzących z funduszy europejskich. Zwrócono uwagę, że ideą na przyszłość dla obu instytucji powinna być wspólna działalność mająca na celu zwiększenie aktywności polskich naukowców, wsparcie ich działań mających na celu pozyskiwanie środków na badania nie tylko z krajowych, ale również z międzynarodowych agencji finansujących projekty badawcze, w tym funduszy strukturalnych. W związku z tym pojawiła się sugestia wypracowania instrumentów, które zachęciłyby polskich naukowców do aplikowania m.in. o środki z funduszy europejskich.