wt., 10/06/2014 - 09:00

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę rankingową wniosków wstępnych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu TANGO, organizowanego przez NCN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs TANGO 1 to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które ma na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Realizacja projektu finansowanego w ramach konkursu TANGO przebiega w dwóch fazach: koncepcyjnej i badawczo-rozwojowej. Konkurs ma pomóc w stworzeniu pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej.

Wnioski wstępne złożone w pierwszym etapie konkursu TANGO oceniane są przez Zespół Ekspertów w NCN, w drugim etapie wnioski pełne ocenia Zespół Ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych planowane jest w terminie 60 dni od publikacji listy rankingowej wniosków wstępnych. Data rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszona w osobnym komunikacie na stronie NCBR.


Lista rankingowa

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu
1 Opracowanie, optymalizacja i integracja jednoczęstotliwościowego lasera sygnałowego pracującego na długości fali 1064 nm ze wzmacniaczem światłowodowym średniej mocy. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek Abramski Politechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
2 Prosty system telewizji swobodnego punktu widzenia prof. dr hab. inż. Marek Domański Politechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
3 Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznie prof. dr hab. inż. Jarosław Krzysztof Polański Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
4 Innowacyjna wylęgarnia - wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych prof. dr hab. Andrzej Ciereszko Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
5 Platforma zdalnego eksperymentu przez internet do analizy propagacji fal sprężystych i detekcji uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem laserowych technik pomiarowych prof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy Staszewski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
6 Azotkowe diody laserowe z okładkami plazmonicznymi GaN:Ge. prof. dr hab. Piotr Perlin Instytut Wysokich Ciśnień PAN
7 Nanostrukuryzowane elementy mikrooptyczne wytwarzane metodami optyki włóknistej dr hab. Ryszard Robert Buczyński Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
8 Zastosowanie cieczy nienewtonowskich w układach absorbujących energię prof. dr hab. inż. Marcin Kazimierz Leonowicz Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej
9 Suplementacja żywności transtoryną, składnikiem diety śródziemnomorskiej o prozdrowotnym działaniu. prof. dr hab. Waldemar Andrzej Turski Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
10 Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne dr hab. Roman Sławomir Cieślak Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Psychologii
11 System Informacyjny dla Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa południowego Bałtyku dr hab. Lidia Anita Dzierzbicka-Głowacka Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
12 Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych. dr inż. Lucjan Kozielski Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
13 Izotopowa autentykacja surowców i produktów farmaceutycznych prof. dr hab. inż. Piotr Paneth Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
14 Zastosowanie efektów elektrooptycznych w strukturach wysokokątowych antyferroelektrycznych ciekłych kryształów (OAFLC) do wizualizacji procesu absorbcji promieniowania jonizującego przez kompozyty polimerowo - nanokrystaliczne i ich zastosowanie w urządzeniach komercyjnych" dr hab. inż. Wiktor Artur Piecek Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
15 Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych dr hab. Tomasz Niedzielski Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
16 Wpływ modyfikacji chemicznej nanostruktur węglowych na właściwości elektromagnetyczne materiałów kompozytowych i hybrydowych dr inż. Sławomir Boncel Politechnika Śląska; Wydział Chemiczny
17 Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych prof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau Uniwersytet Jagielloński; Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
18 Pasty i atramenty przewodzące dla elektroniki drukowanej oparte na nanoformach węgla stosowane w przemysłowych technikach druku prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
19 Zastosowanie nowoczesnych metod przetwarzania sygnału ultradźwiękowego dla opracowania nowej generacji aparatury monitorującej stan płodu dr hab. inż. Janusz Jeżewski Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
20 Nauka na pograniczu Sztuki - synteza nowych nanomateriałów na potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków. dr hab. Konrad Szaciłowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
21 Koncepcja uwzględnienia mikrozanieczyszczeń w modelowaniu i symulacji pracy ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków dr hab. inż. Ewa Małgorzata Liwarska-Bizukojć Politechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
