pt., 20/02/2015 - 10:31

W dniach 11-12 lutego 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W dniu 12 lutego miało miejsce posiedzenie plenarne Rady, a dzień wcześniej – posiedzenia Komisji Rady Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk o Życiu (K-3).

Po rozpatrzeniu sprawozdania z postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora NCN, Rada Centrum podjęła uchwałę o przedstawieniu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego jako kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę końcową.

Rada NCN dokonała również wyboru koordynatorów dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych, rozstrzygając w ten sposób konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłoszony przez Radę NCN 27 listopada 2014 r. Wybrani kandydaci to dr Marcin Hajduk oraz dr Szymon Walczak.

Kluczowym punktem obrad było ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursach OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2014 r. Decyzją Rady, na realizację projektów badawczych w tej edycji konkursów zostaną przekazane łącznie 373 mln zł. Po przeanalizowaniu liczby wniosków i wysokości planowanych nakładów na realizację zgłoszonych do finansowania projektów, Rada zdecydowała się zwiększyć o 108 mln zł budżet konkursu OPUS, ze 180 mln zł do 288 mln zł, oraz o 25 mln zł budżet konkursu SONATA, z 30 do 55 mln zł. W konkursie PRELUDIUM wysokość nakładów finansowych pozostała bez zmian, w kwocie 30 mln zł.

W dalszej części spotkania Rada NCN przyjęła informację kwartalną o zakresie wykonanych zadań NCN i wydatkowanych na ten cel środkach przedstawioną przez Dyrektora NCN prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka oraz pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego NCN na 2015 r.

Członkowie Rady NCN kontynuowali dyskusję nad propozycjami regulacji wynagrodzeń w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Wstępnie ustalono, że wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dotyczyć będą kierownika projektu oraz osób na stanowisku typu post-doc. Dodatkowo, ze środków projektu możliwe będzie wypłacanie wynagrodzeń dodatkowych. Rada NCN przedyskutowała również propozycje zmian w katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych obowiązującym w konkursach NCN. Omówiono również warunki kolejnych edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM, SONATA, które zostaną ogłoszone w marcu 2015 r.

Rada  poparła możliwość udziału NCN w programach międzynarodowych Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI AMR) oraz  ERA-NET Smart Urban Futures (ENSUF) ustalając, że na realizację projektów badawczych w ramach programu JPI AMR zostanie przeznaczonych 250 tys. euro. Zwiększono również o 500 tys. euro budżet przeznaczony na realizację projektów badawczych w ramach programu Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life.

Na zakończenie, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali sporządzoną przez Zespoły Ekspertów ocenę raportów końcowych z projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu, pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.