wt., 18/03/2014 - 11:40

W dniach 12-13 marca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część spotkania została poświęcona dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2013 wraz z ewaluacją realizowanych zadań, rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 r. oraz planem działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2014. Dokonano również oceny merytorycznej pracy Dyrektora Centrum, a także p.o. zastępcy Dyrektora oraz Koordynatorów Dyscyplin NCN.

Kolejnym punktem obrad było określenie warunków konkursów planowanych do ogłoszenia w dniu 17 marca 2014 r.:

  • OPUS 7 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Rada NCN na finansowanie tego typu projektów przeznaczyła kwotę 180 mln zł;
  • PRELUDIUM 7 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. W tym konkursie Rada przeznaczyła dla naukowców kwotę 30 mln zł;
  • SONATA 7 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Na finansowanie tego typu projektów ustalono kwotę 30 mln zł.

Na podstawie ustaleń podjętych podczas poprzednich posiedzeń Rady dotyczących warunków wyżej wymienionych konkursów podjęto decyzję o rezygnacji w konkursie PRELUDIUM z oświadczenia opiekuna naukowego oraz doprecyzowano, że w konkursie nie dopuszcza się przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców. Natomiast we wniosku obowiązującym w konkursie SONATA zrezygnowano z oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie zaangażowania w realizację tego projektu. Ponadto, wprowadzono zmiany w treści „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych badaczy członkowie Rady NCN zmniejszyli z 40% do 20% obowiązującą w konkursie PRELUDIUM wagę dorobku naukowego wykonawców projektu na rzecz zwiększenia do 80% oceny merytorycznej projektu w ramach ogólnej oceny wniosku.

W dalszej części obrad przeprowadzono kierunkową dyskusję dotyczącą warunków oraz procedury oceny wniosków w konkursach MAESTRO, HARMONIA oraz SONATA BIS, planowanych do ogłoszenia w dniu 16 czerwca 2014 r. Skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących dorobku naukowego kierownika projektu.

Ponadto omówiono kwestię finansowego zaangażowania Centrum w konkursy organizowane w ramach międzynarodowych konsorcjów, przeznaczając kwotę 755 tys. euro na realizację projektów badawczych w ramach konsorcjum HERA JRP oraz kwotę 500 tys. euro na realizację projektów w ramach programu BiodivERsA.

Ponadto członkowie Rady przedyskutowali propozycje działań możliwych do podjęcia przez Centrum na rzecz aktywizacji pracowników naukowych do starania się o środki finansowe na badania
w ramach programu Horyzont 2020. Wskazano przykładowe mechanizmy zachęcające do udziału w konkursach organizowanych przez European Research Council, zwracając jednocześnie uwagę, iż sukces w pozyskaniu środków na realizację projektu z ERC zależy w znacznej mierze od wartości proponowanych badań oraz dorobku naukowego zespołu, a szczególnie jakości przedstawianych publikacji.  

Na zakończenie obrad członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych z realizacji projektów, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.