pon., 16/06/2014 - 14:04

11 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Głównym punktem obrad plenarnych było określenie warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursów, dla których nabór wniosków rozpocznie się 16 czerwca 2014 r.: MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4.

Rada określiła również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w poszczególnych konkursach. W konkursie MAESTRO 6 skierowanym do doświadczonych naukowców, na finansowanie projektów zostanie przeznaczonych 70 mln zł. W konkursie HARMONIA 6 na sfinansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej Rada przeznaczyła środki finansowe o 20 mln zł większe niż w poprzedniej edycji tego konkursu, ustalając wysokość nakładów w tym konkursie na poziomie 50 mln zł. Również w konkursie SONATA BIS 4 na finansowanie projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego Rada zdecydowała się przeznaczyć 60 mln zł, czyli o 10 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji tego konkursu.

Określając warunki przeprowadzania ww. konkursów Rada ustaliła, że do konkursu MAESTRO 6 i SONATA BIS 4 kwalifikowane będą te projekty badawcze, których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy. Rada zdecydowała się również zwiększyć wysokość wnioskowanych kwot w projektach badawczych. Ustalono, że w konkursie MAESTRO 6 wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi wynosić od 1 mln zł do 4 mln zł, przy czym w przypadku projektów trwających 36 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 2 mln 400 tys. zł, a w przypadku projektów trwających 48 miesięcy kwoty 3 mln 200 tys. zł. W ten sposób Rada podniosła górną granicę finansowania w tym konkursie z 3 mln zł do 4 mln zł. W konkursie SONATA BIS 4 zwiększono również, w stosunku do poprzedniej edycji konkursu, wysokość finansowania projektów badawczych z 1,5 mln zł do 2 mln zł, przy czym dla projektów trwających 36 miesięcy nie może to być więcej niż 1 mln 200 tys. zł, a dla trwających 48 miesięcy – 1 mln 600 tys. zł.

Od tej edycji konkursu MAESTRO, Rada zdecydowała, że w ramach realizacji projektu badawczego wymagane będzie stworzenie strony internetowej prezentującej projekt. Dodatkowo, doświadczony naukowiec będzie zobowiązany załączyć we wniosku trzy najważniejsze publikacje wskazane w dorobku naukowym, w postaci linku lub pliku pdf, a także krótko opisać swoje najważniejsze osiągnięcia naukowe.

Rada NCN przeznaczyła 500 tys. euro na realizację projektów badawczych w ramach planowanego konkursu CHIST-ERA „European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net”, organizowanego przez konsorcjum CHIST-ERA II, którego Narodowe Centrum Nauki jest członkiem od 2013 r.

W trakcie obrad przedyskutowano po raz kolejny sprawę regulacji wynagrodzeń w grantach, w tym wprowadzenia ryczałtowych stawek wynagrodzeń dla kierowników projektów oraz stałych stawek dla osób zatrudnionych w projektach zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, w zależności od wskazanego stopnia zaangażowania w realizację projektu. Uzgodniono, że mechanizm określania wynagrodzeń w grantach zostanie opracowany w kolejnych edycjach konkursów NCN.

W dalszej części posiedzenia dyrektor NCN prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk przedstawił informację na temat polityki informacyjnej Narodowego Centrum Nauki.

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie Nauk o Życiu pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.

Przed posiedzeniem plenarnym odbyły się posiedzenia komisji Rady: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz komisji Nauk o Życiu (K-3).