22 Urządzenie elektrohydrodynamiczne do oczyszczania powietrza dr hab. Marek Kocik Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
23 Polimery poliynowe domieszkowane solami metali ziem rzadkich jako prekursory nowych materiałów - badanie potencjału gospodarczego uzyskanych wyników oraz dopracowanie metody celem komercjalizacji. dr hab. Sławomir Robert Szafert Uniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
24 System oceny nadzoru właścicielskiego w spółkach giełdowych dr hab. Oskar Kowalewski Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
25 Opracowanie technologii wytwarzania biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślin dr hab. inż. Małgorzata Jadwiga Kacprzak Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
26 Rozwój technologii Skaningowej Mikrosondy Termoelektrycznej do zaawansowanych badań właściwości termoelektrycznych materiałów dla energetyki dr hab. inż. Krzysztof Tomasz Wojciechowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
27 Uniwersalny, wielokanałowy system sterowania i akwizycji danych prof. dr hab. Andrzej Janusz Królak Narodowe Centrum Badań Jądrowych
28 Układ do pomiaru ładunku elektrycznego dr hab. Zbigniew Józef Sosin Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
29 Ocena przydatności i zastosowanie probiotyków środowiskowych w mikrobiologicznej bioremediacji zanieczyszczonych i silnie zeutrofizowanych płytkich zbiorników wodnych: opracowanie biotechnologii "know-how" prof. dr hab. Ryszard Jan Chróst Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
30 Poliuretanowe lakiery proszkowe o niskiej swobodnej energii powierzchniowej dr Barbara Pilch-Pitera Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
31 Nowa komorowa protezka strzemiączka. dr inż. Monika Kwacz Politechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
32 Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Michalski Instytut Mechaniki Precyzyjnej
33 Nietoksyczne pigmenty fosforanowe do farb antykorozyjnych prof. dr hab. inż. Barbara Urszula Grzmil Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
34 Nowoczesne, wielofunkcyjne, samorozwarstwiające się organiczne systemy powłokowe. dr inż. Ewa Langer Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
35 Podwyższenie sprawności obiegu Clausiusa Rankina poprzez zastosowanie wymienników ciepła nowej generacji połączonych w sieci prof. dr hab. inż. Dariusz Przemysław Mikielewicz Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
36 Zastosowanie sieci neuronowych do predykcji nośności żelbetowych pali prefabrykowanych i sterowania procesem ich pogrążania prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Zenon Waszczyszyn Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
37 Guanidyna jako efektywny inhibitor korozji stali zbrojeniowej dr hab. inż. Andrzej Garbacz Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
38 Zastosowania obliczeniowej mechaniki kontaktowej w przemyśle motoryzacyjnym prof. dr hab. Stanisław Henryk Migórski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Matematyki i Informatyki
39 Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowej dr Beata Wodecka-Duś Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
40 Sensor aktywności MMP-9 w badaniach in vivo dr Jakub Mateusz Włodarczyk Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
41 Komercjalizacja wyników projektu pt.: Tomografia GNSS jako istotne źródło danych meteorologicznych. dr inż. Witold Rohm Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
42 Niezasilane detektory HOT z HgCdTe o wysokiej szybkości odpowiedzi dr inż. Paweł Madejczyk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
43 Komputerowy program opanowywania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieży dr hab. Aneta Rita Borkowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Pedagogiki i Psychologii
44 Technologia projektowania i wytwarzania metalowych podbudów pod korony dentystyczne przez selektywne przetapianie laserem proszku stopu Ti13Zr13Nb prof. dr hab. inż. Andrzej Stefan Zieliński Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
45 EKOPRO: Badania i rozwój kognitywnego, ekologicznego systemu rozdrabniania ziarnistych materiałów prof. dr hab. inż. Józef Benedykt Flizikowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Inżynierii Mechanicznej
46 Rozbudowa i wdrożenie sterowników dla zrobotyzowanych statków powietrznych i satelitów dr inż. Karol Seweryn Centrum Badań Kosmicznych PAN
47 Wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza inspirowana badaniami podstawowymi z dziedziny rozwoju poznawczego dr Andrzej Tarłowski Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
48 Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS dr Jolanta Kumirska Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
49 Wdrożenie innowacyjnej technologii Eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwie prof. dr hab. inż. Piotr Jacek Beer Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Technologii Drewna
50 Implementacja technik membranowych w procesie wytwarzania butanolu metodą fermentacyjną dr hab. inż. Wojciech Maciej Kujawski Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii
