pt., 12/12/2014 - 11:19

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, tym razem wyjątkowe, bo ostatnie w obecnym składzie. Dnia 15 grudnia 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powoła nowych członków Rady NCN na kolejną kadencję.

Głównym punktem grudniowych obrad Rady było określenie warunków konkursów SYMFONIA 3, FUGA 4 oraz ETIUDA 3, które zostaną ogłoszone 15 grudnia 2014 r. Rada przyjęła propozycje zmian w warunkach konkursów na podstawie dyskusji przeprowadzanych w tym zakresie podczas poprzednich posiedzeń. 

Rada zdecydowała, że od tej edycji konkursu SYMFONIA preferowane będą projekty badawcze mające na celu znaczący postęp w więcej niż jednym obszarze, a nie jedynie wykorzystanie osiągnięć jednej dziedziny nauki do rozwoju innych dziedzin. Biorąc to pod uwagę, wnioskodawcy zobligowani zostaną do szerszego uzasadnienia spełnienia przez projekt kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic między obszarami badawczymi. Kryterium to będzie mieć istotne znaczenie przy ocenie projektu. Wprowadzono również maksymalne kwoty, o jakie można wnioskować na realizację międzydziedzinowych projektów badawczych. Ustalono, że wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 2 do 7 mln zł, przy czym dla projektów trwających 36 miesięcy nie może przekraczać kwoty 4 mln zł, a dla projektów trwających 48 miesięcy – kwoty 5 mln zł. Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, konkurs SYMFONIA 3 zakłada tworzenie nowych stanowisk pracy. Uzgodniono, że do konkursu będą dopuszczone te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora, przy czym łączny okres zatrudnienia tych osób nie może być krótszy niż 72 lub 96 lub 120 osobomiesięcy, w zależności od długości trwania projektu. Projekty badawcze w konkursie SYMFONIA 3 muszą przewidywać również zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów, przy założeniu, że łączny okres ich zaangażowania nie może być krótszy niż 144 lub 192 lub 240 osobomiesięcy, w zależności od długości trwania projektu. Rada dokonała również kilku istotnych zmian w zakresie informacji wymaganych we wnioskach, m.in. kierownicy projektów, kierownicy zespołów naukowych i partnerzy biorący udział w realizacji międzydziedzinowych projektów badawczych będą proszeni o krótkie przedstawienie maksymalnie trzech najważniejszych osiągnięć naukowych z ostatnich 10 lat oraz dołączenie do wniosku trzech najważniejszych publikacji (w postaci pliku .pdf) spośród zaprezentowanych w dorobku. Od tej edycji konkursu, wnioskodawca będzie zobowiązany dołączyć do wniosku popularnonaukowe streszczenie projektu, które w przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania zostanie zamieszczone na stronie NCN, wraz z informacją o wynikach konkursu. Przyjęto ogólną zasadę, że taka informacja będzie wymagana od wnioskodawców we wszystkich konkursach na projekty badawcze ogłaszanych przez Centrum w przyszłości. Decyzją Rady NCN wysokość finansowania w konkursie  SYMFONIA 3 została ustalona na poziomie 30 mln zł.  

Ustalając warunki konkursu FUGA 4, Rada utrzymała zasadę umożliwiającą złożenie wniosku o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora również przez te osoby, który mają otwarty przewód doktorski i którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2015 r. Wprowadzono również warunek, że opiekunem naukowym stażysty nie może być osoba, która była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy. Dodatkowo, opiekun naukowy stażysty nie może być beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego. Na wnioskodawcę w konkursie FUGA 4 zostały nałożone ograniczenia związane z możliwością realizacji badań w innych konkursach NCN. Uzgodniono, że wnioskodawca w konkursie FUGA 4 nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ani w czasie składania wniosku nie może ubiegać się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez NCN. Po otrzymania stażu podoktorskiego, laureat konkursu FUGA 4 może wystąpić o finansowanie projektu badawczego w charakterze kierownika jedynie w jednostce naukowej, w której odbywa staż podoktorski, pod warunkiem, że zrezygnuje z wynagrodzenia w projekcie. Rada na finansowanie staży podoktorskich przekazała kwotę w wysokości 25 mln zł.

W konkursie ETIUDA 3 na stypendia doktorskie wnioskodawca zostanie poproszony przedstawienie krótkiej charakterystyki zagranicznego ośrodka naukowego, w którym zamierza odbyć staż, pod kątem prowadzonych tam badań i ich zgodności z badaniami realizowanymi w ramach pracy doktorskiej. Na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 3 Rada przeznaczyła 10 mln zł.

W dalszej części obrad członkowie Rady zapoznali się z przyjętymi w Biurze Narodowego Centrum Nauki procedurami w zakresie rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich NCN. Przedyskutowano  rolę koordynatorów dyscyplin, Zespołów Ekspertów, ekspertów zewnętrznych oraz Rady NCN w tym procesie.

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu  przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN.

Na zakończenie obrad, Przewodniczący Rady NCN wręczył tym członkom Rady, którzy kończą pracę w Radzie NCN listy z podziękowaniami od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.

Posiedzenia Komisji Rady K-1, K-2, K-3 i posiedzenie Komisji Odwoławczej odbyły się dzień wcześniej, 10 grudnia 2014 r.