pon., 24/11/2014 - 15:25

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk został w ubiegłym tygodniu jednomyślnie wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Science Europe (SE) na członka Rady Zarządzającej tej organizacji.

Science Europe, to założone w 2011 r. i mające siedzibę w Brukseli stowarzyszenie ponad pięćdziesięciu organizacji i instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe, z dwudziestu siedmiu krajów europejskich. Narodowe Centrum Nauki zostało przyjęte do SE w maju 2012 roku. Jednym z celów Science Europe jest reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii związanych z badaniami naukowymi. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy z instytucjami wspierającymi naukę zlokalizowanymi poza Europą i poszukiwania rozwiązań, dzięki którym finansowane ze środków publicznych badania naukowe przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu. Science Europe blisko współpracuje z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC), uniwersytetami, akademiami nauk, europejskimi organizacjami międzyrządowymi ds. nauki, a także Komisją Europejską w celu zbudowania wspólnej europejskiej przestrzeni badawczej.

Rada Zarządzająca SE jest ciałem złożonym z urzędujących  dyrektorów organizacji członkowskich, decydującym o strategicznych kierunkach działania organizacji, a także nadzorującym ich realizację. Wraz z prof. Jajszczykiem do Rady Zarządzającej wybrano na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego SE prof. Jane Elliott, dyrektor brytyjskiej Rady ds. badań w obszarze nauk ekonomicznych i społecznych (Economic and Social Research Council) oraz  prof. Michaela Matlosza, dyrektora francuskiej Agencji ds. badań naukowych (Agence Nationale de la Recherche).

Wybór dyrektora NCN stanowi wyraz uznania dla sprawnego i zgodnego z najlepszymi standardami światowymi funkcjonowania polskiej agencji grantowej, a także dla jej aktywności międzynarodowej.