wt., 04/11/2014 - 12:36

Przedstawiamy podsumowanie oceny formalnej wniosków, które zostały złożone w konkursach ogłoszonych 16 czerwca br. Warto podkreślić, że z każdym kolejnym konkursem zmniejsza się procent wniosków odrzuconych z powodów formalnych. W tabeli zostały podane przyczyny niezakwalifikowania wniosku do oceny merytorycznej. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne w poprawnym przygotowaniu wniosków w kolejnych konkursach.

Liczba złożonych wniosków: 920

Liczba wniosków odrzuconych formalnie: 32

Powody, dla których wnioski nie przeszły pozytywnie oceny formalnej:

  • Powody wspólne dla wszystkich konkursów:

Lp. Przyczyna odrzucenia Liczba wniosków odrzuconych
1 Zaplanowanie kosztów niekwalifikowalnych z kosztów bezpośrednich 9
2 Braki w sekcjach w języku angielskim 7
3 Przekroczenie dopuszczalnych limitów dotyczących streszczenia, skróconego lub szczegółowego opisu projektu, określonych w warunkach konkursu 3
4 Wnioskowane finansowanie projektu stanowiłoby pomoc publiczną 2
5 Zaplanowane stypendium niezgodne z Regulaminem 2
6 Brak wymaganych danych w sekcji kosztorys 1
7 Braki w sekcjach w języku polskim 1
  • Powody specyficzne dla danych konkursów:

Konkurs Przyczyna odrzucenia Liczba wniosków odrzuconych
MAESTRO 6 Niespełnienie podstawowych kryteriów doświadczonego naukowca - brak kierowania dwoma zakończonymi projektami 2
HARMONIA 6 Brak dokumentu określającego ramy współpracy 3
SONATA BIS 4 Nie zaplanowano powołania zespołu. Wniosek jednoosobowy 1
SONATA BIS 4 W zespole poza kierownikiem projektu przewidziana jest osoba ze stopniem doktora habilitowanego 1