czw., 02/04/2015 - 15:03

Informujemy, że począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2014 r., wypłata środków finansowych na realizację projektów badawczych, staży lub stypendiów doktorskich będzie dokonywana wyłącznie na wyodrębnione dla poszczególnych projektów rachunki bankowe.

W związku z powyższym w załączniku nr 2 do umowy należy wykazać wyodrębniony dla danego projektu rachunek bankowy. Powyższa zmiana dotyczy nowo zawieranych umów, dotychczasowy tryb przekazywania płatności dla umów zawieranych w konkursach ogłoszonych przed 16 czerwca 2014 r. pozostaje bez zmian.