Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4


wtorek, 4 listopada 2014

Przedstawiamy podsumowanie oceny formalnej wniosków, które zostały złożone w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br.

Warto podkreślić, że z każdym kolejnym konkursem zmniejsza się procent wniosków odrzuconych z powodów formalnych. W tabeli zostały podane przyczyny niezakwalifikowania wniosku do oceny merytorycznej. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne w poprawnym przygotowaniu wniosków w kolejnych konkursach.

Liczba złożonych wniosków: 920

Liczba wniosków odrzuconych formalnie: 32

Powody, dla których wnioski nie przeszły pozytywnie oceny formalnej:

  • Powody wspólne dla wszystkich konkursów:

Lp.Przyczyna odrzuceniaLiczba wniosków odrzuconych
1Zaplanowanie kosztów niekwalifikowalnych z kosztów bezpośrednich9
2Braki w sekcjach w języku angielskim7
3Przekroczenie dopuszczalnych limitów dotyczących streszczenia, skróconego lub szczegółowego opisu projektu, określonych w warunkach konkursu3
4Wnioskowane finansowanie projektu stanowiłoby pomoc publiczną2
5Zaplanowane stypendium niezgodne z Regulaminem2
6Brak wymaganych danych w sekcji kosztorys1
7Braki w sekcjach w języku polskim1
  • Powody specyficzne dla danych konkursów:

KonkursPrzyczyna odrzuceniaLiczba wniosków odrzuconych
MAESTRO 6Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca - brak kierowania dwoma zakończonymi projektami2
HARMONIA 6Brak dokumentu określającego ramy współpracy3
SONATA BIS 4Nie zaplanowano powołania zespołu. Wniosek jednoosobowy1
SONATA BIS 4W zespole poza kierownikiem projektu przewidziana jest osoba ze stopniem doktora habilitowanego1