śr., 07/05/2014 - 13:29

W konkursach ogłaszanych przez NCN, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., nie będzie udzielana pomoc publiczna. Możliwość ponownego udzielania pomocy publicznej jest uzależniona od wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN wydanego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.)”.

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 34 z późn. zm.) pomoc publiczna na realizację projektu badawczego jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3 z późn. zm.).

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r., a okres dostosowawczy określony w art. 44 ust. 3 wynosi 6 miesięcy. Tym samym, pomoc publiczna udzielana przez NCN na zasadach określonych w rozporządzeniu może być udzielana do dnia 31 grudnia 2014 r. W związku z tym, w kolejnych konkursach ogłaszanych przez NCN, których rozstrzygnięcie jest przewidziane po dniu 31 grudnia 2014 r., pomoc publiczna nie będzie udzielana.