51 Opracowanie efektywnych biofiltrów metanu zawierających naturalne konsorcja metanotroficzne. prof. dr hab. Zofia Stępniewska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
52 Sekwencjonowanie wybranych szczepów drożdży Yarrowia lipolytica o potencjale aplikacyjnym dr Aleksandra Maria Mirończuk Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Nauk o Żywności
53 Modułowy rejestrator codziennej aktywności ruchowej osób z chorobą Parkinsona (PD). prof. dr hab. inż. Andrzej Polański Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
54 Wykorzystanie sensorów ubieralnych do świadczenia usług telemedycznych dr inż. Eliasz Kańtoch Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
55 Przystosowanie biomimetycznej metody optymalizacji strukturalnej do zastosowań przemysłowych dr hab. inż. Michał Nowak Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
56 Komercjalizacja wyników projektu pt. Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowców prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
57 System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych dr hab. Gabriela Beata Woźniak Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
58 Zmniejszenie zużycia srebra w lutowaniu bezołowiowym prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak Instytut Odlewnictwa
59 Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku w technikach łączenia cienkościennych elementów metalowych dr inż. Zygmunt Franciszek Mikno Instytut Spawalnictwa
60 Opracowanie, charakterystyka i optymalizacja innowacyjnych aptamerów DNA przeznaczonych do oczyszczania białek rekombinowanych dr Wojciech Kazimierz Strzałka Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
61 Przemysłowa walidacja systemu projektowania procesów azotowania dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec Politechnika Łódzka; Wydział Mechaniczny
62 SPIENIONE POLIURETANOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE O OGRANICZONEJ PALNOŚCI Z DODATKIEM ODPADÓW KERATYNOWYCH dr Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
63 Transkryptomiczne biomarkery do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca dr hab. inż. Beata Iwona Burzyńska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
64 Metodyka projektowania i szybkiego prototypowania innowacyjnej przekładni zębatej do napędu zintegrowanych zgarniaczy osadów dr hab. inż. Grzegorz Krzysztof Budzik Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
65 Opracowanie strategii komercjalizacji dla wyników projektu pt.: biomedyczne zastosowania biosurfaktantów syntezowanych przez mikroorganizmy pochodzenia arktycznego oraz przeprowadzenie dodatkowych prac badawczych. dr hab. inż. Marcin Ziemowit Łukaszewicz Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
66 Pakiet oprogramowania dla celów wirtualnego projektowania i prototypowania tłumików hydraulicznych dr hab. inż. Piotr Czop Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
67 Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych dr Iwona Jelonek Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
68 Zintegrowany z filtrem cząstek stałych innowacyjny układ odzysku energii z gazów wylotowych silnika ZI dr hab. inż. Paweł Grzegorz Fuć Politechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
69 Wykorzystanie nowoczesnych środków powierzchniowo czynnych - gemini surfaktantów - jako substancji dyspergujących i hamujących korozję. dr hab. Bogumił Brycki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
70 Strategia wdrożenia innowacyjnych metod wysoko efektywnego szlifowania materiałów trudno skrawalnych dr hab. inż. Krzysztof Wojciech Nadolny Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
71 System protekcji krwi sprzężony z oksygenatorem w zestawie do krążenia pozaustrojowego. prof. dr hab. Wojciech Józef Witkiewicz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
72 Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kaliński Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
73 System informatyczny wspierający komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznej dr hab. inż. Marian Jerzy Wysocki Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
74 Elektrody transparentne na bazie związków organicznych do przemysłowych zastosowań w elastycznych ogniwach słonecznych. dr inż. Maciej Sibiński Politechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
75 Metoda wytwarzania ultragładkiej powierzchni refleksyjnej dla potrzeb optyki twardego promieniowania rentgenowskiego. dr Robert Mroczka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
76 Filtracja i klasyfikacja danych lotniczego skaningu laserowego prof. dr hab. inż. Andrzej Marek Borkowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
77 Projekt, badania symulacyjne i eksperymentalne równoległego manipulatora typu delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi dr inż. Paweł Łaski Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
78 Opracowanie metod i urządzeń do wspomagania diagnostyki i rehabilitacji narządu ruchu dr hab. inż. Marek Antoni Iwaniec Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
79 Wirtualny rehabilitant dr inż. Adam Świtoński Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie